Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

Hlavným cieľom programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP) je  podpora malých a stredných podnikov (MSP) . CIP podporuje inovačné aktivity (vrátane ekologických inovácií), zabezpečuje lepší prístup k finančným prostriedkom a poskytuje služby na podporu podnikania v regiónoch.

Podnecuje lepšie zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) a pomáha rozvíjať informačnú spoločnosť. Taktiež podporuje zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

CIP mal v období 2007-2013  k dispozícii rozpočet € 3621 miliónov eur. CIP je rozdelený do troch operačných programov.

Každý program má svoje špecifické ciele, ktoré majú prispievať ku zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov a ich inovačných schopností v ich vlastných oblastiach, akými sú informačné a komunikačné technológie a udržateľnej energie:

• Program pre podnikanie a inovácie (EIP)

• Program na podporu politiky Informačné a komunikačné technológie (ICT-PSP)

• Inteligentná energia pre Európu (IEE)

Financovanie:

Prístup k finančným prostriedkom

CIP má rozpočet viac ako 1 mld € a niekoľko finančných schém, ktoré sú určené  na uľahčenie prístupu k úverom a financovaniu vlastným kapitálom (equity finance) pre malé a stredné podniky v tých oblastiach,  kde boli identifikované medzery na trhu.

CIP finančné nástroje sú implementované na základe správcovstva (trustu) pre Komisiu Európskeho investičného fondu (EIF). Tie pokrývajú rôzne potreby v závislosti na stupni rozvoja drobného podnikania.

Equity financing -  kapitálové financovania pre  inovatívne malé a stredné podniky s vysokým rastom High Growth GIF)

Malé a stredné podniky, ktoré chcú požiadať o kapitálové investície sa musia obrátiť s požiadavkou na fondy, ktoré podpísali dohodu s Európskym investičným fondom. Zoznam fondov je zverejnený na webovej stránke CIP . Prehľad ich aktivít je možno nájsť EIF stránkach o rizikovom kapitále. Tieto fondy rozhodujú o svojich investičných zámeroch na základe bežných obchodných kritérií.

Finančné inštitúcie, ktoré majú záujem o účasť v programe, by mali kontaktovať EIF, ktorý spravuje finančné nástroje alebo navštíviť  webovú stránku CIP rizikového kapitálu.

Záruky: Záruka malých a stredných podnikov (the SME guarantee facility SMEG)

Poskytuje záruky za pôžičky  s cieľom povzbudiť banky, aby malým a stredným podnikom dávali k dispozícii viac úverov, vrátane mikroúverov a mezanínových úverov, a to znížením rizika bánk. SMEG poskytuje spoluzáruky, protizáruky a priame záruky finančným sprostredkovateľom, ktorí  poskytujú malým a stredným podnikom úvery, preklenovacie financovanie a rizikový kapitál.

Malé a stredné podniky, ktoré chcú žiadať o finančné garancie by mali kontaktovať finančných sprostredkovateľov, ktorí podpísali dohodu s Európskym investičným fondom. Podrobnosti možno nájsť webovej stránke CIP Acces to finance. Prehľad tejto činnosti je k dispozícii na EIF webstránke  Záruky a sekuritizácia.

Finanční sprostredkovatelia, ktorí chcú využiť tieto finančné nástroje môžu nájsť viac informácií na navštíviť webové stránke EIF o záručného mechanizme pre MSP.