Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

Program LIFE

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie. Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a právnych predpisov prostredníctvom spolufinancovania pilotných a demonštračných projektov s pridanou hodnotou pre celú EÚ.

LIFE odštartoval v roku 1992 a do dnešného dňa sa realizovali tri úplné fázy programu (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999 a LIFE III: 2000-2006). Počas tohto obdobia, LIFE spolufinancoval 3104 projektov v rámci celej EÚ, čím prispel cca € 2,2 mld na ochranu životného prostredia.

LIFE +

Súčasná fáza programu LIFE +, beží od leta 2007-2013 a má rozpočet vo výške € 2.143 mld Sk. Právnym základom pre LIFE + je nariadenie (ES) č 614/2007. LIFE + sa vzťahuje tak na prevádzkové výdavky GR pre životné prostredie a spolufinancovanie projektov. Podľa článku 6 nariadenia LIFE +, musí byť aspoň 78 percent z programu LIFE + a rozpočtových zdrojov použiť pre granty projektu akcie (tj projekty programu LIFE +).

Počas obdobia 2007-2013, Európska komisia uverejňovala jednu výzvu na predkladanie návrhov projektov LIFE + v roku. Návrhy musia byť oprávnené v rámci jedného z troch zložiek programu:

  • LIFE      + Príroda a biodiverzita,
  • LIFE      + Politika a riadenie životného prostredia
  • LIFE      + Informovanosť a komunikácia.

LIFE+ Nature & Biodiversity

Príroda a biodiverzita nadväzuje na a rozširuje predchádzajúcu schému LIFE NATURE. Bude spolufinancovať osvedčené postupy alebo demonštračné projekty, ktoré prispievajú k implementácii smernice o vtákoch a smernice o biotopoch a sieť Natura 2000. Ďalej bude spolufinancovať inovačné alebo demonštračné projekty, ktoré prispievajú k realizácii cieľov oznámenia Komisie (COM (2006) 216 v konečnom znení) "Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 - a v ďalších rokoch". Aspoň 50 percent z rozpočtu LIFE + pre spolufinancovanie projektu musí byť vyhradené pre program LIFE + Príroda a biodiverzita projektov.

LIFE+ Environment Policy & Governance

Komponent Politika životného prostredia a dobré spravovanie pokračuje a rozširuje predchádzajúci podprogram LIFE Životné prostredie. Je určený na spolufinancovanie inovačných a pilotných projektov, ktoré prispievajú k realizácii európskej politiky životného prostredia a rozvoju inovatívnych myšlienok, technológií, metód a nástrojov. Taktiež pomôže monitorovať vznikajúce tlaky/dopady (vrátane dlhodobého monitorovania lesov a environmentálnych interakcií) na životné prostredie.

LIFE+ Information & Communication

Nový komponent LIFE + Informovanie a komunikácia bude spolufinancovať komunikačné projekty a osvetové kampane, týkajúce sa problematiky životného prostredia, ochrany prírody alebo zachovania biodiverzity, ako aj projekty týkajúce sa prevencie lesných požiarov (zvyšovanie povedomia, špeciálna odborná príprava).

Výberové kritériá

Projekty financované prostredníctvom LIFE + musia spĺňať nasledujúce kritériá:

  • Projekty musia byť v záujme EÚ a významne prispieva k dosiahnutiu všeobecného cieľa LIFE +;
  • Musí byť technicky a finančne koherentné, uskutočniteľné a nákladovo efektívne;
  • Ak je to možné, projekty financované prostredníctvom LIFE + by mali podporovať synergiu medzi rôznymi prioritami v rámci 6. akčného programu pre životné prostredie a integráciou.

V záujme zabezpečenia európskej pridanej hodnoty a  vyhýbaniu sa financovania opakovaných činností, by projekty mali spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • Najlepšie postupy (best practice) alebo demonštračné projekty na vykonávanie smerníc o vtákoch a biotopoch;
  • Inovačné alebo demonštračné projekty, týkajúce sa environmentálnych cieľov EÚ, vrátane rozvoja alebo šírenia techník najlepších postupov, know-how alebo technológií;
  • Verejné osvetové kampane a odborná príprava - školenia subjektov zapojených do prevencie lesných požiarov;
  • Projekty na rozvoj a implementáciu cieľov EÚ týkajúcich sa široko zameraného, hamonizovaného, uceleného a dlhodobého monitorovania lesov a environmentálnych interakcií.