Prejsť na obsah
Výskum

Financovanie náboru post-doktorandov vo firmách
Malé, stredné podniky a start-upy môžu získať individuálny grant pokrývajúci plat a ďalšie náklady na zamestnanie výskumných pracovníkov s titulom PhD. na riešenie inovačných problémov a vývoj nových produktov. (16.02.2016)

 

Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru
SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

 

Info deň k výzvam Horizont 2020 v oblasti Zdravie
Informačný deň k prvým výzvam programu Horizont 2020 v oblasti Zdravie (Spoločenská výzva Health, demographic change and wellbeing) sa uskutoční v Bruseli 22. novembra 2013.

 

Horizont 2020 a COSME 2014-2020 - regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov

 

Vedeli ste, že:                 

  • existujú rozsiahle finančné prostriedky fondov EÚ aj mimoštrukturálnych fondov?
  • komunitárne fondy majú odlišné a jednoduchšie pravidlá ako štrukturálne fondy?
  • Európska komisia kryje až 100 % oprávnených nákladov realizácie projektu?
  • v 2014-2020 bude minimálne 15 mld. eur učených len pre firmy na vývoj a inovácie?

 

Informačný deň k výzvam Horizontu 2020 pre roky 2014 - 15
Európska komisia organizuje 12. novembra 2013 informačný deň o výzvach Horizontu 2020 týkajúcich sa oblasti Spoločenskej výzvy 5, t.j. oblastí zameraných na klimatické zmeny, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín.

 

Európska komisia zavádza nový ukazovateľ pre inovácie
Novou črtou navrhovaného ukazovateľa je jeho prednostné zameranie na inovačné výstupy. Tým dobre dopĺňa prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii (IUS) vypracovaný Komisiou a súhrnný index inovatívnosti (SII). Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov a EÚ zo širšieho hľadiska, s porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností a výstupov.

 

Výzva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Výskum a vývoj
Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa na odborné hodnotenie projektov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Prihlášky a životopisy je potrebné poslať v termíne do 15. februára 2008 na adresu MŠ SR. Viac informácií na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1718 .

 

APVV – Výzva na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce
Podklady k výzve pre projekty SR - Slovinsko na roky 2008-2010 - úplné znenie výzvy a metodický pokyn si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-slovinsko/main.php . Termín ukončenia výzvy je dňa 15. marca 2008

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007
Výzva bola vyhlásená 17. októbra 2007 a uzávierku má 17. decembra 2007. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2007
Výzva bola vyhlásená 15. októbra 2007 a uzávierku má 17. decembra 2007. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007
Výzva bola vyhlásená 1. októbra 2007 a uzávierku má 30. novembra 2007. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

 

Verejná výzva APVV na podávanie projektov výskumu a vývoja
Výzva bola vyhlásená 16. mája 2007 a uzávierku má 16. júna 2007. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

 

Podávate projekt 7. RP?
Usmernenie pre vypísanie Proposal Submission Forms nájdete tu.

 

Základný výskum v 7. RP - info deň
APVV pozýva záujemcov na informačný deň, ktorý je venovaný programu IDEAS 7. RP EÚ. Info deň sa bude konať dňa 15. 3. 2007 o 13.30 hod. na FMFI UK. Prihlásiť sa môžete do 12. 3. 2007 zaslaním návratkyna adresu ftacnik@apvv.sk .

 

Prvé výzvy 7. RP sú "na svete"
Európska komisia zverejnila prvé výzvy  7. rámcového programu. Výzvy sú vypísané pre rôzne oblasti 7. RP a majú rôzne termíny na predkladanie návrhov projektov.

 

Týždeň vedy na Slovensku 2006
V dňoch 20.-26.11.2006 sa na Slovensku uskutoční Týždeň vedy a v rámci neho rôzne zaujímavé akcie.

 

SÚŤAŽ - Vedecko-popularizačný príspevok roka
Ministerstvo školstva vyhlásilo súťaž o vedecko-popularizačný príspevok roka. Zúčastniť sa môžu novinári, študenti stredných škôl a vysokých škôl, doktorandi a iníh autori „vedecko-popularizačných príspevkov".

