Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Národný štipendijný program SR (NŠP)

Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá a cestovné granty osobám s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré študujú/pracujú na Slovensku, na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt kdekoľvek vo svete. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktoranti, vysokoškolskí učitelia, výskumníci a umeleckí pracovníci s trvalým pobytom na Slovensku.

uzávierky: 30.4.2016 a 31.10.2016

Viac informácií na: www.stipendia.sk, www. scholarships.sk

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Uzávierka na podávanie projektov sietí: 15.1.2016 (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam)

Program CEEPUS podporuje vytváranie sietí spolupracujúcich VŠ, štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov, študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí. Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Univerzity v Prištine, Prizreni a Peji  - Kosovo.

uzávierky: 15.6.2016 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí)

                 31.10.2016 (mobility v letnom semestri v rámci sietí)

                 30.11.2016 (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri)

Viac informácií na: www.ceepus.info

Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. 

Štipendiá pre diplomantov (1-3 mesiace)
uzávierka: 15.4.2016 a 15.10.2016

Štipendiá pre doktorandov (3-6 mesiacov)
uzávierka: 15.4.2016 a 15.10.2016

Štipendium na krátkodobé pobyty (max. 3 dni)
uzávierka: priebežne

Štipendiá na letné jazykové kurzy (max. 1 mesiac)
uzávierka: 15.4.2016

Viac informácií na: www.aktion.saia.sk; uzávierka žiadostí online na www.scholarships.at

Štipendijný program EHP Slovensko

Štipendijný program EHP Slovensko, ako jeden z deviatich programov financovaných z Grantov EHP a Nórskych Grantov na Slovensku, je jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a LichtenštajnskuSamotná realizácia programu sa predpokladá od februára 2014 do februára 2017. V rámci tohto obdobia bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Harmonogram plánovaných výziev v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko nájdete na tomto linku.

Viac informácií na: www.spehp.saia.sk


MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY


Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu

Medzinárodný vyšehrádsky fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Ćesko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium a samostatný výskum.

Uzávierka pre prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov: 31.1.2016

Viac informácií na: www.visegradfund.org

Vedecký program NATO (Program Veda pre mier a bezpečnosť)

Program Veda pre mier a bezpečnosť podporuje praktickú spoluprácu v oblasti vedy a inovácií prostredníctvom projektov zameraných na bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a ďalšie vymedzené priorty partnerov NATO. Program ponúka grantové mechanizmy financovania spolupráce v prioritných oblastiach NATO: vedecké a výskumné projekty, tréning, výcvik, odovzdávanie skúsenosti, odborné workshopy a koferencie. 

Uzáverka: priebežne

Viac informácií na: www.nato.int


ĎALŠIE ŠTIPENDIÁ A GRANTY

Fullbrightov program pre výskum a prednášanie

Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

Uzávierka: na školský rok 2017 - 2018 je 14. októbra 2016

Fullbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Fullbright Scholarship for Graduate Studies 

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny  s výnimkou klinickej medicíny. Umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný  (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku.

Uzávierka: na školský rok 2018-2019 bude vyhlásený na jar 2017.

Nadácia na rozvoj vzdelania - Za vzdelaním do zahraničia

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania ponúka štipendium študentom bakalárskeho alebo magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú uiverzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov technických odborov

Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)

Viac informácií na: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

Nadácia Tatra banky - Študenti do sveta

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 € na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Uzávierka: spravidla v apríli

Viac informácií na: www.nadaciatatrabanky.sk

Štipendium LEAF - Slovak Proffesionals Abroad

Slovenskí občania, interní študenti univerzity v zahraničí (bakalárske, magisterské alebo doktorantské štúdium), alebo prijatí na postgraduálne štúdium na zahraničnej univerzite sa môžu uchádzať o štipendium LEAF. Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť. Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí na krátkodobom výmennom programe (napr. Erasmus+).

Uzávierka: spravidla v decembri

Viac informácií na: www.leaf.sk/sk/aktualne/stipendia-pre-vysokoskolakov-v-zahranici

Štipendium StudyPortals

O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, kotrí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške 1000 € sa udeľuje každé tri mesiace. 

Uzávierka: priebežne

Viac informácií na: www.studyportals.eu/scholarship/

Štipendiá Google urope pre študentov so zdravotným postihnutím

Google Europe Scholarship fo Students with Dissabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných technológií alebo úzko súviasiacich odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní na bakalárske, magisterské alebo doktorantské štúdium na univerzite v Európe.

Uzávierka: spravidla január

Viac informácií na: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe, Strednom východe alebo Afrike.

Uzávierka: spravidla január/február

Viac informácií na: www.google.com/anitaborg-emea

Štipendium Branca Weissa

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, kotrí chcú pracovať na svojom výskumnom projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul, prišom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, prišom po dvoch rokoch je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu. 

Uzávierka: 15. januára

Viac informácií na: www.society-in-science.org/home.html