Fondy EÚ

 

 

Aktuálne výzvy pre oblasť ľudských zdrojov s platnosťou pre SR s výnimkou Bratislavského kraja

 

 

Číslo výzvy:                                                         SOP ĽZ - 2005 - SORO - 1

 

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM  LUDSKÉ ZDROJE

 

Priorita č. 3:                                                       Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb

                                                                              vstupujúcich na trh práce

 

Opatrenie č. 3.1:                                                Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti

                                                                              založenej na vedomostiach

 

Opatrenie č. 3.2:                                                Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom

                                                                              zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

                                                                             

Opatrenie č. 3.3 A:                                            Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

 

Deň vyhlásenia výzvy:                                       21.3.2005

 

Uzávierka výzvy:                                                20.5.2005

 

Vyhlasovateľ:                                                     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                                                                              Sekcia riadenia ESF

                                                                              Odbor ESF

                                                                              Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program  Ľudské zdroje                                                                                   Stromová 1

                                                                              813 30 Bratislava

 

Kompletný text výzvy:                                        www.education.gov.sk/VaG/2005/VESF/SOP1/sop1.htm

                                                

Všetky potrebné  informácie:                          www.education.gov.sk a www.esf.gov.sk

                                                                               

 

 

 

Číslo výzvy:                                                         SOP ĽZ - 2005 - SORO - 2

 

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM  ĽUDSKÉ ZDROJE

 

Priorita č. 3:                                                       Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb

                                                                              vstupujúcich na trh práce

 

Opatrenie č. 3.2:                                                Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom

                                                                               zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

                                                                                             

Deň vyhlásenia výzvy:                                       21.3.2005

 

Uzávierka výzvy:                                                20.5.2005

 

Vyhlasovateľ:                                                     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                                                                              Sekcia riadenia ESF

                                                                              Odbor ESF

                                                                              Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program  Ľudské zdroje                                                                 

                                                                              Stromová 1

                                                                              813 30 Bratislava

 

Pre túto výzvu je možné predkladať len žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oprávnené v rámci Schémy pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis, evidovaná pod číslom Schéma DM-006/04 - príloha I výzvy).

 

Kompletný text výzvy:                                        www.education.gov.sk/VaG/2005/VESF/SOP2/sop2.htm

                                                

Všetky potrebné  informácie:                          www.education.gov.sk a www.esf.gov.sk

                                                                            

 

 

 

Aktuálne výzvy pre oblasť ľudských zdrojov s platnosťou pre Bratislavský kraj

 

Číslo výzvy:                                                         JPD BA Cieľ 3 - 2005 - SORO - 1

 

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT BA CIEĽ 3

 

Priorita č. 2:                                                       Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora výskumu a vývoja v kontexte

                                                                               zvyšovania kvality ľudských zdrojov

 

Opatrenie č. 2.1:                                                Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a

                                                                              podnikateľského sektora

 

Opatrenie č. 2.2:                                                Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu

                                                                              prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

 

Deň vyhlásenia výzvy:                                        21.3.2005

 

Uzávierka výzvy:                                                 20.5.2005

 

Vyhlasovateľ:                                                     Ministerstvo školstva SR

                                                                              Sekcia európskej integrácie

                                                                              Odbor pre Európsky sociálny fond

                                                                              ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

                                                                              pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3

                                                                              Stromová 1

                                                                              813 30 Bratislava

 

 

Kompletný text výzvy:                                        www.education.gov.sk/VaG/2005/VESF/JPD1/jpd1.htm

                                                                               

Všetky potrebné  informácie:                          www.education.gov.sk a www.esf.gov.sk

 

 

 

 

Číslo výzvy:                                                         JPD BA Cieľ 3 - 2005 - SORO - 2

 

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT BA CIEĽ 3

 

Priorita č. 2:                                                       Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora výskumu a vývoja v kontexte

                                                                              zvyšovania kvality ľudských zdrojov

 

Opatrenie č. 2.1:                                                Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a

                                                                              podnikateľského sektora

 

Deň vyhlásenia výzvy:                                       21.3.2005

 

Uzávierka výzvy:                                                20.5.2005

 

Vyhlasovateľ:                                                     Ministerstvo školstva SR

                                                                              Sekcia európskej integrácie

                                                                              Odbor pre Európsky sociálny fond

                                                                              ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

                                                                              pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3

                                                                              Stromová 1

                                                                              813 30 Bratislava

 

Pre túto výzvu je možné predkladať len žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku oprávnené v rámci Schémy pomoci na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania (schéma pomoci de minimis, evidovaná pod číslom Schéma DM-006/04 - príloha E výzvy).

 

 

Kompletný text výzvy:                                        www.education.gov.sk/VaG/2005/VESF/JPD2/jpd2.htm

                                                                                

Všetky potrebné  informácie:                          www.education.gov.sk a www.esf.gov.sk

 

 

                                                                                

 

Obsah stránky bol aktualizovaný 24.11.2004