Súťaž je organizovaná v rámci Týždňa vedy 2006 a jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem novinárov a ďalších prispievateľov do médií, študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, ako aj celej spoločnosti o vedu, vedecký výskum, o aplikáciu i prezentáciu vedeckých poznatkov v praxi a o popularizáciu vedy na Slovensku. 

Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách:

1. Vedecko-popularizačný príspevok roka

2. „Esej“ roka na vedeckú tému

Prihlášky a príspevky treba zasielať do 13.10.2006.


Stretnutie NATO - Science for Peace and Security Programme
Dňa 6. 10.2006 o 14.00 sa v aule Stavebnej fakulty STU uskutoční stretnutie predstaviteľov NATO a širokej verejnosti zainteresovanej na Science for Peace and Security Programme.

Zástupca generálneho tajomníka NATO/PDD oán Jean Fournet prednesie prednášku:
"NATO´s Responses in Addressing New Threats and Challenges",
v rámci ktorej budú zdôraznené najmä tieto tématické okruhy:

- Hrozby a výzvy, ktoré vznikajú v novom bezpečnostnom prostredí
- Možnosti reakcií vlád a medzinárodných organizácií
- Úlohy a misia NATO, vrátane jeho prístupov k tomuto fenoménu

Pozornosť bude venovaná programu "Veda pre mier a bezpečnosť a PDD NATO chce prostredníctvom tohto stretnutia zlepšiť a zintenzívniť dialóg s vedeckou komunitou v SR.

Entrepreneurship - Summerschool
V dňoch 11.9.-16.9.2006 sa na Univerzite aplikovaných vied v nemeckom Deggendorfe bude konať letná škola podnikania.
Letnú školu podporuje GROW, podnikateľská iniciatíva regiónu východné Bavorsko. GROW je regionálna sieť všetkých východobavorských univerzít na podporu podnikateľských aktivít. Inciatívu podporuje Hans Lindnerov Inštitút.

Cieľom letnej školy je získať praktické a teoretické vedomosti v nasledujúcich kategóriách:
Business start-up,
Existence maintenance,
Enterprise succession.

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o založenie si firmy a mladí podnikatelia.

Účasť je zdarma.

Viac informácií získate na www.grow.org .

 
Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe
Začala sa registrácia prihlášok do 2. cyklu školení organizovaných SAIA.

Do školení sa môžu zapojiť doktorandi (interní aj externí) a mladí vedecko-výskumní pracovníci (do 35 rokov) z Bratislavského kraja a Viedne. Cyklus predstavuje 4 dvojdňové školenia pre 60 účastníkov zo Slovenska a Rakúska. Školenia sú celodenné a prebiehajú v Bratislave. Časť školení sa uskutoční v anglickom jazyku pod vedením rakúskych lektorov. Vďaka finančnej podpore programu Inicatívy Spoločensktva INTERREG III A Rakúsko - Slovenská republika je účasť na školeniach bezplatná.


Termíny a témy pripravovaného 2. cyklu školení sa dozviete na http://www.saia.sk/ .

Prihlášky  je potrebné zaslať do 12. 9 . 2006.

 

Safer Internetplus - info deň
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti organizuje dňa 4.7.2006 Informačný deň so zameraním na komunitárny program Bezpečnejší Internetplus (Safer Internetplus).

Hlavným cieľom programu Bezpečnejší Internetplus je podpora bezpečného používania internetu, hlavne deťmi. Ide najmä o podporu boja proti nezákonnému, škodlivému obsahu a obsahu nevyžiadanému zo strany konečného užívateľa.

Na dosiahnutie tohto cieľa programu sa riešia tieto základné činnosti:

- boj proti nezákonnému obsahu,
- zaobchádzanie s nevyžiadaným a škodlivým obsahom,
- podpora bezpečnejšieho prostredia,
- zvyšovanie povedomia.

