Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Bilaterálna medzinárodná vedecko-technická spolupráca umožňuje slovenským výskumným pracoviskám nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi a tým vytvára podmienky na úspešné naštartovanie a následné zapojenie SR do mnohostrannej spolupráce.
Zväčša ide o štandardné medzivládne dohody zamerané na financovanie spoločných projektov vedecko-technickej spolupráce, a to financovaním mobilít výskumných a vývojových pracovníkov v rozsahu dohodnutom na rokovaniach spoločných komisií. Administráciou bilaterálnych projektov je od roku 2006 poverená Agentúra na podporu výskumu a vývoja, kde možno tiež nájsť informácie o všetkých v súčasnosti otvorených bilaterálnych výzvach, ale i prehľad výsledkov a informácie k už ukončeným bilaterálnym výzvam.

Zoznam aktuálne platných bilaterálnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci.

Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Japonsko, Juhoafrická republika, Litva, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko; Rakúsko; Rumunsko; Rusko; Slovinsko; Španielsko; Taliansko; Ukrajina; USA