Prejsť na obsah
Verejnosť

Transformácia procesu výučby z prezenčnej formy na dištančnú v dôsledku karanténnych opatrení priniesla praktické komplikácie aj obsahové obmedzenia výučby. Stovky predmetov, študijných programov a tisíce študentov postupne nabehli na nové dištančné formy, no je zrejmé, že sa to nezaobišlo bez časových strát, aj zmien v obsahu. 

Aby sme tieto časové straty študentom a pedágogom kompenzovali a zabezpečili dostatočný priestor na riadne ukončenie výučbovej časti letného semestra rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o zmene harmonogramu letného semestra nasledovne: 

  • Výučba: 17. február - 6. jún 2020. 
  • Skúškové obdobie: 8. jún - 25. júl 2020 
  • Prázdniny: 27. júl - 31. august 2020

Dôležité: Toto rozhodnutie je rámcové a zakladá "len" možnosť úpravy harmonogramu - o konkrétnej úprave a zmene harmonogramu na jednotlivých fakultách rozhodnú dekani fakúlt - sledujte ich oficiálne komunikačné kanály.

“V tejto krízovej situácii je naším hlavným záujmom prijať také opatrenia a realizovať ich takým spôsobom, aby bol akademický rok 2019/2020 riadne ukončený v termíne 25. júla 2020 a to najmä s prihliadnutím na študentov v končiacich ročníkoch. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne,” uviedol rektor Miroslav Fikar. 

Kompetencie pripraviť detailné zmeny a usmernenia v organizácii štúdia v letnom semestri majú dekani fakúlt, ktorí v spolupráci s garantmi študijných odborov pripravia: 

  • scenár štúdia na letný semester 2019/2020 pre každý študijný program v súlade s upraveným harmonogramom akademického roka, 
  • scenár absolvovania predmetov dištančnou metódou so zohľadnením skutočnosti, že iba časti predmetov boli absolvované prezenčnou metódou, 
  • zabezpečia možnosť absolvovať predmety výlučne dištančnou metódou, 
  • zabezpečia možnosť absolvovať v prípade potreby dištančnou metódou z predmetov a štátne skúšky,
  • umožnia modifikáciu podmienok pre získanie hodnotenia za jednotlivé predmety, 
  • umožnia vedúcim záverečných prác zvážiť a v prípade potreby modifikovať zadania záverečných prác, 
  • v doktorandskom štúdiu umožnia zmeny individuálnych plánov štúdia. 

Tieto usmernenia majú byť prijaté do 3. apríla 2020, prosíme sledujte oficiálne komunikačné kanály fakúlt. 

Dekani fakúlt v spolupráci s garantmi študijných programov zabezpečia, aby tieto opatrenia boli realizované s dôrazom na záujem študentov, aby vzniknutá krízová situácia nemala negatívny dopad na ich pokračovanie v ďalšom štúdiu a na možnosť ukončenia štúdia v akademickom roku 2019/2020

Aktuálne informácie o organizácii akademického roka sú uvedené na adrese:
https://www.stuba.sk/sk/studenti/organizacia-akademickeho-roka.html?page_id=656