Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Hlavnou formou vzdelávania na UTV pri STU sú pravidelné prednášky a praktická výučba (vo všeobecnom ročníku a na 21 [2018/19] vzdelávacích programoch). Táto činnosť prebieha v každom akademickom roku podľa vopred stanoveného harmonogramu, ktorý je zverejnený v tlačenej publikácii "Študijné programy" (UTV). 

 prof. Ing. M. Miglierini., DrSc.
Prvý všeobecný ročník - prof. Ing. M. Miglierini., DrSc. 
prednáša tému "Využitie žiarenia v medicíne" (23.3.2012)

Hlavným garantom UTV pri STU je prorektor pre vzdelávanie, za odbornú náplň vzdelávacích programov zodpovedajú vybraní odborní garanti. Prednášky sa konajú 1-krát za dva týždne, každá prednáška je spojená s diskusiou. Za akademický rok odznie najmenej 14 prednášok. Prednášateľmi sú poprední vedecko-pedagogickí pracovníci najmä zo Slovenskej technickej univerzity, ale tiež z iných slovenských univerzít, vedeckovýskumných inštitúcií a z praxe.  Podľa doterajších hodnotení poslucháčov sú prednášky veľmi zaujímavé, zrozumiteľné i pre laikov v danej oblasti a v živých diskusiách ide neraz aj o vzájomnú výmenu skúseností.

Vzdelávanie na všetkých počítačových vzdelávacích programoch má od prvej hodiny charakter praktickej výučby. UTV poskytuje poslucháčom vzdelávacieho programu  Prenosné počítače ku každej dvojhodinovej lekcii hodinovú (nepovinnú) konzultáciu.

Ďalšou, doplnkovou formou sú napr. aj exkurzie, neplánované prednášky, výučba anglického jazyka a podobne.