Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

 

EUREKA je európska iniciatíva zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Vznikla v roku 1985, je otvorená pre všetky tematické oblasti a je zameraná na trh. Účastníkmi v projektoch sú najmä podnikateľské subjekty. Minimálny počet účastníkov tvoria dva subjekty z dvoch rôznych členských štátov EUREKA, pričom jednotlivé členské štáty majú odlišné kritériá a postupy na podporu projektov.

Cieľom uvedenej schémy je poskytnúť účelovú podporu úspešným slovenským riešiteľom programu EUREKA zo štátneho rozpočtu SR, a tým zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem, vytvárať nové inovované produkty a služby.

Na základe verejných výziev vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa budú môcť o účelovú podporu v rámci programu EUREKA SK podľa § 10 zákona č. 172/2005 Z. z. uchádzať právnické a fyzické osoby zo:

  • štátneho sektora, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektora vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • neziskového sektora, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • podnikateľského sektora, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

 

Podporené budú projektové žiadosti z oblasti:

  • energetiky,
  • ochrany životného prostredia a kvality potravín,
  • IKT,

na základe kritérií a podmienok špecifikovaných vo verejnej výzve.

 Oprávnení žiadatelia o účelovú podporu v rámci programu EUREKA SK

O účelovú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK môže podľa §4 ods. 4  zákona č. 172/2005 Z. z. (§ 10 ods. 3) písm. n), §22) o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov požiadať právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, zaoberajúca sa výskumom a vývojom, pričom oprávnení žiadatelia majú podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja.

Účelová podpora môže byť poskytnutá len tým žiadateľom, ktorých projekty získali značku EUREKA po schválení Skupinou na vysokej úrovni EUREKA a MŠVVaŠ SR zároveň obdržalo od žiadateľa čestné prehlásenie o schopnosti samofinancovania EUREKA SK projektu.

O účelovú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK sa budú môcť uchádzať aj slovenskí riešitelia už bežiacich projektov. Maximálna dĺžka riešenia projektu je obvykle 36 mesiacov.

Vyhlasovanie výziev

MŠVVaŠ SR vypisuje verejnú výzvu každoročne, spravidla v 1. štvrťroku daného roku. Pri vypísaní novej výzvy na daný rok sa schvália, príp. upravia podmienky výzvy.  Všetky informácie o vypísanej verejnej výzve a ďalšie požiadavky budú zverejnené na webových sídlach www.minedu.sk a www.vedatechnika.sk. Žiadosti o účelovú podporu zo štátneho rozpočtu v rámci programu EUREKA SK bude možné predkladať prostredníctvom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie.

Pozri https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Vyzva-EUREKA-SK.aspx

Hodnotenie projektov

V rámci vypísanej verejnej výzvy o účelovú podporu zo štátneho rozpočtu programu EUREKA SK podané projekty budú komplexne posudzované v súlade s platnými právnymi predpismi hodnotiacou komisiou MŠVVaŠ SR.

Rámec kritérií pre posudzovanie projektov EUREKA SK na národnej úrovni bude sledovať najmä:

- schopnosť žiadateľa financovať projekt EUREKA SK z vlastných zdrojov, ktorú preukazuje príslušnými relevantnými dokumentmi;

- zámer projektu spadajúci do určených prioritných oblastí;

- zloženie konzorcia riešiteľských štátov projektu EUREKA (vyváženosť partnerstva vzhľadom na ciele projektu, pridaná hodnota vzájomnej spolupráce, doterajšie skúsenosti partnerov s realizáciou podobného typu projektov, technologická vybavenosť a dispozície partnerov);

- metodiku projektu (plánované etapy riešenia projektu a ich následnosť, analýza možných rizík realizácie projektu, finančná náročnosť realizácie projektu, návratnosť investície);

- inovatívnosť a konkurencieschopnosť projektu (technologické štádium projektu, inovatívnosť projektu, veľkosť potenciálneho trhu, obmedzenia vstupu na trh, strategický význam projektu).

Spolufinancovanie vybraných projektov

O konečnom výbere predložených návrhov projektov a konkrétnej výške ich účelovej podpory, t.j. o výsledku verejnej výzvy, rozhodne poskytovateľ programu EUREKA SK podľa výšky disponibilných prostriedkov na ich spolufinancovanie.

V rámci jednej verejnej výzvy na spolufinancovanie vybraných projektov programu EUREKA SK formou účelovej podpory bude zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 500 tis. EUR ročne.

Poskytnutie účelovej štátnej podpory závisí od objemu finančných prostriedkov v danom rozpočtovom období a podporené budú vybrané projekty EUREKA SK s najvyšším bodovým hodnotením, na ktoré budú stačiť finančné prostriedky štátneho rozpočtu alokované na verejnú výzvu v danom roku.

Účelová podpora predstavuje max. 50% oprávnených nákladov projektu programu EUREKA SK, avšak nie viac ako 150 tis. EUR na 1 rok riešenia projektu. Doba spolufinancovania projektov programu EUREKA SK nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Na poskytnutie účelovej podpory zo štátneho rozpočtu programu EUREKA SK nie je právny nárok.

Dôležité  linky:

http://www.eurekanetwork.org/

http://www.minedu.sk/eureka/