Prejsť na obsah
Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

7. rámcový program EÚ

logo

Výskum a technologický rozvoj v Siedmom rámcovom programe (7. RP) je hlavným nástrojom Európskej únie na financovanie výskumu v Európe. 7. RP, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2007 – 2013, je prirodzeným pokračovaním Šiesteho rámcového programu (6. RP) a je výsledkom rokov konzultácií s vedeckou obcou, výskumnými organizáciami a organizáciami tvoriacimi politiky, ako aj s inými zainteresovanými stranami.

Od svojho prvého uvedenia v roku 1984 hrali rámcové programy vedúcu rolu v multidisciplinárnom výskume a spoločných aktivitách v Európe i mimo nej. 7. RP v tejto úlohe pokračuje a je väčší i komplexnejší ako predchádzajúce rámcové výskumné programy. Na sedemročné obdobie realizácie od roku 2007 do 2013 je pre tento program vyčlenený rozpočet 53,2 miliárd eur, ktorý predstavuje doteraz najvyšší rozpočet v rámci týchto programov.

 

7. RP obsahuje niekoľko kľúčových rozdielov oproti minulým výskumným programom EÚ:

Zvýšený rozpočet – rozpočet pre 7. RP predstavuje pri súčasných cenách nárast o 63% oproti 6. RP a prináša tak dodatočné zdroje pre európsky výskum. Je aj silným politickým odkazom pre členské štáty EÚ, ktoré sa zaviazali zvýšiť mieru investícií do výskumu zo súčasných 2% HDP na 3% v roku 2010.

Zameranie na témy – silný dôraz na hlavné témy výskumu (t. j. zdravie, IKT, vesmír atď.) v rámci najrozsiahlejšej časti 7. RP – Spolupráca – dodáva programu väčšiu flexibilitu a zvyšuje jeho vnímavosť na potreby priemyslu.

Európska rada pre výskum (ERC) – prvá celoeurópska agentúra na financovanie výskumu. Európska rada pre výskum si kladie za cieľ podporovať rizikovejší, ale potenciálne prínosnejší európsky výskum na hraniciach súčasného poznania.

Vzdelávanie obyvateľstva regiónov – 7. RP vytvára nový systém vzdelávania obyvateľstva regiónov, ktorý spája rôznych partnerov vo výskume v rámci regiónu. Univerzity, výskumné centrá, nadnárodné firmy, miestne úrady a MSP sa môžu združiť a posilniť svoje schopnosti a potenciál pre výskum.

Nástroj na financovanie rozdelenia rizík – nový nástroj na financovanie rozdelenia rizík slúži na podporu súkromných investorov vo výskumných projektoch a zlepšuje prístup k pôžičkám z Európskej investičnej banky (EIB) pre dlhodobé európske výskumné činnosti.

Spoločné technologické iniciatívy (JTIs) – ako pokračovanie Európskych technologických platforiem (ETPs) vychádzajúce z potrieb používateľov,  spoločné technologické iniciatívy spájajú rozdielnych partnerov, aby sa pokúsili o dosiahnutie cieľov, ktoré nemožno docieliť pomocou „Výziev na predkladanie návrhov“. Spoločné technologické iniciatívy sú určené najmä pre tie činnosti vo výskumnej oblasti, kde sú podpora spolupráce a značné investície nevyhnutné pre dlhodobý úspech.

7. RP – priority

Priority 7. RP sú zahrnuté vo viacerých špecifických programoch:

Program Spolupráca – jadro 7. RP

Jadrom 7. RP a zároveň jeho výrazne najväčšou časťou je program Spolupráca, ktorý pomáha rozvíjať spoločný výskum v rámci Európy a iných partnerskýchkrajín podľa viacerých kľúčových tematických oblastí: zdravie, potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov, biotechnológia, informačné a komunikačné technológie, nanoveda a nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie, energetika, životné prostredie (vrátane klimatických zmien), doprava (vrátane vzdušnej dopravy), socioekonómia a spoločenské vedy, bezpečnosť a vesmír.

Tento program zahŕňa nové spoločné technologické iniciatívy, ktoré vychádzajú z potrieb priemyslu. Sú to rozsiahle aktivity financované z rôznych zdrojov, v niektorých prípadoch z verejných i súkromných zdrojov. Ďalšie dôležité časti tohto programu zahŕňajú koordináciu výskumných programov mimo Spoločenstva, ktorá si kladie za cieľ priblížiť európske vnútroštátne a regionálne výskumné programy (napr. ERA-NET), a nástroj na financovanie rozdelenia rizík.

Zvláštna pozornosť je upriamená aj na multidisciplinárny výskum a výskum prelínajúcich sa tém, vrátane spoločných výziev na predkladanie návrhov medzi témami.

 

Program Myšlienky – a Európska rada pre výskum (ERC)

V programe Myšlienky bol prvýkrát v európskom rámcovom programe na výskum financovaný čistý, investigatívny výskum na hraniciach vedy a technológií nezávisle od tematických priorít. Priblížením takéhoto výskumu bližšie ku koncepčnému zdroju táto vlajková loď 7. RP programu prejavuje uznanie pre hodnoty základného výskumu pre ekonomický a sociálny prospech spoločnosti.

Program Myšlienky predstavuje jedinečný flexibilný prístup k európskemu výskumu, v ktorom sa navrhnuté výskumné projekty posudzujú výlučne podľa kvality vyhodnotenej na základe vzájomného profesionálneho preskúmania. Uskutočňuje sa prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), ktorá pozostáva z Vedeckej rady (plánovanie vedeckých stratégií, stanovenie pracovného programu, kontrola kvality a informačné aktivity) a implementačného výboru (administrácia, podpora pre žiadateľov, kontrola vhodnosti návrhov, riadenie grantov a praktická organizácia).

