Prejsť na obsah
Rektorát


Útvary riadené rektorom

 


Útvary riadené prorektormi

 • útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
  vedúca: Mgr. Marianna Michelková
  tel.: 0917 669 312
  e-mail: education@stuba.sk

pokračovanie

 • útvar  vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
  vedúca: Mgr. Ing. Mária Búciová
  tel.: 0948 908 313
  e-mail: maria_buciova@stuba.sk

pokračovanie

 • útvar medzinárodných vzťahov
  poverená vedením: Mgr. Lesana Zemanová
  tel.: 0917 669 200
  e-mail: lesana.zemanova@stuba.sk

pokračovanie

pokračovanie

 • útvar technicko-investičných činností
  veduci: Ing. Jozef Benka
  tel.: 0917 669 001
  e-mail: jozef.benka@stuba.sk

 


Útvary riadené kvestorom

 • sekretariát kvestora
  tel.: 02/52 49 66 60, 0918 669 120

 • právny a organizačný útvar
  vedúci útvaru: JUDr. Marcel Michalička
  tel.: 0918 669 102
  e-mail: marcel.michalicka@stuba.sk

 • útvar ľudských zdrojov
  vedúca: Ing. Zuzana Čirková
  tel.: 0918 669 122
  e-mail: zuzana.cirkova@stuba.sk

 • útvar prevádzky a krízového riadenia
  vedúci útvaru: Ignác Chabroň
  tel.: 0917 669 673 
  e-mail: ignac.chabron@stuba.sk

  • oddelenie údržby a MTZ

  • oddelenie technicko-prevádzkové

  • oddelenie dopravy
   vedúci: Ľuboš Litvík
   tel.: 0903 223 362
   e-mail: lubos.litvik@stuba.sk

  • referát BOZP, OPP a civilnej ochrany
   Ignác Chabroň
                          
  • útvar energetiky a revíznych činností
   vedúca:
   tel.:
   e-mail:

 • útvar verejného obstarávania
  vedúci: Ing. Igor Kolenička
  tel.: 0917 669 015
  e-mail: igor.kolenicka@stuba.sk