Program je určený pre relevantné osoby z verejného, súkromného a akademického sektora so záujmom o túto oblasť, kľúčové združenia, ako sú organizácie užívateľov (napr. organizácie rodičov a učiteľov, skupiny ochraňujúce záujmy a práva detí, orgány na ochranu spotrebiteľa, organizácie na ochranu občianskych a digitálnych práv.

Bližšie informácie získate na http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=2044 .

Prípadní záujemcovia nezabudnite sa registrovať (meno, inštitúcia) a kontaktujte sa na mailovej adrese magdalena.potociarova@telecom.gov.sk (+421/2/5949 4213)

Program informačného dňa a registrovať sa možte aj na http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=2920 .

 


IST 2006 - Strategies for Leadership

V dňcoh 21. - 23. novembra 2006 sa bude konať tradičný IST event. Tento rok budú Helsinky miestom konania konferencie, výstavy a workshopov a networking sessions. Viac informácií o tejto udalosti sa dozviete na stránke eventu.CWIEME 2006 Berlin a INDUCTICA 2006 

V dňoch 30. a 31. mája a 1. júna 2006 sa v Berlíne bude konať výstava CWIEME 2006 (Coil Winding, Insulation & Electrical Manufacturing International Conference and Exhibition). Zároveň prebehne aj konferencia INDUCTICA 2006. Viac informácií tu.

Program konferencie bude pozostávať z nasledovných sekcií:

30. mája 2006
1. sekcia: Electric Motors
2. sekcia: Inductive Component Manufacturing
3. sekcia: Test, Analysis & Simulation

31. mája 2006
4. sekcia špeciál: INDUCTICA 2006 Short Course

1. júna 2006
5. sekcia: Electrical Insulation
6. sekcia: Magnetc Materials
7. sekcia: Transformers and Electrical Distribution

 

Neprehliadnite skušobný vstup do databáz CSA a CINDAS     

( pre STU do 27.3.2007)

Nano Solutions 2005
The Premier Nanotechnology Conference for European Industry sa bude konať v dňoch 8.-10.11.2005 v kolínskom International Exhibition Centre EXPO XXI Koln. Deadline na prihlásenie je 30.6.2005.
8.6.2005, Mária Búciová

Udržateľný rozvoj - povrchová doprava
Dňa 15.6.2005 sa v Technologickom centre AC ČR v Prahe uskutoční seminár zameraný na 6. prioritu 6. RP - Trvalo udržateľný rozvoj. Je potrebné sa zaregistrovať.
7.6.2005, Mária Búciová

Workshop s tematikou e-Resources for European SMEs
Workshop projektu PROMIS s tematikou e-Resources for European SMEs sa bude konať 14.6.2005 v Bruseli. Je potrebné sa zaregistrovať.
1.6.2005, Zdeno Štulrajter

Workshop on Co-operating Objects
Workshop on Co-operating Objects organizovaný DG Information Society and Media EK sa uskutoční 23. - 24.6.2005 v Bruseli. Cieľom je diskusia k projektom v 5. výzve k časti Networked Embedded Systems a zhodnotenie európskeho výskumu v oblasti Co-operating Objects.  Registrujte sa na http://www.cordis.lu/ist/directorate_c/ems/registration_230605.htm .
27.5.2005, Zdeno Štulrajter

CIR-CE
Dňa 25.5.2005 bude otvorená výzva na podávanie projektov v rámci CIR-CE (Spolupráca v oblasti inovácií a výskumu so Strednou a Východnou Európou), ktorá podporuje spoluprácu medzi inovatívnymi rakúskymi firmami a firmami zo Strednej a Východnej Európy. Uzávierka výzvy je 12.9.2005.
24.5.2005, Mária Búciová

Krátkodobé pobyty v JRC
Príležitosť na krátkodobé pobyty v Joint Research Centre sú vyhradené pre expertov z nových členských a kandidátskych krajín. K dispozícii je celkom 71 ponúk. Nakoľko doteraz prišlo len málo žiadostí, uzávierka je predĺžená do 17.6.2005. Bolo by škoda túto ponuku nevyužiť...
24.5.2005, Mária Búciová

