Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Na tomto mieste budú zverejňované otázky, ktoré sa často študenti pýtajú zamestnancov zodpovedných za agendu mobilít na útvare medzinárodných vzťahov, prípadne ktoré sa objavili v dotazníkových prieskumoch realizovaných v tomto roku. Odpovede budú priebežne aktualizované.

V prípade ďalších otázok, na ktoré ste nenašli odpoveď na web stránkach  STU venovaných mobilitám, zašlite prosím otázku na mail: international@stuba.sk

Otázka č. 1:
Je možné zmeniť výšku finančnej podpory pri Erasmus+ mobilite? Kto stanovuje finančné limity?

Výška mesačného grantu je fixne daná zo strany Európskej únie. Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory na rok 2016/2017 vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny.
Výšku finančnej podpory je možné meniť v odôvodnených prípadoch
-  ak je študent poberateľom sociálneho štipendia (platí iba pre Erasmus+ štúdium),
-  v prípade schválenia predĺženia štúdia/stáže.

Otázka č. 2:
Kde nájdem informácie od študentov, ktorí mobilitu už absolvovali?

Môžete sa opýtať svojho fakultného koordinátora na študentov, ktorí už absolvovali mobilitu, alebo si môžete pozrieť hodnotiace správy Erasmus+ mobilít študentov, ktoré zverejňuje vládna agentúra na svojej webovej stránke.

Otázka č. 3:
Je potrebné nahlasovať výjazd/mobilitu aj na študijnom/pedagogickom oddelení mojej fakulty?

Každá mobilita musí byť zaevidovaná v AIS.
Erasmus+ mobilitu nemusíte nahlasovať na študijnom/pedagogickom oddelení (ak nie sú podmienky fakulty iné) vzhľadom na systém administrácie Erasmus+ mobilít (tieto mobility sa spracovávaju cez AIS, takže študijná/pedagogická referentka o tom vie). Je ale vhodné, aby ste si overili u študijnej referentky, že vie o Vašom výjazde a prípadne si overili, čo Vaša materská fakulta vyžaduje nahlásiť.
Každá iná mobilita študenta (každý výjazd) mimo Erasmus+ musí študent nahlásiť a vyplniť príslušné tlačivo, ktoré sa nachádza na študijnom/pedagogickom oddelení.

Otázka č. 4:
Prečo musí študent STU dodávať potvrdenie o návšteve školy? Prečo si študenta  zamestnanci UMV rektorátu neoveria priamo v AIS?

Tento krok už bol zrušený, referentky administrujúce mobility si overia študenta STU v AIS.

Otázka č. 5:
Čo musím nahlásiť na mojej fakulte (na študijnom/pedagogickom oddelení), keď sa vrátim z mobility?

V prípade Erasmus+ študijného pobytu je nutné priniesť na fakultu Váš výpis známok, na základe ktorého sa Vám uznajú/neuznajú predmety s Vaším pôvodným študijným plánom. Na našej webovej stránke sa  nachádza príslušné tlačivo na uznanie predmetov i ďalšie informácie k uvedenej otázke:
Po návrate z Erasmus+ študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte
:
a) žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
b) výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený zahraničnou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou,
c) sylaby absolvovaných predmetov,
d) dohodu o obsahu štúdia (Learning Agreement),
e) zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
f) v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na zahraničnej vysokej škole.
V prípade Erasmus+ stáže nemusíte na fakulte nič nahlasovať (ak fakulta neurčí inak).
Po návrate z mobility na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte
a) žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
b) výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou,
c) sylaby absolvovaných predmetov,
d) Learning Agreement,
e) changes in Learning Agreement (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
f) v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole.

Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N.

Otázka č. 6

Je možné počas pobytu na mobilite ukončiť štúdium na materskej univerzite a ďalej pokračovať v mobilite?
Nie, pokiaľ je študent/ka na mobilite, musí byť riadne zapísaný/á na štúdium na svojej materskej univerzite. Je to nevyhnutnou podmienkou realizácie mobility.

Otázka č.7
Ako mám postupovať, keď mi nevie fakultný koordinátor/koordinátorka poradiť ohľadom mobility v zahraničí? Na koho sa môžem obrátiť?
Každý študent/ka má právo osloviť prodekana pre zahraničné vzťahy alebo zahraničné mobility na svojej fakulte. Prípadne sa mailom, telefonicky alebo osobne sa informovať na Útvare medzinárodných vzťahov STU, Vazovova 5, Bratislava. Vždy sa budeme snažiť zodpovedať Vaše otázky.
Otázky a odpovede pripravili  J.Štefánková, I.Prelovský
V prípade ďalších otázok, na ktoré chcete odpoveď, nás prosím kontaktujte na:
international@stuba.sk, ivan.prelovsky@stuba.sk