Prejsť na obsah
Výskum

Novou črtou navrhovaného ukazovateľa je jeho prednostné zameranie na inovačné výstupy. Tým dobre dopĺňa prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii (IUS) vypracovaný Komisiou a súhrnný index inovatívnosti (SII). Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov a EÚ zo širšieho hľadiska, s porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností a výstupov.

Výstupy inovácií sú veľmi rozdielne a líšia sa medzi jednotlivými sektormi. Navrhovaný ukazovateľ je založený na štyroch komponentoch vybraných pre ich politickú relevantnosť.

  • Technologické inovácie merané počtom patentov.
  • Zamestnanosť v oblasti znalostne intenzívnych činností ako percentuálny podiel celkovej zamestnanosti.
  • Konkurencieschopnosť znalostne intenzívnych výrobkov a služieb. Tá je založená tak na príspevku obchodnej bilancie vysoko náročných a stredne náročných technických produktov k celkovej obchodnej bilancii, ako aj na podiele znalostne intenzívnych služieb na celkovom vývoze služieb.
  • Zamestnanosť v rýchlo rastúcich firmách inovatívnych sektorov. 

Viac informácií nájdete tu a tu a celé znenie návrhu tu.

 

Zdroj