Prejsť na obsah
Uchádzači

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA I. STUPEŇ ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Harmonogram prijímacieho konania na akad. rok  2017/2018, termíny zasadnutia prijímacích komisií a komisie rektora pre uchádzačov neprijatých na štúdium.

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis "Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU".

Prehľad výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na fakultách STU a Ústave manažmentu STU.

STU priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akademickom roku 2016/2017 môže študent STU získať motivačné štipendium odborové až do výšky
900 €.

Podmienky pre prijatie na štúdium s uvedením uplatnenia absolventov po skončení štúdia:


  Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/univerzitným ústavom, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium.

  Bližšie sa o štúdiu na jednotlivých súčastiach STU môžu uchádzači dozvedieť návštevou Dňa otvorených dverí, ktoré sú organizované v termínoch:

  • Stavebná fakulta STU - 9.2.2017
  • Strojnícka fakulta STU - 20.10.2016 a 9.2.2017
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU - október 2016
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU - 30. 1. - 3.2.2017 a Chemshow 27.6.2017
  • Fakulta architektúry STU - 16.2.2017 a 15.6.2017 v rámci Noci architektúry
  • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - 8.2.2017
  • Fakulta informatiky a informačných technológií STU - 16.12.2016
  • Ústav manažmentu STU - 16.2.2017