Veda a výskum na STU 

     STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied.

     Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, APVT a štátnymi programami vedy a výskumu. Univerzita sa tak isto zapája do európskych programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z programov EÚ, najmä zo 6. rámcového programu Európskej únie.

      STU vidí veľký potenciál v rozširovaní komunikačných ciest podporujúcich transfer poznatkov získaných na univerzite pre prax. Cieľom je, aby myšlienky zrodené na univerzite našli vhodnú cestu komercionalizácie a ekonomického zhodnotenia a zároveň aby prispeli aj k rozvoju podnikateľského prostredia sofistikovaných činností, a tým prispeli i k zvýšeniu prestíže Slovenska.

 

Vyhlášky

Informácia o príprave akreditácie
Prílohy informácie o príprave akreditácie:
1. Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o habilitáciách a inauguráciách
2. Nariadenie Vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii
3. Kritériá používané Akreditačnpou komisiou pri spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie

                
Koncepcie

Koncepcia rozvoja vedy a výskumu na STU

Pravidlá

Usmernenie MŠ SR pre konanie oponentúr projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Pravidlá VEGA, formulár žiadosti o grant, aktuálne informácie

Pravidlá KEGA, formuláre žiadostí o grant, aktuálne informácie

Aplikovaný výskum - metodika, formuláre, aktuality


Rozhodnutie rektora o zriadení plakety Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci profesor a hosťujúci docent

Zásady udeľovania čestného titulu "profesor emeritus"

Usmernenie pre podávanie projektov Medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, najmä 6. rámcového programu, a návrhov na riešenie úloh štátnych programov výskumu a vývoja za STU

Usmernenie pre vypísanie Contract Preparation Forms pre projekty 6.RP