5. výzva IST programu bola zverejnená
18.5.2005 bola v Official Journal (N° C116) zverejnená piata výzva IST programu. Uzávierka podávania návrhov projektov, ktoré je výlučne elektronické, je 21.9.2005 o 17.00 hod.
19.5.2005, Zdeno Štulrajter

Informačné dni k 5. výzve IST
Informačné dni sa budú konať 23.5. v Bratislave, 26.5. v Žiline a 27.5. v Košiciach. Predstavená bude nová výzva IST ako aj množstvo podporných projektov 6. RP a iné zaujímavé informácie.
17.5.2005, Mária Búciová

The European Conference and Cooperation Exchange on Sustainable Energy Systems
Štvordňová konferencia sa začne 5.10.2005. Tematikou konferencie sú obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou konferencie je aj brokerage event. Viac informácií na www.arsenal.ac.at .
9.5.2005, Zdeno Štulrajter

IST FP6 Call 5 info-day
IST Call 5 info-day organizovaný Grid Technologies Unit from DG Information Society and Media 30.5.2005 v Bruseli. Informačný deň je zameraný na účasť v 5. výzve "Advanced Grid Technologies, Systems and Services", WP2005-2006. Registrácia na vincent.obozinski@cec.eu.int do 23.5.2005.
6.5.2005, Mária Búciová

Konferencia Central European Regions Cluster for Energy from Renewables
Európske technologické centrum a.s. Prešov pozýva na konferenciu, ktorej cieľom je vybudovanie informačnej, školiacej a aplikačnej siete pre oblasť využívania obnoviteľných zdrojov energie. Konferencia sa uskutoční 20.11.2005 vo Viedni.
4.5.2005, Zdeno Štulrajter

Informačný deň IST - Collaborative Working Environments
Informačný deň IST, ktorý sa koná 16.5.2005 v Technologickom centre AV ČR v Prahe je zameraný na Call 5, tému COLLABORATIVE WORKING ENVIRONMENTS. Viac informácií v programe. Je nutné sa zaregistrovať.
2.05.2005, Zdeno Štulrajter

17th Vacuum Congress
S predstihom je plánovaný 17. kongres o vákuu, ktorý sa bude konať 2. - 6.7.2007 v Štokholme. Kongres je spojený s 13. medzinárodnou konferenciou o pevných povrchoch. Témami kongresu budú thin films, vacuum science, plasma science, vacuum metallurgy, applied surfice science, atď.
29.04.2005, Zdeno Štulrajter

Konferencia "Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy and related Techniques
Konferencia sa koná v dňoch 3. - 8.7.2005 v Sappore a je zároveň spojená s The 13th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy. Tematika je veľmi široká a zahŕňa oblasti ako magnetické systémy, nano-pattering, molekulárna elektronika, nanorúrky, biomolekuly a makromolekuly atď.
29.04.2005, Zdeno Štulrajter

13th International Congress on Thin Films
V dňoch 19. - 23.6.2005 sa v Štokholme koná 13th International Congress on Thin Films spojený s 8th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures.
29.04.2005, Zdeno Štulrajter

Seminár o možnostiach využitia finančných prostriedkov z finančnej pomoci Nórskeho kráľovstva a EHP v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
Seminár je venovaný princípom čerpania finančných prostriedkov z finančnej pomoci Nórskeho kráľovstva a EHP v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania organizovaný PF UK a Sekcoiu pre európske záležitosti Úradu vlády SR.
Váš záujem o tento seminár ohláste prosím priloženou prihláškou do 9.5. 2005. Program sa nacházdza tu.
29.04.2005, Zdeno Štulrajter

"eFulfilment State-of-the-Art"
e-Thematic Project in conjunction with the University of Verona's LogiMaster Programme, is pleased to invite you to its 3rd seminar, to be held at University of Verona, Italy, on June 24, 2005. The objective is to present the results of the project and to learn from industry leaders about their e-Fulfilment processes (configurations, integration of software on other running applications, websites, etc.). The seminar is also an opportunity to: Network, Learn about market developments and best practices in the area of e-Fulfilment, Exchange information. Registration until June 10.
28.4.2005, Mária Búciová

Konferencia Klastre 2005
V dňoch 30.-31.5.2005 sa bude v Brne konať konferencia na tému Budovanie uspesných regiónov prostredníctvom dynamických klastrov. Ak máte o konferenciu záujem, využite teraz registráciu za znížený registračný poplatok. Program. Ubytovanie.
27.4.2005, Mária Búciová

Access to and preservation of cultural and scientific resources
Európska komisia organizuje v rámci 5. výzvy IST 6. RP informačný deň pre strategický cieľ "Access to and preservation of cultural and scientific resources". Info deň sa bude konať 16.6.2005 v Luxemburgu a má napomôcť vedeckej komunite porozumieť trendom v budúcom výskume, pochopiť nástroje 6. RP a hľadať partnerov na budovanie projektových konzorcií. Prihlásiť sa môžte do 1.6.2005.
26.4.2005, Mária Búciová

CERA - Creating European Research Area
V rámci projektu CERA sa v dňoch 6. a 7.6.2005 v Maďarsku uskutoční workshop za účelom rozšírenia spolupráce so slovenskými výskumníkmi v 1. tematickej oblasti 6. RP - Vedy o živote, genomika a biotechnológie pre zdravie. Cestovné výdaje a náklady spojené s ubytovaním budú hradené. Prihlášky posielajte do 30.04.2005 na adresu kedrova@sarc.sk . K dispozícii je aj zoznam nemeckých LifeSci Centier ako možnosť na spoluprácu.
26.4.2005, Mária Búciová

MICT 2005 - Modern ICT Co-operation Meeting
MICT 2005 sa bude konať 20.6.2005 v Bratislave. Ide o medzinárodné stretnutie firiem na podporu rozvoja technologickej spolupráce firiem v oblasti informačných a komunikačných technológií. V rámci podujatia budú tiež prezentované možnosti využívania EÚ fondov (IST, eTen, eContent) na vývoj a aplikáciu nových technológií.
26.04.2005, Zdeno Štulrajter

Softwarový nástroj na prípravu návrhov do 6. RP a 7. RP
Školenie projektu GiST sa koná 14.-15.7.2005 v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je školenie personálu malých a stredných podnikov v písaní profesionálnych a konkurencieschopných návrhov v 6. a 7. rámcovom programe.
26.04.2005, Zdeno Štulrajter

Financovanie v 6. rámcovom programe
Workshop k finacovaniu v 6. RP sa koná 6.-8.6.2005 v Bratislave a je vedený izraelskými lektormi so zameraním na témy: Finančné pravidlá pre 6. RP, príprava návrhu, príprava zmluvy, systém evidencie nákladov, príprava projektových správ, praktické príklady a rady.
26.04.2005, Zdeno Štulrajter

Technologický manažment
Dňa 27.5.2005 sa v Bratislave v rámci projektu NANOMAT uskutoční školenie so zameraním na technologický manažment - Technology Watch & Business Intelligence / Innovation Management & Benchmarking. Pre slovenské firmy je tu možnosť konzultácií ich návrhov projektov do priority NMP.
26.04.2005, Zdeno Štulrajter

Deň transferu technológií a kooperačná burza v oblasti automobilového priemyslu
Deň transferu technológií a kooperačná burza v oblasti automobilového priemyslu sa bude konať v Nitre 24.5.2005. Medzinárodné partnerské podujatie organizované v spolupráci s Volkswagen Slovakia. Hlavným zámerom podujatia je sprostredkovanie dvojstranných rokovaní medzi zúčastnenými firmami na základe požiadaviek účastníkov. Na podujatí sa očakáva účasť asi 150 firiem najmä zo SR, AT, CZ, IT, DE, GB, HU a PL.
26.04.2005, Zdeno Štulrajter

