Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Projektové stredisko STU riadi riaditeľ PS STU.

 PS STU sa organizačne člení na 2 organizačné zložky - útvary:

        1)     Útvar štrukturálnych fondov, ktorý sa v zmysle organizačného poriadku PS STU zaoberá úlohami

         súvisiacimi s projektami štrukturálnych fondov EÚ, dotačnými rozvojovými projektami a Univerzitným

         vedeckým parkom STU. 

 

2)     Útvar EIT, ktorý sa v zmysle organizačného poriadku PS STU zaoberá úlohami súvisiacimi s členstvom a projektami STU v KIC EIT. STU je členom EIT Raw Materials, EIT Digital a EIT Manufacturing.

V rámci PS STU - Útvaru EIT sa vykonávajú aj úlohy a aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia.

       

        EIT Manufacturing Hub Slovakia je reprezentantom EIT Manufacturing v EIT RIS krajinách

Kontaktná osoba pre EIT Manufacturing Hub Slovakia: Ing. Martin Kindl, mobil: +421 917 669 250, email: eit@stuba.sk