Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Preambula

Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je organizované v rámci celoživotného vzdelávania občanov v súlade s § 4 odsek 1, písmeno d) Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Univerzita tretieho veku (UTV) pri Slovenskej technickej univerzite (STU) je pracoviskom Inštitútu celoživotného vzdelávania (ICV) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti uvedené v Organizačnom poriadku ICV.

 

Organizačné pokyny

Pre organizáciu štúdia na UTV sú relevantné nasledujúce časti Organizačného poriadku ICV (skrátené):

  • ICV napĺňa poslanie STU poskytovaním ďalšieho vzdelávania
  • ďalšie vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania
  • účastník celoživotného vzdelávania nie je študentom STU v zmysle práv a povnností vyplývajúcich pre študenta zo zákona o vysokých školách
  • za ďalšie vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy....
  • Univerzita tretieho veku pripravuje a zabezpečuje záujmové vzdelávanie seniorov vo vybraných vzdelávacích programoch a to najmä formou prednášok a praktickej výučby
  • vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú na základe individuálnej zmluvy medzi účastníkom a UTV (akceptovaná záväzná prihláška) za poplatok hradený účastníkom
  • ukončenie vzdelávania môže byť realizované vydaním dokladu o absolvovaní celoživotného vzdelávania
  • podmienky pre úspešné absolvovanie sú zverejnené v Organizačných a študijných pokynoch Študijného programu pre daný akademický rok

Pokyny pre štúdium

Imatrikulácia poslucháčov 1. (všeobecného) ročníka Univerzity tretieho veku pri STU a slávnostné zahájenie výučby sa uskutočňuju v októbri v aule  Dionýza Ilkoviča (Mýtna ul.  36) v Bratislave.  Po ich ukončení odznie prvá prednáška z cyklu prednášok 1. všeobecného ročníka. Všetky ďalšie prednášky prvého ročníka UTV sa konajú v tej istej miestnosti podľa harmonogramu uvedeného v Študijnom programe UTV na daný akademický rok. 

Prednášky na vzdelávacích programoch a praktická výučba na vzdelávacích programoch informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT),sa konajú v miestnostiach a v časoch  uvedených v  harmonograme vzdelávacích programov, ktorý je tiež súčasťou  Študijného programu UTV.  Po každej  prednáške je vymedzený  primeraný  čas na diskusiu k danej téme.

Prednášky a praktická výučba na UTV pri STU nie sú verejné.

Podmienkou pre úspešné absolvovanie prvého (všeobecného) ročníka, t.j. podmienkou pre postup na vybraný vzdelávací program v druhom ročníku  štúdia  v  nasledujúcom  akademickom   roku,   je  prítomnosť  najmenej  na  10-tich prednáškach  (z celkového počtu 14 prednášok)  prvého ročníka. Prítomnosť na prednáškach dokumentuje účastník vzdelávania svojim podpisom na prezenčnej listine. Vedúci študijnej skupiny, ktorého si poslucháči zvolia na prvej prednáške, potvrdzuje účasť na prednáške podpisom vo Výkaze o štúdiu (indexe) študenta UTV. (Odporúča sa zvoliť aj jedného zástupcu vedúceho študijnej skupiny). Záverečné vyhodnotenie prítomnosti na prednáškach vykoná vedúci učiteľ ročníka a splnenie podmienok potvrdí svojim podpisom v indexe študenta UTV.

Priebežnú kontrolu prítomnosti  poslucháčov  na  prednáškach jednotlivých vzdelávacích programov a na praktickej výučbe  vykonávajú   vedúci príslušných študijných skupín, resp. ich zástupcovia (zvolení na prvej prednáške daného vzdelávacieho programu) a to rovnakým spôsobom ako v 1. ročníku. Na základe poverenia vedúcej UTV môže vyhodnotenie účasti na IKT vzdelávacích programoch vykonať príslušný lektor UTV. Účasť na konzultáciach nie je povinná, ale môže byť evidovaná.

Poplatky za štúdium  

Poplatok za štúdium na UTV je pre akademický rok 2018/2019 stanovený nasledovne:

dôchodcovia ostatní
všeobecný ročník 60 € 75 €
prenosné počítače 60 € 75 €
vzdelávacie programy IKT vrátane digitálnej fotografie 65 € 80 €
ostatné vzdelávacie programy 60 € 75 €

Poslucháči uhrádzajú poplatok poštovou poukážkou. Po zaplatení (či už za 1. Všeobecný ročník, alebo zvolený vzdelávací program) si potvrdený prvý ústrižok  nalepia na poslednú stranu indexu a druhý ústrižok odovzdajú vedúcemu skupiny. Kontrolu platieb vykonajú pracovníčky UTV na základe ústrižkov poštových poukážok, resp. výpisov z účtov, (príkaz k úhrade ako doklad nepostačuje), ktoré vyzbierajú vedúci skupín na druhej prednáške.

Ukončenie štúdia.

Ucelené štúdium na UTV pri  STU je najmenej trojročné:  všeobecný  ročník a 2, resp. 3 roky zvolený vzdelávací program. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre absolvovanie prvého (všeobecného) ročníka a dvoch (resp. troch) rokov štúdia na vzdelávacom programe na UTV pri STU, je možné ukončiť štúdium dvojakým spôsobom:

  1. slávnostným prevzatím Osvedčenia o absolvovaní UTV. Poslucháči, ktorí si zvolia tento spôsob ukončenia štúdia, sú povinní splniť podmienky (skúšky, záverečnú prácu...) na konci akademického roku, ako im určuje aktuálny Študijný program. Podmienky ukončenia vzdelávacieho programu určuje odborný garant daného vzdelávacieho programu;
  2. vydaním Potvrdenia o absolvovaní UTV pri STU. O tento doklad môžu požiadať poslucháči, ktorí  počas štúdia nevykonávali žiadne skúšky, resp. nevypracovali záverečnú prácu.