Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

Nástroje a programy a programy, ktoré zaznamenali mimoriadny záujem v predchádzajúcich obdobiach, budú v rokoch 2014 až 2020 ešte posilnené. Do podpory excelentného výskumu by malo smerovať viac ako 31 % všetkých finančných prostriedkov alokovaných v Horizonte 2020. Oproti 7. rámcovému programu bude v Horizonte 2020 ešte vo väčšej miere podporená excelentnosť, a to čiastočne aj na úkor spolupráce.

V absolútnych číslach sa táto suma pohybuje od 22,7 do 25,6 mld. eur v závislosti od finálneho rozpočtu Horizontu 2020. Výskum a inovácie budú v oblasti „Excelentná veda" podporované v štyroch tematických oblastiach. Z nich sa všetky buď ako samostatné špecifické programy alebo ako tematické oblasti prípadne výzvy, objavili už v predchádzajúcom období.

Najvyšší progres v oblasti rozpočtu zaznamenala Európska výskumná rada (European Research Council – ERC). Pôjde o najväčšiu oblasť v pilieri Excelentná veda, pričom priamo nadväzuje na špecifický program Myšlienky, ktorý sa v 7. Rámcovom programe stretol s mimoriadnym záujmom vedcov. V Horizonte 2020 by okrem takmer dvojnásobného rozpočtu nemalo prísť k väčším zmenám. ERC v uplynulom období priniesol do rámcových programov dva nové prvky – podporu základného výskumu, často na hraniciach poznania a program, ktorý je manažovaný samotnými vedcami a nie úradníkmi. Naďalej bude možné uchádzať sa o podporu výskumu bez tematických priorít, pričom rozhodovať bude len excelentnosť vedca, respektíve jeho tímu a excelentnosť jeho výskumného zámeru. Zvláštny dôraz sa bude klásť na interdisciplinaritu a na vznikajúce a rýchlo sa rozvíjajúce vedecké oblasti. Podporu budú môcť naďalej získať výskumníci, ktorí sú na začiatku vlastnej individuálnej kariéry, ako aj skúsení vedci, ktorí už disponujú vlastným vedeckým tímom. Celý proces implementácie projektov by mal byť čo najjednoduchší, aby čo najmenej administratívne zaťažoval vedcov.

Druhou najväčšou oblasťou v „Excelentnej vede" budú Maria Skłodowska-Curie akcie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). V 7. rámcovom programe bola táto oblasť známa ako špecifický program Ľudia. Aktivity sa zameriavali na podporu kariérneho rastu výskumníkov a posilňovanie ich zručností, najmä prostredníctvom medzinárodných a medzisektorových vedeckých pobytov. V Horizonte 2020 budú vo väčšej miere podporené aktivity týkajúce sa vzdelávania začínajúcich výskumníkov a doktorandov. Podporu bude možné získať na projekty, ktoré budú implementované samostatne alebo v partnerstve univerzít, výskumných organizácií, výskumných infraštruktúr, priemyselných organizácií, MSP a ostatných spoločenských a hospodárskych organizácií. V rámci partnerstiev sa bude podporovať vznik školiacich sietí, ktoré ponúknu inovatívne typy školení (napríklad spoločné alebo priemyselné doktoráty). Naďalej budú podporované medzinárodné a medzisektorové výmeny (medzi akademickou a priemyselnou sférou). Podobne ako doteraz budú podporované aj národné, regionálne a medzinárodné programy zamerané na mobilitu vedcov. Z Horizontu 2020 bude možné získať spolufinancovanie na tieto aktivity (v 7. rámcovom programe to bolo do 40 %).

Budúce a vznikajúce technológie (FET) budú v Horizonte 2020 samostatnou tematickou oblasťou s navrhovaným rozpočtom 3,5 mld. eur. FET sa budú podporovať v rámci troch štandardov:

• FET Open: podpora nových myšlienok. Pôjde o podporu nových myšlienok v čo najširšom spektre tém a disciplín s cieľom aktívne podnecovať myslenie mimo zabehnutých rámcov.

• FET Proactive: rozvoj vznikajúcich tém a komunít. Podpora bude zameraná na nové oblasti a témy s cieľom ich rozvoja.

Sústredí sa na tie vznikajúce oblasti, ktoré ešte nie sú pripravené na plnú integráciu do priemyselného sektora.

• FET Flagships: podpora interdisciplinárnej vedy a technologických výziev. Sústredí sa na veľké interdisciplinárne projekty, ktorých výsledky majú vysoký potenciál uplatnenia v hospodárskej a spoločenskej praxi.

Aktivity v jednotlivých štandardoch sa vzájomné dopĺňajú. V rámci FET Proactive budú pravidelne vyhlasované otvorené výzvy v nových oblastiach s vysokým inovačným potenciálom.

Najmenšou z tematických oblastí sú Výskumné infraštruktúry. Tie boli podporované aj v rámci 7. rámcového programu v špecifickom programe Kapacity. Ide prakticky o jeden z mála nástrojov na podporu budovania kapacít, ktorý Horizont 2020 obsahuje. Väčšina ostatných bola presunutá do oblasti politík kohézie. Cieľom tejto oblasti je vytváranie výskumnej infraštruktúry svetovej úrovne.

Projekty by mali uľahčiť a podporiť prípravu, implementáciu, udržateľnosť a efektívne využívanie výskumných infraštruktúr, ktoré boli identifikované v ESFRI Road Map,ale aj ostatných európskych infraštruktúr, ktoré majú svetovú úroveň.

Snahou je tiež otvoriť všetkým európskym výskumníkom národné infraštruktúry,a tým zvýšiť ich využiteľnosť. Okrem veľkých infraštruktúr budú podporené aj e-infraštruktúry, ktoré budú prepájať jednotlivých účastníkov prostredníctvom sietí výskumných organizácií (napr. GÉANT). Podporu by mali získať infraštruktúry vo všetkých fázach svojho budovania (analýzy, štúdie realizovateľnosti, fi nančné a právne otázky, manažment, atď.). Z tohto programu sa však nebude podporovať budovanie samotnej infraštruktúry alebo nákup laboratórneho vybavenia. Tieto náklady môžu byť financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dôležité linky:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm