Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Čo je Erasmus+ študijný pobyt? 

Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v zahraničí, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.

Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ študijného pobytu?


Príklady:
  1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr.: Erasmus+ 5 mesačnú stáž, alebo 5 mesiacov štúdium a ešte 3 mesiace stáž. (4+5+3=12)
  2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí Ing. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium a ešte 2 mesačnú stáž. (5+5+2=12)
  3) V 1. ročníku PhD. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí PhD. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 4 mesiace na štúdium a ešte 3 mesačnú stáž. (5+4+3=12)

 

Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom?

- Každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.
- Každý študent musí byť v čase vycestovania na mobilitu a počas realizácie  mobility zapísaný na štúdium na STU.
- Študent, ktorý je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
- Študent, ktorý študuje na slovenskej vysokej škole ale má trvalý pobyt mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.

Výberové konanie na Erasmus+ štúdium

01.12.-31.01. na nasledujúci akademický rok na letný aj zimný semester

01.-30.09. - na letný semester daného akademického roka  na voľné mietsa. Vyhlasuje sa iba v prípade dostatku financií na STU.

 PODAJ SI PRIHLÁŠKU CEZ AIS! 

Základné sadzby individuálnej podpory pre účastníkov Erasmus+ túdijnej mobilty na ak. rok 2022/2023

Cieľová krajina mesačná sadzba
Dánsko, Fínsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko 570€
Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 570€
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko 520€

NAVÝŠENIA K ZÁKLADNÉMU Erasmus+ GRANTU