Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu, financovaný rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

Z histórie programu

V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program „Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ na roky 1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej spokojnosti rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol o pokračovaní Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007. V júni 2008 bolo v rámci 3. zasadnutia Zmiešanej rakúsko-slovenskej komisie vo Viedni rozhodnuté o predĺžení trvania programu do konca roku 2013.
 
Prostredníctvom Akcie sú  poskytované nasledovné štipendiá:
 

Štipendiá pre diplomantov Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre doktorandov Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť, využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre postdoktorandov Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1500 €/mes. Uzávierka: marec

Štipendiá na krátkodobé pobyty Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Štipendiá na letný jazykový kurz Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

 

Projekty Akcie

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca.

Oblasti podpory (ciele):

I. Spolupráca mladých výskumníkov

Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne podporené:

 • nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
 • spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
 • spoločné aktivity vedúce k habilitácii.

Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť podporenej spolupráce.

Podporované sú výlučne aktivity doktorandov a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude financované z prostriedkov Akcie R – S.

II. Organizácia rakúsko-slovenských školení

Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje organizovanie bilaterálnych školení. Školenia majú byť zamerané na zlepšenie odborných znalostí alebo na zlepšenie zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.).

Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená. Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.

III. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

Z prostriedkov Akcie R – S sa podporuje organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 EUR od Slovákov a 200 EUR od Rakúšanov), ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového kurzu. Tento typ projektu nemožno kombinovať s individuálnymi štipendiami Akcie na letné jazykové školy.

Oprávnenosť projektových partnerov:

1. príslušnosť k inštitúcii:

a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej strany môžu byť príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej akadémie vied a študijných odborov odborných vysokých škôl (Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere zo zdrojov Spolkového ministerstva pre vedu a výskum (pozri zoznam – príloha 1).
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou v bode 1) z rakúskej strany môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:

 1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.
 2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou v bode 1) zo slovenskej strany môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

Pri projektoch z oblasti II. (školenia pre doktorandov) môže byť žiadateľom aj mimovládna organizácia zo Slovenska alebo Rakúska, no iba v spojení s oprávnenou vysokou školou druhej krajiny.

2. ďalšie definície:

Pod pojmom mladí výskumníci sa rozumejú:

 1. doktorandi – zapísaní študenti doktorandského štúdia na oprávnenej inštitúcii,
 2. postdoktorandi – vedci z oprávnenej inštitúcie, ktorým bol udelený doktorský titul (PhD. alebo ekvivalent) a zároveň od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov; v rámci projektov Akcie nie je u postdoktorandov habilitácia alebo vymenovanie za profesora prekážkou podpory, ak sú splnené uvedené kritériá.

Oprávnené výdavky:

Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce oblasti:

 • mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty/štipendium; ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú dopravu; pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba riadiť predpísanými dennými sadzbami – pozri príloha 2),
 • iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže ísť napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na komunikáciu atď.).

Financovanie platov je spravidla neoprávnené. Vyplácanie platov lektorom a prednášajúcim v oblastiach podpory II. a III. je prípustné – pritom je potrebné dodržať pravidlá Akcie (príloha 2).

Dĺžka podpory

Pre projekty platí maximálne trvanie podpory jedného projektu 12 mesiacov, bez možnosti predĺženia podpory. Podpora ďalších nadväzujúcich projektov partnerov (tzv. follow-up projekty) sa neschvaľuje.

Projektová žiadosť a podanie žiadosti

Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke http://www.aktion.saia.sk. Aby bolo možné podať projekt, treba sa najprv zaregistrovať (zadať treba nasledujúce údaje: meno, priezvisko, ľubovoľné prihlasovacie meno a e-mailová adresa). Po potvrdení registrácie administrátorom bude žiadateľovi zaslané e-mailom heslo, ktoré mu umožní prihlásiť sa do systému a podať projekt.

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:

 1. projektová žiadosť (vypĺňa sa on-line po nemecky alebo po anglicky) – formulár žiadosti obsahuje aj časť „Rozpočet projektu“ (mobilitné výdavky a iné výdavky).
 2. opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Ústavy/organizácie zapojené do projektu musia jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.
 3. Plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
 4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každého organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied.

Nasledujúce dokumenty musia byť doručené poštou vedeniu Akcie, a to do termínu uzávierky:

 1. Projektová žiadosť podpísaná žiadateľom,
 2. Opis projektu,
 3. Plán realizácie,
 4. Originály dokumentov „Súhlas a vyjadrenie podpory“ za každú organizáciu projektových partnerov.

 Miesto podania:

 • elektronicky (on-line): http://www.aktion.saia.sk
 •  poštová adresa (kvôli poštovému doručeniu vyššie uvedených dokumentov):

SAIA, n. o. Akcia Rakúsko – Slovensko, Námestie slobody 23 812 20 Bratislava 1

 Termíny na predkladanie žiadostí:

15. marec, 15. máj, 15. október.

Dôležité: Začiatok projektu treba plánovať najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Poznámky:

 • Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa vedeniu Akcie Rakúsko – Slovensko v Bratislave. Dodatočné informácie možno získať od Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu a mobilitu Rakúskej výmennej služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (www.oead.at).
 • Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
 • V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky sa takto financujú.
 • Chybné, neúplné alebo neskoro podané projektové žiadosti nebudú posudzované.
 • Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať začiatok projektu najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Zoznam oprávnených inštitúcií (príloha 1)

Pravidlá financovania a sadzby pre prípravu rozpočtu (príloha 2)

Podať projekt / správa projektov...

Schválené projekty

Formulár záverečnej správy

 

Ďalšie informácie nájdete na http://www.aktion.saia.sk/sk/