Visegrad Regions Towards European Research Area
V dňoch 7.-9. júna 2005 sa v Liberci v rámci projektu Visegrad Regions Towards European Research Area uskutoční medzinárodné stretnutie
vedecko-výskumných a inovačných organizácií. Stretnutie ponúka možnosť zoznámiť sa s otázkami prípravy, riadenia a administrácie projektu 6. RP.
19.4.2005, Zdeno Štulrajter

INTEGRATING ACC
Nová webstránka projektu INTEGRATING ACC (SSA) pre 6. tematickú prioritu Trvalo udržateľný rozvoj, Globálne zmeny a Ekosystémy poskytuje užitočné informácie, linky a prehľady.
19.4.2005, Zdeno Štulrajter

Europe's Premier Nanomedicine Conference of 2005
V dňoch 6. - 9.9.2005 sa v škótskom Edinburghu bude konať konferencia s tematikou uplatnenia nanotechnológií v medicíne.
Nosnými témami budú: nanomedical imaging and contrast agents, Intelligent drug delivery systems,  smart biocompatible coatings,  whole cells as biosensors a ďalšie.
13.4.2005, Zdeno Štulrajter

The 2005 EU Descartes Research Prize
Do 10.5.2005 je možné podávať návrhy na udelenie prestížnej Descartes-ovej ceny na rok 2005.
12.4.2005, Mária Búciová

Pripomienkovanie Ústavnej zmluvy
Do 22.4.2005 je tu možnosť vyjadriť sa na tému veda, vzdelávanie a kultúra v kontexte Ústavnej zmluvy EÚ alebo k nadväzujúcim relevantným témam. Pripomienky zasielajte na adresu antusova@sfpa.sk
12.4.2005, Mária Búciová

Duševné vlastníctvo na Slovensku V.
Konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa bude konať dňa 26.4.2005 v kongresovej miestnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR.
11.4.2005, Mária Búciová

The European Research & Innovation Exhibition
V dňoch 3. - 5.6. 2005 sa bude v  Porte de Versailles Exhibition Centre v Paríži konať výstava, ktorej témami sú Innovation & Research Applications, Regional Development, Research & Education, Research & Enterprise, úspechy dosiahnuté v EÚ v rôznych oblastiach a predstavy a ambície EÚ na poli výskumu a inovácií do budúcich rokov.
11.4.2005, Zdeno Štulrajter

HP & ORACLE FÓRUM 2005
Technologické fórum noviniek z oblasti integrovaných IT riešení v rámci jednotnej technologickej platformy (Oracle Grid Computing, HP Adaptive Enterprise Solutions) pre modernizáciu a zefektívnenie podnikového IT prostredia.
5.4.2005, Mária Búciová

Prezentácia nových výziev ESF
Rada vysokých škol a MŠ SR pozývajú akademických funkcionárov, projektových manažérov a ďalších pracovníkov, v ktorých kompetencii sú projekty ESF, na pracovné stretnutie, ktorého cieľom je prezentácia nových výziev na predkladanie projektov o poskytnutie príspevkov z ESF (výzvy SOP ĽZ-2005-SORO-1 a JPD BA CIEĽ 3-2005-SORO-1). Stretnutie sa uskutoční dňa 6.4.2005 o 10.00 sa v spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta, Bratislava.
4.4.2005, Mária Búciová

Technologicky orientované podnikanie
Kurz je určený manažérom MSP, ale aj začínajúcim podnikateľom a študentom VŠ, ktorí uvažujú o podnikateľskej kariére. Kurz má účastníkom pomôcť lepšie pochopiť inovačné procesy. 
4.4.2005, Mária Búciová

Aeronautika a povrchová doprava
V dňoch 11.-12.4.2005 sa v poľskej Varšave uskutoční konferencia s názvom  Aeronautika a povrchová doprava. Bližšie informácie, registračný formulár, program konferencie.
1.4.2005, Mária Búciová

