Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Predbežná prihláška

Písomne alebo e-mailom možno požiadať o zapísanie do zoznamu prihlásených na štúdium do prvého všeobecného ročníka na príslušný akademický rok. Podkladom k tomu je Predbežná prihláška do prvého všeobecného ročníka, ktorú možno podať nasledovne:


Predbežná prihláškaPapierová forma:
Stiahnuť (download) formulár ako súbor PDF , vytlačiť, čitateľne vyplniť požadované údaje a takto vytlačenú a vyplnenú prihlášku

  • zaslať poštou  na adresu: Univerzita tretieho veku pri  STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1,
  • alebo odovzdať osobne na Univerzite tretieho veku pri STU (Vazovova 5, 1. poschodie, miestnosť  A 213)  v termínoch úradných hodín (pozrieť tu ).

Elektronická forma: Stiahnuť (download) formulár ako súbor DOCM , v programe MS Word vyplniť/vyznačiť príslušné formulárové polia, uložiť v počítači a zaslať takto vyplnený formulár ako prílohu mailu na adresu: utv.icv@stuba.sk .

Podmienky prijatia na štúdium

  • Dosiahnutie veku u žien a u mužov 50 rokov
  • Podanie písomnej prihlášky
  • Predloženie kópie maturitného vysvedčenia (v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania kópie diplomu)
  • Zaplatenie poplatku stanoveného na daný akademický rok (viac Organizačné a študijné pokyny).

Definitívna prihláška

Prihláseným záujemcom bude zaslané tlačivo definitívnej prihlášky.
Definitívna prihláška obsahuje:

  • základné údaje o uchádzačovi,
  • podmienky prijatia,
  • stanovené poplatky na daný akademický rok

a musí byť vrátená na UTV vyplnená v tlačenej forme s vlastnoručným podpisom uchádzača.

Doplňujúce informácie

Pre akademický rok 2021/2022 je prihlasovanie sa do 1. všeobecného (motivačného) ročníka ukončené.
Prihlásiť sa už môžete na budúci akademický rok 2022/2023 (e-mailom, telefonicky alebo osobne).

Ďalšie informácie osobne alebo telefonicky na kontaktnej adrese
v tam uvedených dňoch a čase.