Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Hlavnou formou vzdelávania na UTV pri STU sú pravidelné prednášky (vo všeobecnom ročníku a na deviatich [2016/17] študijných odboroch), a praktická výučba (na IKT odboroch). Táto činnosť prebieha v každom akademickom roku podľa vopred stanoveného harmonogramu, ktorý je zverejnený v tlačenej publikácii "Študijné programy" (UTV). 

 prof. Ing. M. Miglierini., DrSc.
Prvý všeobecný ročník - prof. Ing. M. Miglierini., DrSc. 
prednáša tému "Využitie žiarenia v medicíne" (23.3.2012)

Hlavným garantom UTV pri STU je prorektor pre vzdelávanie, za odbornú náplň študijných odborov zodpovedajú vybraní odborní garanti. Prednášky sa konajú 1-krát za dva týždne, každá prednáška je spojená s diskusiou. Za akademický rok odznie najmenej 14 prednášok. Prednášateľmi sú poprední vedecko-pedagogickí pracovníci najmä zo Slovenskej technickej univerzity, ale tiež z iných slovenských univerzít, vedeckovýskumných inštitúcií a z praxe.  Podľa doterajších hodnotení poslucháčov sú prednášky veľmi zaujímavé, zrozumiteľné i pre laikov v danej oblasti a v živých diskusiách ide neraz aj o vzájomnú výmenu skúseností.

Vzdelávanie na všetkých počítačových študijných odboroch má od prvej hodiny charakter praktickej výučby. UTV poskytuje poslucháčom študijných odborov Praktické využitie počítačov  a Prenosné počítače ku každej dvojhodinovej lekcii hodinovú (nepovinnú) konzultáciu.

Ďalšou, doplnkovou formou sú napr. aj exkurzie, neplánované prednášky, výučba anglického jazyka a podobne.