Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

logo

 

Program Eurostars je zameraný na európsku spoluprácu malých a stredných podnikov podľa definície EÚ, ktoré majú v predmete svojej činnosti o. i. výskum a vývoj. Eurostars a jeho jednotlivé projekty vychádzajú z mechanizmu programu EUREKA.

Projekty Eurostars sú financované zo štátnych rozpočtov jednotlivých členských krajín, z rozpočtu 7. Rámcového programu (2007 – 2013) (ďalej len „7.RP“)  a vlastných finančných zdrojov žiadateľov.

Do programu Eurostars je zapojených celkom 33 členských krajín programu EUREKA, a to Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko Holandsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.
Prvá výzva programu Eurostars na predkladanie návrhov projektov bola vyhlásená dňa 2. októbra 2007. Slovenskí žiadatelia mohli požiadať národné financovanie projektu až v 6. výzve programu Eurostars.

Ciele programu Eurostars

Program Eurostars sa zameriava na podnikateľsky orientované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré môžu prispieť k rastu konkurencieschopnosti Európy. Podporované sú najmä projekty, ktoré významne pozitívne ovplyvnia vývoj novej technológie, inovácie, trhové a konkurenčné podmienky participujúcich malých a stredných podnikov.

Eurostars sa zameriava najmä na podporu malých a stredných podnikov s intenzívnym výskumom a vývojom a s vysokým potenciálom rastu. Projektovú žiadosť predkladá medzinárodné konzorcium, ktorého hlavným žiadateľom (t.j. vedúcim medzinárodného konzorcia) je malý a stredný podnik s intenzívnym výskumom a vývojom v jednom členských štátov programu Eurostars. V súlade s pravidlami programu Eurostars sa malým alebo stredným podnikom s intenzívnym výskumom a vývojom rozumie malý alebo stredný podnik, v ktorom minimálne 10% zamestnancov pracuje v oblasti výskumu a vývoja, alebo v ktorom sa minimálne 10% z ročného obratu používa na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.  Definícia malého alebo stredného podniku vychádza  z definície EÚ, podľa ktorej musí mať menej ako 250 zamestnancov na plný úväzok, a ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.   Spolužiadatelia Medzinárodné konzorcium Eurostars zahŕňa vždy minimálne jeden malý alebo stredný podnik s intenzívnym výskumom a vývojom, a ďalší subjekt z iného členského štátu, ktorý má v predmete svojej činnosti výskum a vývoj. Vzdelávacie a výskumné inštitúcie a mikro, a veľké podniky sa tiež môžu podieľať na konzorciu Eurostars, ale ich finančné náklady v rámci projektových aktivít nesmú presiahnuť 49%. 


Podmienky pre schválenie projektu Program Eurostars je otvorený pre projektové žiadosti vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja, určeného na civilné účely a zameraného na vývoj nového výrobku, procesu alebo služby.   Projekt Eurostars zahŕňa minimálne dvoch účastníkov z dvoch rôznych členských štátov programu Eurostars, pričom väčšinu účasti na projekte (t.j. minimálne  51 %) musí tvoriť jeden alebo viacero malých a stredných podnikov s intenzívnym výskumom a vývojom. Podmienkou získania podpory projektu je, aby bol tento projekt zameraný na zvýšenie úrovne európskej konkurencieschopnosti.   Medzinárodné konzorcium projektu musí byť vyrovnané, tzn. že jeden účastník projektu môže pokrývať maximálne 75% celkových projektových nákladov. Ak má projekt viacerých účastníkov, maximálne percento sa proporcionálne znižuje.   Dĺžka trvania projektu je maximálne tri roky a uvedenie na trh sa uskutoční najneskôr do dvoch rokov po ukončení riešenia projektu. Výnimku tvoria projekty z oblasti biomedicíny, ktoré môžu byť schválené na dlhšie časové obdobie pred samotným uvedením na trh. V tomto prípade však existuje obmedzenie týkajúce sa klinického výskumu výrobku, ktorý musí byť uskutočnený do dvoch rokov po ukončení projektu. 

 

Dôležité linky:

http://www.eurostars-eureka.eu/

http://www.minedu.sk/eurostars/