Výskum možno vykonávať v ktorejkoľvek oblasti vedy alebo technológií, vrátane inžinierstva, vedecko-ekonomických vied a spoločenských vied. Zvláštny dôraz sa kladie na novovznikajúce a rýchlorastúce oblasti na hraniciach  súčasného poznania a na medzidisciplinárny výskum.

Na rozdiel od programu Spolupráca sa nevyžaduje spolupráca s partnermi z iných krajín.

Viac informácií získate na webovej adrese www.erc.europa.eu

Program Ľudia – oživenie profesií v európskom výskume

Program Ľudia poskytuje výraznú podporu pre výskumnú mobilitu a profesionálny rozvoj rovnako pre výskumníkov v Európskej únii, ako i mimo nej. Uplatňuje sa prostredníctvom koherentného súboru akcií „Marie Curie“ navrhnutého tak, aby výskumníkom pomáhal pri rozvíjaní zručností a schopností v rámci svojich povolaní.

Program zahŕňa činnosti ako úvodné školenie výskumníka, podpora celoživotného vzdelávania a rozvoj prostredníctvom nadnárodných európskych výmenných pobytov a iných činností, ako aj priemyselno-akademické partnerstvá. Medzinárodná dimenzia s partnermi mimo EÚ slúži na ďalší profesijný rozvoj európskych výskumníkov vytvorením medzinárodných výmenných pobytov v rámci Európy i mimo nej na posilnenie spolupráce s výskumnými skupinami mimo Európy.

Program Kapacity – budovanie znalostnej ekonomiky

Program Kapacity slúži na posilnenie a optimálne využitie znalostných kapacít, ktoré Európa potrebuje, ak sa chce stať prosperujúcou ekonomikou založenou na znalostiach. Posilňovaním výskumných schopností, inovačných kapacít a európskej konkurencieschopnosti tento program stimuluje celý európsky výskumný potenciál a zdroje znalostí.

Program zahŕňa šesť špecifických oblastí znalostí vrátane výskumných infraštruktúr, výskumu v prospech malých a stredných podnikov, vzdelávania obyvateľstva regiónov, výskumného potenciálu, vedy a spoločnosti a činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce.

Jadrový výskum

Tento špecifický program obsahuje dve časti – prvá sa zameriava na jadrovú syntézu a medzinárodný výskumný projekt ITER, ktorý vznikne v Európe.

Cieľom je rozviť vedomostnú základňu o jadrovej syntéze a zrealizovať prototyp reaktora na syntézu v rámci projektu ITER. ITER je navrhnutý tak, aby sa stal najväčším vedeckým projektom na Zemi.

Druhá časť programu pokrýva jadrovú bezpečnosť, riadenie zaobchádzania s rádioaktívnym odpadom a ochranu pred žiarením. Činnosti spoločného výskumného centra v tejto oblasti zahŕňajú rozvíjanie pohľadu na riadenie a uskladňovanie rádioaktívneho odpadu z európskej úrovne, udržiavanie bezpečného chodu jadrových zariadení a podporu ďalšieho výskumu jadrovej energie. Viac informácií o tejto a ďalších činnostiach spoločného výskumného centra nájdete na webovej stránke www.jrc.ec.europa.eu

Kto sa môže zúčastniť?

Účasť na Siedmom rámcovom programe je otvorená širokému spektru organizácjí a jednotlivcov. Univerzity, výskumné centrá, medzinárodné korporácie, MSP (malé a stredné podniky), verejné inštitúcie, dokonca i jednotlivci z ktorejkoľvek časti sveta – všetci majú možnosť zúčastniťsa na 7. RP. V závislosti od jednotlivých výskumných iniciatív sa budú uplatňovať rozdielne podmienky účasti.

Ako začať?

1. Máte nápad alebo víziu na výskumný projekt.

2. Pozrite si pravidlá výskumu v 7. RP.

3. Hľadajte ďalších partnerov v EÚ alebo účastníkov zo zahraničia, ktorí zdieľajú vašu víziu a s ktorými môžete spolupracovať.

4. Podajte svoju žiadosť Európskej komisii v období do záverečného termínu stanoveného v Návrhu na predkladanie žiadostí a podľa určeného pracovného programu.

5. Európska komisia zaistí správne ohodnotenie vašej žiadosti 3 – 7 nezávislými hodnotiacimi, ktorí sú odborníkmi vo danej oblasti.

6. Komisia vás bude informovať o výsledkoch hodnotenia. Ak sú kladné, začnú sa zmluvné jednania.

7. Podpis zmluvy a začatie projektu.

Môžete si podať aj žiadosť o to, aby ste sa stali hodnotiteľom.

 

Viac informácií a užitočné linky:

Táto stránka by mala obsahovať všetko, čo potrebujete vedieť o programe, vrátane najnovších informačných aktualizácií, výziev na predkladanie návrhov, často kladených otázok (FAQ) a viac.

  • Obráťte sa na Národné kontaktné stredisko (NCP) vo vašej krajine, ktoré by malo poskytovať rady potenciálnym žiadateľom vo vašej krajine. Pozrite si zoznam adries NCP na www.cordis.europa.eu/fp7/ncp.en.html/
    • Obráťte sa na helpdesk zameraný na 7. RP, ktorý pomôže tým, pre ktorých je účasť na rámcovom výskumnom programe novou skúsenosťou. www.ec.europea.eu/research/enquiries

Pozrite si i sekciu 7. RP na stránke európskeho výskumu na www.ec.europa.eu/research/fp7/