Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

 

Nový program pre konkurencieschopnosť podnikov  a malých a stredných podnikov (COSME) sa bude realizovať v obdob rí 2014-2020, s plánovaným rozpočtom 2,3 mld € (v súčasných cenách).

Ciele

• uľahčenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky (MSP)

• vytváranie priaznivého prostredia pre vznik a rast podnikov

• podpora podnikateľskej kultúry v Európe

• zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov v EÚ

• pomoc malým podnikom pri pôsobení mimo svojej domovskej krajiny a zlepšenie ich prístupu na trhy

COSME bude:

• zabezpečovať nadväznosť už prijatých iniciatív  a opatrení v rámci programu pre podnikanie a inovácie (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP), akou je Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov), v nadväznosti na výsledky a získané poznatky.

• bude pokračovať v mnohých  úspešných a osvedčených prvkoch EIP, pri súčasnom zjednodušení riadenia programu, aby bolo pre podnikateľov a malé firmy jednoduchšie čerpať z neho benefity.

podporovať, dopĺňať a pomáhať pri koordinácii krokov členských krajín EÚ. COSME bude konkrétne riešiť nadnárodné problémy, ktoré - vďaka zlepšeniu efektivity a demonštračnému efektu - možno účinnejšie  riešiť na európskej úrovni.

Očakávané výsledky

jednoduchší prístup k financiám pre podnikateľov a malé firmy

• výraznejšia rola samostatnej zárobkovej činnosti a rozvoj podnikania ako dôležité zdroje rastu a vytvárania pracovných miest

• v jednotlivých krajinách EÚ: zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu, viac podnikateľov a vyššia mieru zamestnanosti.

Hlavní príjemcovia

• Existujúci podnikatelia (najmä malé a stredné podniky) - ľahší prístup k financovaniu rozvoja, konsolidácie a rastu ich podnikania.

• Budúci podnikatelia (vrátane mladých ľudí) - pomoc pri zakladaní vlastného podnikania.

• národné, regionálne a miestne orgány - nástroje pre efektívnu reformu ekonomických politík: spoľahlivé celoeurópske údaje a štatistiky, osvedčené postupy a finančná podpora pre testovanie a zlepšiť trvalo udržateľné riešenie pre zlepšenie celkovej konkurencieschopnosti.

Vplyv na konkurencieschopnosť veľkých a malých podnikov

COSME by malo prispieť k ročnému nárastu HDP EÚ o 1,1 mld €.

Očakáva sa, že sieť Enterprise Europe Network promote 40 000 spoločnostiam uzavrieť dohody o partnerstve, čo by malo priniesť:

• 1200 nových obchodných produktov, služieb alebo procesov ročne

• € 400 mil.  každoročne v ďalšom obrate podporovaných firiem.

Zjednoduší sa prístup k finančným prostriedkom pre podnikateľov, najmä tých, ktorí chcú začať cezhraničnou činnosťou, čo povedie k očakávanému ročnému nárastu 3,5 mld € v dodatočných pôžičkách a / alebo investíciach vo firmách v EÚ.

Návrh Komisie bude prerokovaný Európskym parlamentom a Radou, obe inštitúcie musia súhlasiť s jeho prijatím. Program COSME by sa mal začať implementovať od  1. januára 2014.