Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 6 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 - SR Smernice rektora Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 - PR Príkazy rektora Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených auditom účtovnej závierky za rok 2016
1/2017 - BOZP Dokumentácia BOZP Organizačné usporiadanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 - CO Dokumentácia CO Usporiadanie civilnej ochrany v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2017 - SR Smernice rektora Poskytovanie informácií o Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2017 - PR Príkazy rektora Elektronická úradná komunikácia v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2017 - SR Smernice rektora Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2017 - PR Príkazy rektora Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených inšpekciou práce v roku 2017
4/2017 - SR Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2018/2019
1/2016 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 5 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2016 - OP Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2016 - SR Smernice rektora Poplatky spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2016 - PR Príkazy rektora Jednotné uvádzanie adries pracovísk Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri publikovaní vedeckých prác v anglickom jazyku
1/2016 - SK Smernice kvestora Parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici v Bratislave
1/2016 - OPP Dokumentácia OPP Pokyn kvestora zimné vykurovacie obdobie 2016 - 2017
2/2016 - SR Smernice rektora Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2016 - PR Príkazy rektora Sadzobník odmien za autorskú a inú činnosť Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2016 - SK Smernice kvestora Vykonávanie finančnej kontroly na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na centrálne financovaných súčastiach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2016 - SR Smernice rektora Zvýšenie bezpečnosti AIS Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2016 - PR Príkazy rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016
3/2016 - SK Smernice kvestora Zálohy v hotovosti na Rektoráte a centrálne financovaných súčastiach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2016 - SR Smernice rektora Používanie platobných kariet na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
4/2016 - PR Príkazy rektora Používanie ochrannej známky SPEKTRUM STU
5/2016 - SR Smernice rektora Realizácia programu ERASMUS+ na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2016 - PR Príkazy rektora Používanie príležitostného hlavičkového papiera a pečiatky k 80. výročiu založenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2016 - SR Smernice rektora Registratúrny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2016 - SR Smernice rektora Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2016 - SR Smernice rektora Platový predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2016 - SR Smernice rektora Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
10/2016 - SR Smernice rektora Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
11/2016 - SR Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018
12/2016 - SR Smernice rektora Cestovné náhrady v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri tuzemských pracovných cestách
13/2016 - SR Smernice rektora Škodové konanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 - OP Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Smernice rektora Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2015 - PR Príkazy rektora Zabezpečenie realizácie stavby "Revitalizácia objektov FEI STU"
1/2015 - PK Príkazy kvestora Cenník úhrady nákladov Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 - BOZP Dokumentácia BOZP Zásady vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 - OPP Dokumentácia OPP Organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2015 - CO Dokumentácia CO Usporiadanie civilnej ochrany v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Smernice rektora Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015 - PR Príkazy rektora Opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou skutočností uvedených v podaní postúpenom z MŠVVaŠ SR
2/2015 - PK Príkazy kvestora Postup jednotného účtovania školného na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 6 k Pracovnemu poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 - SR Smernice rektora Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 - PR Príkazy rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2015
4/2015 - SR Smernice rektora Používanie vozidiel Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2015 - PR Príkazy rektora Predkladanie majetkových priznaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2015 - SR Smernice rektora Bádateľský poriadok Archívu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2015 - SR Smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2015 - SR Smernice rektora Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2015 - SR Smernice rektora Plaketa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2015 - SR Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2016/2017
10/2015 - SR Smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
-/2014 - SR Smernice rektora Smernica na ochranu osobných údajov na STU
-/2014 - SR Smernice rektora Prevádzková bezpečnostná smernica informačného systému STU
1/2014 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU
1/2014 - OP Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2014 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2014 - PR Príkazy rektora Opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou procesu prípravy koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU
1/2014 - PK Príkazy kvestora Prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2014 - BOZP Dokumentácia BOZP Štatút stálej pracovnej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2014 - OPP Dokumentácia OPP Opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi pre zimné vykurovacie obdobie 2014/2015
2/2014 Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
2/2014 - SR Smernice rektora Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2014 - PR Príkazy rektora Réžia podnikateľskej činnosti vykonávanej na Rektoráte STU, centrálne financovaných súčastiach STU a vybraných účelových zariadeniach STU
2/2014 - BOZP Dokumentácia BOZP Zriadenie Stálej pracovnej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2014 Vnútorné predpisy STU Vnútorný systém kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2014 - SR Smernice rektora Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2014 - PR

Zrušené interným predpisom č.:
verejné obstarávanie
Príkazy rektora Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
4/2014 - SR

