Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Rámcové programy

 

Horizont 2020 - http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Na úspechy rámcových programov nadväzuje nový rámcový program Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020. Program Horizont 2020 je od januára 2014 novým mechanizmom na financovanie výskumu a inovácií, pričom bude stavať na úspešnej implementácii doterajších nástrojov, ako sú 7. rámcový program ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

logo


Program Horizont 2020 sa skladá z troch základných pilierov: 

  • podpora excelentnosti,
  • konkurencieschopnosť priemyslu EÚ,
  • riešenie spoločenských výziev.

Rozpočet pre program Horizont 2020 na obdobie rokov 2014 – 2020 je cca 70 mld. EUR. 

Zoznam aktuálnych výziev nájdete tu.

 

Od roku 2014 odštartoval nový program na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP
Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014 - 2020 - http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
logo

 

V období 2007-2013 boli na podporu európskeho výskumu a inovácií určené:

7. rámcový program - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
 logo

 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) 2007 - 2013
 logo

 

Iné programy

 

Akcia Rakúsko Slovensko - http://www.aktion.saia.sk/?lang=sk
logo

 

Bilaterálna spolupráca (SR a Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA) - http://www.apvv.sk/

 

Central Europe - http://www.central2013.eu/
 logo

 

COST - European Cooperation in Science and Technology - http://www.cost.eu/
 logo

 

ENIAC Joint Undertaking - http://www.eniac.eu/web/index.php
 logo

 

EUREKA - http://www.eurekanetwork.org/
 

 

EUROSTARS - http://www.eurostars-eureka.eu/
logo

 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus - http://www.eeagrants.sk/

 

INTERREG IVChttp://www.interreg4c.eu/
 logo

 

LIFE - http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
logo

 

NATO - Science for Peace and Security - http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
logo

 

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika - http://www.husk-cbc.eu/sk/
logo

 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika - http://www.sk-cz.eu/
logo

 

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko - http://www.sk-at.eu/
logo

 

Vyšehradský fond - http://visegradfund.org/
logo

 

EuropeAid - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
 

 

B-solutionshttps://www.b-solutionsproject.com

 

Google Research Awards- grantový program https://research.google.com