Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Absolventi v Aule Dionýza Ilkoviča Za oficiálny dátum vzniku Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite možno považovať 15. október 1998, kedy bola prijatá do Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV). Do tohoto združenia je už v súčasnosti (jeseň 2019) zapojených 18 univerzít tretieho veku.

Slávnostné otvorenie výučby, spojené s imatrikuláciou  prvých poslucháčov, sa konalo 23. októbra 1998 za prítomnosti rektora STU, prorektora STU pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, akademickej tajomníčky rektora a pozvaných hostí.

Akademický rok na UTV sa každoročne končí slávnostným odovzdávaním Osvedčení o absolvovaní UTV (fotografia z júna 2009). Miestom dnes už tradičnej imatrikulácie poslucháčov, nastupujúcich na štúdium do prvého  - všeobecného ročníka, ale  i slávnostného odovzdávania osvedčení je Aula Dionýza Ilkoviča, dielo významného slovenského architekta Emila Belluša  (1899 - 1979),  vchod z Mýtnej ulice číslo 36. V tejto posluchárni prebiehajú i pravidelné prednášky prvého všeobecného ročníka a niektorých ďalších vzdelávacích programov.

V akademickom roku 2019/2020 vstúpila UTV pri STU už do dvadsiatehodruhého roku svojej existencie. Za prvých 20 rokov sa vzdelávania na UTV pri STU zučastnilo 11 183 študentov.

Tak, ako po iné roky, otvára sa  prvý všeobecný ročník pre nových záujemcov, v ktorom je prvá prednáška spojená so slávnostnou imatrikuláciou nových študentov. V súčasnosti ponúka UTV pri STU spolu 21 vzdelávacích programov (VP).  Sú to vzdelávacie programy z tématických oblastí:

  • Architektúra a tvorivosť
  • Životný štýl a technika
  • Informačné a komunikačné technológie.

Na ponúkané vzdelávacie programy sa môžu zapísať tí, ktorí absolvovali prvý všeobecný ročník  - či už priamo na UTV pri STU, na UTV pri Univerzite Komenského v Bratislave, resp. na inej univerzite tretieho veku na Slovensku.

Témy prednášok pre aktuálny akademický rok sú zverejnené v tabuľkách programov a prístupné cez odkazy na stránke Aktuality. Novinky v štruktúre vzdelávacích programov pre aktuálny akademický rok  sú prístupné na stránke Aktuality. Podrobný harmonogram výučby, tradične zverejňovaný v tlačenej publikácii "Študijné programy" (UTV), nie je pre aktuálny akademický rok vydávaný.

Štúdium je obvykle trojročné (všeobecný ročník + 2 roky vzdelávací program) a riadi sa v každom akademickom roku Organizačnými a študijnými pokynmi, ktoré sú súčasťou Študijného programu. Podmienky prijatia na štúdium na UTV pri STU sú: vyplnenie prihlášky, predloženie kópie maturitného vysvedčenia (v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania kópie diplomu), a zaplatenie poplatku stanoveného na daný akademický rok. Veková hranica je u žien a u mužov 50 rokov. Na štúdium sa možno prihlásiť na Univerzite tretieho veku STU v Bratislave, Vazovova 5, I. poschodie č. dverí A 213, osobne alebo telefonicky v kontaktných hodinách (pozrite tu). Písomne alebo e-mailom možno požiadať o zapísanie do zoznamu prihlásených na príslušný akademický rok.