Experiences in FP6 – Towards FP7
V rámci projektu Hungary for FP6 pripravila Hungarian Science and Technology Foundation zaujímavý informačný deň zameraný na 6. RP a pripravovaný 7. RP. Info deň sa uskutoční 19.4.2005 v Budapešti za účasti zahraničných prednášajúcich. Prihlásiť sa je možné do 14.4.2005.
1.4.2005, Zdeno Štulrajter

Med-e-Tel konferencia
Tematika spojenia medicíny s ICT technológiami je nosnou témou zaujímavej konferencie Med-e-Tel, ktorá sa koná 6.4. - 8.4. 2005 v Luxembursku. Konferencia je spojená zároveň s brokerage event.
30.03.2005, Zdeno Štulrajter

"e-Fulfilment Best Practices"
Dňa 7.4.2005 sa v Rige uskutoční seminár, ktorého cieľom je prezentovať výsledky projektu e-Thematic a dozvedieť sa o procesoch e-Fulfilmentu od lídrov v tomto odbore. Účastníci budú mať prístup aj na Baltic IT&T Forum Plenary.
30.3.2005, Mária Búciová

Nové výzvy na podávanie projektov Európskeho sociálneho fondu
MŠ SR vyhlásilo 4 nové výzvy na podávanie projektov ESF. Dve výzvy sú v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje a ďalšie dve výzvy sú v rámci Jednotného programového dokumnetu BA Cieľ3. Uzávierka podávania projektov je 20.5.2005.
29.03.2005, Zdeno Štulrajter

Bulletin - Kvalita a bezpečnosť potravín
Zaujímavé a aktuálne informácie o dianí v tematickej priorite 6. RP - Kvalita a bezpečnosť potravín so zreteľom na oblasť živočíšnej vedy. Bulletin sa prekladá do 11 jazykov a je distribuovaný stovkám výskumníkov v celej Európe. Do Bulletinu je možnosť prispieť svojou informáciou, ak ju zašlete na adresu Pavol.Schwarcz@uniag.sk .
21.3.2005, Mária Búciová

Konferencia o výskume materiálov
V rámci projektu Slovakia FP6 usporiada SAV v Smoleniciach v dňoch 27.-29.4.2005 medzinárodnú konferenciu o výskume materiálov (s nanotechnologickým akcentom). Na konferencii bude venovaná zvýšená pozornosť účasti a prezentácii mladých vedeckých pracovníkov (do 35 r). Týmto účastníkom budú zaplatené cestovné a pobytové náklady – podmienkou je 10-15 min. prezentácia v slov. jazyku a dvojstranový abstrakt v angl. jazyku. Prihlášky zasielajte do 10.3.2005 na adresu horvath@up.upsav.sk .
3.3.2005, Mária Búciová

Štrukturálne fondy - INTERREG a ESF
Dňa 18.3.2005 o 13.00 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutoční seminár k Štrukturálnym fondom. Cieľom seminára je poskytnúť komplexnú informáciu o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z rôznych typov štrukturálnych fondov, o špecifikách toho ktorého fondu, ministerstvách, ktoré ich zastrešujú, aktuálnych výzvach...
18.2.2005, Mária Búciová

Informácia o príprave akreditácie
Novú informáciu o príprave akreditácie spolu s prílohami nájdete v menu web stránky "Koncepcie a pravidlá", v časti "Vyhlášky".
30.01.2005, Zdeno Štulrajter

Podpora projektovej spolupráce vedy a výskumu
Rakúske informačné centrum pre vedeckú spoluprácu pri SAIA uverejnilo dňa 17.1.2005 dve výzvy na podporu projektovej spolupráce v oblasti vedy a výskumu. Ide o programy „Podpora trvalej spolupráce“ a „Príspevky na nadviazanie kontaktov“. V rámci uvedených programov je možné financovať prípravné aktivity pri príprave projektov (stretnutia, konferencie, workshopy, semináre a pod.) a mobilitu výskumných pracovníkov. Stručný opis programov nájdete v priloženom dokumente alebo na www.saia.sk, časť „Rakúske informačné centrum“.
19.1.2005, Mária Búciová