Zrušené interným predpisom č.:
Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Smernice rektora Pravidlá udeľovania Ceny rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2014 - PR Príkazy rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2014
5/2014 - SR Smernice rektora Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2014 - SR Smernice rektora Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
7/2014 - SR Smernice rektora Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2014 - SR Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016
9/2014 - SR Smernice rektora Zásady ubytovania neštudujúcich v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
AS/2013 Vnútorné predpisy STU Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
AS/2013 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2013 - OP Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 - SR Smernice rektora Podpisový poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 - PR

Zrušené interným predpisom č.:
Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Príkazy rektora Postup predkladania zmlúv na podpis rektorovi alebo kvestorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a o zmene a doplnení metodického pokynu č. 1/2011 zo dňa 09.02.2011
1/2013 - SK Smernice kvestora Neskladovateľné položky zásob
1/2013 - PK Príkazy kvestora Pracovný čas prevádzkových zamestnancov na Rektoráte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 - OPP Dokumentácia OPP Opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi pre zimné vykurovacie obdobie 2013/2014
2/2013 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 9 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2013 - OP

Zrušené interným predpisom č.:
Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Nakladateľstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2013 - SR Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015
2/2013 - PR Príkazy rektora Spôsob zverejňovania informácií o habilitačnom konaní, o konaní na vymenovanie profesora a o výberovom konaní na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov
2/2013 - SK Smernice kvestora Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri pracovnej ceste
2/2013 - PK Príkazy kvestora Opatrenia prijaté v súvislosti s kontrolou vykonanou Úradom pre verejné obstarávanie nad verejným obstarávaním č. 842-7000/2012-OK/4
3/2013 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 3 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2013 - SR Smernice rektora Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2013 - PR Príkazy rektora Úlohy vyplývajúce z Koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2013 až 2015 v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2013 - SK Smernice kvestora Obeh účtovných dokladov v podmienkach univerzitných pracovísk a vybraných účelových zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2013 Vnútorné predpisy STU Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (vrátane opravy z 05.11.2013)
4/2013 - SR Smernice rektora Pravidlá pre vydávanie interných predpisov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
4/2013 - PR Príkazy rektora Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požných požiarov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2013 Vnútorné predpisy STU Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2013 - SR Smernice rektora Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2013 - PR

Zrušené interným predpisom č.:
Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Príkazy rektora Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2013 Vnútorné predpisy STU Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
6/2013 - SR Smernice rektora Zásady hospodárenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2013 - PR Príkazy rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2013
7/2013 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
7/2013 - SR Smernice rektora Pravidlá poskytovania pôžičiek medzi súčasťami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2013 Vnútorné predpisy STU Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2013 - SR Smernice rektora Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2013 Vnútorné predpisy STU Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
9/2013 - SR Smernice rektora Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
10/2013 - SR Smernice rektora Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2012 - N

Zrušené interným predpisom č.:
4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Smernice rektora Pravidlá doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2012 - NK Smernice kvestora Parkovanie osobných motorových vozidiel v sídle Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2012 - K Príkazy kvestora Poverenie zástupcu vedúceho útvaru Rektorátu Slovenskej technickej univezite v Bratislave
2/2012 - K Príkazy kvestora Číselník súčastí a organizačných zložiek Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2012 - N Smernice rektora Udeľovanie titulu "doctor honoris causa"
5/2012 - N Smernice rektora Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov
6/2012 - N Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014
7/2012 - N Vnútorné predpisy STU Zásady používania a ochrany loga Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2012 - N Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Know-how centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2012 Príkazy rektora Zavedenie elektronického dochádzkového systému v sídle Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2012 - N Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Projektového strediska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2012 - N Príkazy rektora Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2012
10/2012 - N Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
11/2012 - N Smernice rektora Vydávanie monografií na báze kvalifikačných prác
12/2012 - N Smernice rektora Program na podporu mladých výskumníkov
13/2012 - N Dokumentácia OPP Požiarny štatút Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
14/2012 - N Smernice rektora Zásady vybavovania stažností v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
VR/2011 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
-/2009

Zrušené interným predpisom č.:
1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 02.03.2009
6/2009

Zrušené interným predpisom č.:
Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
15/2008 - N Vnútorné predpisy STU Organizačný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
16/2008 - N Organizačné poriadky súčastí STU Organizačný poriadok Centra akademického športu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2007 - N Vnútorné predpisy STU Pracovný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
5/2005

Zrušené interným predpisom č.:
Nakladanie s nepotrebným majetkom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Smernice rektora Metodický list rektora k nakladaniu s majetkom STU
5/2004 - N

Zrušené interným predpisom č.:
Registratúrny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Smernice rektora Registratúrny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
-/2003

Zrušené interným predpisom č.:
7/2013 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov zo dňa 03.02.2003
-/2003

Zrušené interným predpisom č.:
6/2013 Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
Vnútorné predpisy STU Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov zo dňa 03.02.2003
VR/2003

Zrušené interným predpisom č.:
Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1 A OPRAVY ZO DŇA 28.03.2014)
Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 17.03.2003