Prejsť na obsah
Rektorát


Útvary riadené rektorom


Útvary riadené prorektormi

 • útvar technicko-investičných činností
  poverená vedením: Ing. Monika Petríková
  tel.: 0917 669 388
  e-mail: monika.petrikova@stuba.sk


Útvary riadené kvestorom

 • sekretariát kvestora
  tel.:  0918 669 120

 • právny a organizačný útvar
  vedúci útvaru: JUDr. Marcel Michalička
  tel.: 0918 669 102
  e-mail: marcel.michalicka@stuba.sk

 • útvar ľudských zdrojov
  vedúca: Ing. Zuzana Čirková
  tel.: 0918 669 122
  e-mail: zuzana.cirkova@stuba.sk
 • ekonomický útvar
  veduci:
  tel.:
  e-mail:
  • referát daní
   Ing. Mária Nehajová
   tel.: 0917 669 545
   e-mail: maria.nehajova@stuba.sk
  • oddelenie rozpočtu a financovania
   vedúca:
   tel.:
   e-mail:
  • oddelenie finančného  účtovníctva
   vedúca: Ing. Emília Muľová
   tel.: 0917 669 401
   e-mail: emilia.mulova@stuba.sk
 • útvar prevádzky a krízového riadenia
  vedúci útvaru: Ignác Chabroň
  tel.: 0917 669 673 
  e-mail: ignac.chabron@stuba.sk

  • oddelenie údržby a MTZ

  • oddelenie technicko-prevádzkové

  • oddelenie dopravy
   vedúci: Ľuboš Litvík
   tel.: 0903 223 362
   e-mail: lubos.litvik@stuba.sk
  • referát BOZP, OPP a civilnej ochrany
   Ignác Chabroň
                          
  • útvar energetiky a revíznych činností
   vedúca:
   tel.:
   e-mail:

 • útvar verejného obstarávania
  vedúci: Ing. Igor Kolenička
  tel.: 0917 669 015
  e-mail: igor.kolenicka@stuba.sk