Medzinárodná konferencia pre mladých vedcov
International Conference For Young Researchers sa bude konať v dňoch 21. - 23. marca 2005 v Peterburgu.
12.01.2005, Zdeno Štulrajter

TRANSCOM 2005
V dňoch 27. - 29. júna sa v Žiline uskutoční 6. konferencia mladých vedeckých pracovníkov.
20.12.2004, Zdeno Štulrajter

Medzinárodná konferencia eChallanges 2005
Konferencia a výstava echallanges 2005 sa koná v Ljubljane, Slovinsko v dňoch 19 - 21.10.2005. Témami sú predovšetkým eBusiness, eGovernment, eWork a eEurope beyond 2005.
10.12.2004, Zdeno Štulrajter

Konferencia ICMCC
Konferencia je organizovaná International Council on medical and Care Compunetics a koná sa 1.6. - 3.6. 2005 v holandskom Haagu. Je určená pre špecialistov, vedcov, manažérov z oblasti medicíny a zdravia.
24.11.2004, Zdeno Štulrajter

ICE - International Conference on Concurrent Enterprising
Konferencia sa uskutoční 20.6.-22.6.2005 v Mníchove. Témy sú predovšetkým B2B, CE metódy a procesy, inovácie, future workspaces, znalostný manažment, právne aspekty business networks, virtual enterprises a pod.
24.11.2004, Zdeno Štulrajter

Brožúra STU a Piaty rámcový program EÚ

Na stránke STU Informácie o výskume bol umiestnený ucelený prehľad projektov 5. RP s účasťou STU.
18.11.2004, Zdeno Štulrajter

Marie Curie Chair

Rakúsky Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) vo Viedni zamýšľa zriadiť Marie Curie Chair for South East European Studies v oblasti sociálnych vied, na obdobie 3 rokov, financované EK.
4.11.2004, Mária Búciová

Science, Education, Cooperation 2005
V dňoch 17.-19. februára 2005 sa v poľských Katoviciach bude konať medzinárodné fórum na tému Spolupráca technických univerzít krajín Strednej a Východnej Európy v 6. a 7. RP za účelom nadviazania spolupráce a následnej realizácie výskumných a vzdelávacích projektov.
22.10.2004, Mária Búciová

Technologické platformy EÚ

Prehľad existujúcich a tvoriacich sa technologických platforiem s ich cieľmi, náplňou, kontaktmi. Technologické platformy by mali združovať relevantné organizácie (priemyselné, výskumné inštitúcie, MSP, legislatívnu zložku a i.) z daných oblastí/sektorov v EÚ a mali by mať o. i. aj silný vplyv pri príprave a implementácii rámcových programov.
18.10.2004, Mária Búciová

Nadácia Romualdo del Bianco
Nadácia Romualdo del Bianco organizuje medzinárodnú konferenciu o reštaurovaní šikmej veže v Pise a súťaž najlepších diplomových projektov. 
22.9.2004, Mária Búciová

Budúcnosť európskej výskumnej politiky
EK vyhlásila otvorené konzultácie o budúcnosti európskej výskumnej politiky. Výsledok konzultácií bude východiskom pre 7. rámcový program. 
30.8.2004, Mária Búciová

6. RP - čo nového v IST?

Články, pravidelné zasielanie noviniek, kalendár udalostí, informácie o projektoch a mnoho ďalších informácií zo sveta 6. rámcového programu na stránke IST Results.
12.8.2004, Mária Búciová

Výročná správa EÚ

EK vydala výročnú správu o stave výskumných aktivít v EÚ za roky 2002-2003. V správe je veľa zaujímavých odkazov na zdroje ďalších informácií.
5.8.2004, Mária Búciová

13th International Congress on Thin Films
8th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostuctures

S väčším predstihom informujeme o konaní medzinárodného kongresu o tenkých filmoch spojeného s odbornou konferenciou s nosnou tématikou rozhraní a nanoštruktúr, ktorá sa koná 19. - 23. júna 2005 v Štokholme.
13.7.2004, Zdeno Štulrajter