Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Čo je Erasmus+ študijný pobyt?

Erasmus+ študijný pobyt alebo Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v štátoch Európskej únie, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.
Podrobné informácie o programe Erasmus+ nájdete na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC.

Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné náklady súvisiace s mobilitou na štúdium. 

 

Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ študijného pobytu?

a) Minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Na 3 mesiace môžu ísť len tí študenti, ktorí budú pracovať na záverečnej práci a teda nebudú navštevovať prednášky a nebudú robiť skúšky.
b) Maximálna dĺžka 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia (aj v kombinácii s Erasmus + pracovnou stážou a absolventskou mobilitou).
c) Študent môže absolvovať mobilitu počas každého stupňa VŠ štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia.
d) Na každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.
e) Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ pracovnou stážou.
Príklady:
  1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr.: Erasmus+ 5 mesačnú stáž, alebo 5 mesiacov štúdium a ešte 3 mesiace stáž. (4+5+3=12)
  2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí Ing. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium a ešte 2 mesačnú stáž. (5+5+2=12)
  3) V 1. ročníku PhD. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí PhD. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 4 mesiace na štúdium a ešte 3 mesačnú stáž. (5+4+3=12)

 

Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom?

- Každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.
- Každý študent musí byť v čase vycestovania na mobilitu a počas realizácie  mobility zapísaný na štúdium na STU.
- Študent, ktorý je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
- Študent, ktorý študuje na slovenskej vysokej škole ale má trvalý pobyt mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.