Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Na tomto mieste sú zverejňované otázky, ktoré sa často študenti pýtajú zamestnancov zodpovedných za agendu mobilít na Útvare medzinárodných vzťahov, prípadne ktoré sa objavili v dotazníkových prieskumoch realizovaných v tomto roku. Odpovede budú priebežne aktualizované.

V prípade ďalších otázok, na ktoré ste nenašli odpoveď na web stránkach STU venovaných mobilitám, zašlite prosím otázku na mail international@stuba.sk.

Otázka č. 1:
Je možné zmeniť výšku finančnej podpory pri Erasmus+ mobilite? Kto stanovuje finančné limity?

Výška mesačného grantu je fixne daná zo strany Európskej komisie. Európska komisia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory na rok 2020/2021 vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny.
Výšku finančnej podpory je možné meniť v odôvodnených prípadoch:
-  ak je študent poberateľom sociálneho štipendia (platí iba pre Erasmus+ štúdium),
-  ak ide o študenta so špeciálnymi potrebami (študenta s preukazom ŤZP),
-  v prípade schválenia predĺženia štúdia/stáže.

Otázka č. 2:
Kde nájdem informácie od študentov, ktorí mobilitu už absolvovali?

Môžete sa opýtať svojho fakultného koordinátora na študentov, ktorí už absolvovali mobilitu, alebo si môžete pozrieť jednotlivé webové stránky fakúlt. Taktiež môžete sledovať sociálne siete Facebook a Instagram Útvaru medzinárodných vzťahov (@stu.international), kde sa môžete dozvedieť aj o skúsenostiach študentov z ich mobilít.

Otázka č. 3:
Je potrebné nahlasovať výjazd/mobilitu aj na študijnom/pedagogickom oddelení mojej fakulty?

Každá mobilita musí byť zaevidovaná v AIS.
Erasmus+ mobilitu nemusíte nahlasovať na študijnom/pedagogickom oddelení (ak nie sú podmienky fakulty iné) vzhľadom na systém administrácie Erasmus+ mobilít (tieto mobility sa spracovávaju cez AIS, takže študijná/pedagogická referentka o tom vie). Je ale vhodné, aby ste si overili u študijnej referentky, že vie o Vašom výjazde a prípadne si overili, čo Vaša fakulta vyžaduje nahlásiť.
Každá iná mobilita študenta (každý výjazd) mimo Erasmus+ musí študent nahlásiť a vyplniť príslušné tlačivo, ktoré sa nachádza na študijnom/pedagogickom oddelení.

Otázka č. 4:
Čo musím nahlásiť na mojej fakulte (na študijnom/pedagogickom oddelení), keď sa vrátim z mobility?

V prípade Erasmus+ študijného pobytu je nutné nahrať dokumenty k ukončeniu mobility do Vášho Checklistu v AIS - Potvrdenie o ukončení mobility, výsledok testu OLS po mobilite a Výpis známok potvrdený zahraničnou univerzitou (Transcript of Records). Na fakultu je potrebné dodať aj Žiadosť o uznanie predmetov, na základe ktorého Vám fakulta uzná predmety s Vaším pôvodným študijným plánom. Ohľadom konkrétneho postupu uznávania predmetov prosím kontaktujte Vášho fakultného koordinátora. 

Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2020 - SR. Fakulta je povinná uznať Vám všetky získané kredity na Erasmus+ mobilite. 

Otázka č. 6

Je možné počas pobytu na mobilite ukončiť štúdium na materskej univerzite a ďalej pokračovať v mobilite?
Nie, pokiaľ je študent/ka na mobilite, musí byť riadne zapísaný/á na štúdium na svojej materskej univerzite. Je to nevyhnutnou podmienkou realizácie mobility.

Otázka č.7
Ako mám postupovať, keď mi nevie fakultný koordinátor/koordinátorka poradiť ohľadom mobility v zahraničí? Na koho sa môžem obrátiť?
Každý študent/ka má právo osloviť prodekana pre zahraničné vzťahy alebo zahraničné mobility na svojej fakulte. Prípadne sa mailom, telefonicky alebo osobne informovať na Útvare medzinárodných vzťahov STU, Vazovova 5, Bratislava. Vždy sa budeme snažiť zodpovedať Vaše otázky.

V prípade ďalších otázok, na ktoré chcete odpoveď, nás prosím kontaktujte na international@stuba.sk.