Prejsť na obsah
Uchádzači

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Pre podanie prihlášky použite nasledovný link: Elektronická prihláška

STU požaduje od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.  Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium. 
Tu nájdete bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia na štúdium nájdete na príslušných webovýc stránkach fakúlt a Ústavu manažmentu STU :

Študijné plány jednotlivých študijných programov.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/univerzitným ústavom, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium.
 
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 
Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje Slovenská technická univerzita v Bratislave témy dizertačných prác uskutočňovaných na jej súčastiach, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať:
 
Stavebná fakulta
po slovensky
po anglicky
 
Strojnícka fakulta
po slovensky
po anglicky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
po slovensky  
po anglicky
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
po slovensky  
po anglicky
 
Fakulta architektúry
 
Materiálovotechnologická fakulta
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
 
Ústav manažmentu