Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

 

 

COST zahŕňa 35 členských krajín a jeden spolupracujúci štát. To umožňuje výskumným pracovníkom z týchto krajín, aby mohli nadväzovať účasť vo vedeckých a technických sieťach tzv. "COST Actions". COST je stavebným kameňom európskeho výskumného priestoru, nástroj pre úspešné inovačné stratégie a globálnu spoluprácu.

Ako predchodca moderného multidisciplinárneho výskumu, COST zohráva veľmi dôležitú úlohu pri budovaní európskeho výskumného priestoru (ERA). Anticipuje a dopĺňa činnosti rámcových programov EÚ, vytvárajúc "most" k vedeckým komunitám „nových“ krajín v oblasti výskumu. To tiež zvyšuje mobilitu výskumných pracovníkov v celej Európe a podporuje vznik vedeckej excelentnosti v deviatich kľúčových oblastiach[1]:

 

 • Biomedicína a molekulárne biovedy
 • Výživa a poľnohospodárstvo
 • Lesy, ich produkty a služby
 • Materiály, fyzika a nanovedy
 • Chémia a molekulárne vedy a technika
 • Vedy o zemskom systéme a riadenie životného prostredia
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Doprava a rozvoj urbanizmu
 • Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie

Existuje aj možnosť podávať návrhy v tzv. „Transdoménových oblastiach“, rozsiahlych multidisciplinárnych akcií cez všetkých deväť predchádzajúcich oblastí.

COST je aj vynikajúcim nástrojom pre podporu mobility mladých výskumníkov formou "Krátkodobých výskumných pobytov" na participujúcich vedecko-výskumných pracoviskách.

Akcie COST poskytujú priestor na prezentovanie výsledkov vlastného výskumu a svojou tvorivou atmosférou sú katalyzátorom dosahovaných výsledkov. COST financuje účasť na pracovných stretnutiach, no nie výskum samotný.

Riadenie COSTu

COST je riadený jednotlivými členskými štátmi. Organizačné zložky COSTu sú založené na medzivládnom základe a skladajú sa z:

 • Ministerská konferencia COST - COST Ministerial Conferences
 • Výbor starších predstaviteľov - Committee of Senior Officials (CSO)
 • COST Národný koordinátor - COST National Coordinator (CNC)
 • Výkonná skupina Výboru starších predstaviteľov - Executive Group of the CSO (JAF)
 • Doménový výbor - Domain Committee (DC)
 • Riadiaci výbor- Management Committee (MC)
 • Sekretariát COST - COST Secretariat
 • Centrála COST - COST Office

 

Celková štruktúra programu COST a úlohy jednotlivých organizačných zložiek sú na

http://www.cost.eu/about_cost/structure/

 

Dôležité linky:

http://www.cost.eu/about_cost

http://www.minedu.sk/cost/

 

nové pravidlá participácie:

http://www.cost.eu/media/cost_stories/COST-Simplifies-Participation

http://www.7rp.sk/aktuality/cost-vydalo-nove-pravidla-participacie.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

http://www.stuba.sk/sk/vyskume/aktuality-z-vedy-a-vyskumu/cost-nove-pravidla-participacie.html?page_id=6533[1] Biomedicine and Molecular Biosciences

  Food and Agriculture

  Forests, their Products and Services

  Materials, Physics and Nanosciences

  Chemistry and Molecular Sciences and Technologies

  Earth System Science and Environmental Management

  Information and Communication Technologies

  Transport and Urban Development

  Individuals, Societies, Cultures and Health