Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Preambula

Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je organizované v rámci celoživotného vzdelávania občanov v súlade s § 4 odsek 1, písmeno d) Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Univerzita tretieho veku (UTV) pri Slovenskej technickej univerzite (STU) je pracoviskom Inštitútu celoživotného vzdelávania (ICV) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti uvedené v Organizačnom poriadku ICV.
Organizačné pokyny
Pokyny pre štúdium
Poplatky za štúdium
Ukončenie štúdia

Organizačné pokyny

Pre organizáciu štúdia na UTV sú relevantné nasledujúce časti Organizačného poriadku ICV (skrátené):

 • ICV napĺňa poslanie STU poskytovaním ďalšieho vzdelávania
 • ďalšie vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania
 • účastník celoživotného vzdelávania nie je študentom STU v zmysle práv a povnností vyplývajúcich pre študenta zo zákona o vysokých školách
 • za ďalšie vzdelávanie sa považuje vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy....
 • Univerzita tretieho veku pripravuje a zabezpečuje záujmové vzdelávanie seniorov vo vybraných vzdelávacích programoch a to najmä formou prednášok a praktickej výučby
 • vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú na základe individuálnej zmluvy medzi účastníkom a UTV (akceptovaná záväzná prihláška) za poplatok hradený účastníkom
 • ukončenie vzdelávania môže byť realizované vydaním dokladu o absolvovaní celoživotného vzdelávania
 • podmienky pre úspešné absolvovanie sú zverejnené v Organizačných a študijných pokynoch Študijného programu pre daný akademický rok

Pokyny pre štúdium

Imatrikulácia poslucháčov 1. (všeobecného) ročníka Univerzity tretieho veku pri STU a slávnostné zahájenie výučby sa uskutočňuju v októbri v aule  Dionýza Ilkoviča (Mýtna ul.  36, prízemie) v Bratislave.  Po ukončení imatrikulácie odznie prvá prednáška z cyklu prednášok 1. všeobecného ročníka. Všetky ďalšie prednášky prvého ročníka UTV sa konajú v tej istej miestnosti (aula D. Ilkoviča) podľa harmonogramu uvedeného v tlačenej publikácii "Študijné programy" UTV na daný akademický rok. 

Prednášky na vzdelávacích programoch a praktická výučba na vzdelávacích programoch informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT), sa konajú v miestnostiach a v časoch  uvedených v  harmonograme vzdelávacích programov, ktorý je tiež súčasťou tlačenej publikácie "Študijné programy" UTV.  Po každej  prednáške je vymedzený  primeraný  čas na diskusiu k danej téme.

Prednášky a praktická výučba na UTV pri STU nie sú verejné.

Študujúci v 1. všeobecnom (motivačnom) ročníku

 • sa zúčastňujú výučby podľa platného harmonogramu, ktorý je uvedený v publikácii "Študijné programy" UTV
 • podmienkou pre úspešné absolvovanie prvého všeobecného ročníka je prítomnosť najmenej na 10-tich prednáškach z celkového počtu 14 prednášok
 • prítomnosť na prednáškach dokumentuje účastník vzdelávania svojim podpisom na prezenčnej listine. Vedúci študijnej skupiny (resp. jeho zástupca), ktorý je zvolený na prvej prednáške, potvrdzuje účasť na prednáške podpisom vo Výkaze o štúdiu (indexe) študenta UTV
 • ak sa študujúci z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na predpísanom počte 10 prednášok, je nutné situáciu individuálne prediskutovať s vedúcou UTV a akceptovať navrhnuté riešenie.

Študujúci vyšších  ročníkov

 • sa zúčastňujú výučby podľa platných harmonogramov vzdelávacích programov, II. resp. III. ročníka, ktoré sú uvedené v publikácii "Študijné programy" UTV
 • podmienkou pre úspešné absolvovanie príslušného ročníka vzdelávacieho programu je prítomnosť najmenej na 10-tich prednáškach/blokoch praktickej výučby (ďalej PV) z celkového počtu 14. Je však potrebné uvedomiť si, že v niektorých vzdelávacích programoch je dôležitá postupnosť obsahu vzdelávania a prípadná absencia môže výrazne ovplyvniť jeho správne pochopenie
 • prítomnosť na prednáškach/PV dokumentuje účastník vzdelávania svojim podpisom na prezenčnej listine. Vedúci študijnej skupiny (resp. jeho zástupca), ktorý je zvolený na prvej prednáške, potvrdzuje účasť na prednáške podpisom vo Výkaze o štúdiu (indexe) študenta UTV.
 • ak sa študujúci z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na predpísanom počte 10 prednášok/PV, je nutné situáciu individuálne prediskutovať s vedúcou UTV a akceptovať navrhnuté riešenie.

Poplatky za štúdium  

Ako je uvedené v Organizačných pokynoch, vzdelávacie aktivity UTV sú spoplatnené a môžu sa ich zúčastňovať len osoby, ktoré sa preukážu dokladom o zaplatení predpísaného poplatku.

Platbu možno najjednoduchšie realizovať poštovou poukážkou, pred začiatkom realizácie vzdelávacích aktivít. Poukážka má 2 rovnocenné ústrižky. Žiadame všetkých účastníkov vzdelávacích aktivít na UTV pri STU, aby si jeden ústrižok o zaplatení nalepili do indexu a druhý ústrižok odovzdali vedúcemu svojej skupiny čo najskôr.

Platbu možno realizovať aj prostredníctvom platobného účtu, v tom prípade je nutné ako doklad dodať výpis z účtu (príkaz k úhrade nestačí).

Kontrolu platieb vykonajú pracovníčky UTV na základe ústrižkov poštových poukážok, resp. výpisov z účtov, ktoré vedúci skupín odovzdajú  najneskôr po druhej prednáške.

V prípade navštevovania vzdelávacích aktivít UTV bez odovzdania dokladu o zaplatení poplatku si vedenie UTV vyhradzuje právo takéhoto študujúceho vylúčiť zo štúdia  na UTV.

Poplatok za štúdium na UTV je pre akademický rok 2019/2020 stanovený nasledovne:

dôchodcovia ostatní
všeobecný ročník 60 € 75 €
prenosné počítače 60 € 75 €
joga 60 € 60 €
vzdelávacie programy IKT vrátane digitálnej fotografie 65 € 80 €
ostatné vzdelávacie programy 60 € 75 €

Ukončenie štúdia.

Štúdium na UTV pri STU je plánované ako (najmenej) trojročné: všeobecný ročník a 2, resp. 3 roky zvolený vzdelávací program. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre absolvovanie prvého (všeobecného) ročníka a dvoch rokov štúdia (tretí ročník štúdia je nadstavbový) vo vzdelávacom programe na UTV pri STU je možné ukončiť štúdium dvojakým spôsobom a to buď:

 1. slávnostným prevzatím Osvedčenia o absolvovaní UTV. Poslucháči, ktorí si zvolia tento spôsob ukončenia štúdia, sú povinní splniť podmienky na konci akademického roku, ako im určuje tento Študijný program. Podmienky ukončenia určuje odborný garant daného vzdelávacieho programu. Slávnostné prevzatie osvedčení (spojené v rovnaký deň s nácvikom) sa uskutoční v prvej polovici mesiaca jún 2021. O tomto termíne budú poslucháči včas upovedomení vedením UTV,
  alebo 
 2. vydaním Potvrdenia o absolvovaní UTV pri STU. O tento doklad môžu požiadať poslucháči, ktorí majú záujem absolvovať toto štúdium bez splnenia daných podmienok.