Prejsť na obsah
Projektové stredisko
  • riaditeľka PS STU – zastupujúca: Mgr. Erika Hlavatá

PS STU sa organizačne člení na nasledovné organizačné zložky:

1)     Útvar administrácie projektov, ktorý zabezpečuje najmä:

a)  administráciu projektov financovaných najmä z operačného programu Výskum a vývoj, operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a inovácie;

b)  sledovanie čerpania finančných prostriedkov z rozpočtov schválených projektov;

c)  prípravu Žiadostí o platbu, podľa formy financovania uvedenej v Zmluve o NFP/partnerstve (ďalej tiež „zmluva“);

d)  prípravu Monitorovacích správ;

e)  prípravu následných Monitorovacích správ;

f )  prípravu Žiadostí o zmenu zmluvy;

g)  predkladanie požiadaviek na zabezpečenie procesu verejného obstarávania konzultantovi PS STU;

h)  komunikáciu s odbornými riešiteľmi pre zabezpečenie plynulej a bezproblémovej implementácie projektov s cieľom minimalizovať vznik neoprávnených výdavkov;

h)  v prípade partnerských projektov komunikáciu s hlavným partnerom (prijímateľom  nenávratného finančného príspevku);

i)  komunikáciu s tými súčasťami STU, ktoré sa podieľajú na činnostiach a aktivitách PS STU, a to či už priamo alebo v súvislosti s plnením úloh PS STU;

j)  komunikáciu s riadiacim orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR;

j)  komunikáciu so sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Výskumná agentúra).