Prejsť na obsah
Výskum

Veda a výskum na STU

 

STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva. Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied. 

 
Výskumné aktivity univerzity sa finančne zabezpečujú najmä grantovými projektami VEGA, KEGA a APVV. Univerzita sa taktiež zapája do európskych programov spolupráce vo vede a technike, vyhľadáva a získava nové finančné zdroje z programov EÚ, najmä zo 7. rámcového programu Európskej únie.
 
STU vidí veľký potenciál v rozširovaní komunikačných ciest podporujúcich transfer poznatkov získaných na univerzite pre prax. Cieľom je, aby myšlienky zrodené na univerzite našli vhodnú cestu komercionalizácie a ekonomického zhodnotenia, a zároveň aby prispeli aj k rozvoju podnikateľského prostredia sofistikovaných činností, a tým prispeli i k zvýšeniu prestíže Slovenska.

 

Aktuality z vedy a výskumu 

 

Financovanie náboru post-doktorandov vo firmách

Malé, stredné podniky a start-upy môžu získať individuálny grant pokrývajúci plat a ďalšie náklady na zamestnanie výskumných pracovníkov s titulom PhD. na riešenie inovačných problémov a vývoj nových produktov. (16.02.2016)

 

Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru
SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

 

Info deň k výzvam Horizont 2020 v oblasti Zdravie

Informačný deň k prvým výzvam programu Horizont 2020 v oblasti Zdravie (Spoločenská výzva Health, demographic change and wellbeing) sa uskutoční v Bruseli 22. novembra 2013.

 

Horizont 2020 a COSME 2014-2020 - regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov

Vedeli ste, že:                 

  • existujú rozsiahle finančné prostriedky fondov EÚ aj mimoštrukturálnych fondov?
  • komunitárne fondy majú odlišné a jednoduchšie pravidlá ako štrukturálne fondy?
  • Európska komisia kryje až 100 % oprávnených nákladov realizácie projektu?
  • v 2014-2020 bude minimálne 15 mld. eur učených len pre firmy na vývoj a inovácie?

Informačný deň k výzvam Horizontu 2020 pre roky 2014 - 15

Európska komisia organizuje 12. novembra 2013 informačný deň o výzvach Horizontu 2020 týkajúcich sa oblasti Spoločenskej výzvy 5, t.j. oblastí zameraných na klimatické zmeny, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín.

Európska komisia zavádza nový ukazovateľ pre inovácie

Novou črtou navrhovaného ukazovateľa je jeho prednostné zameranie na inovačné výstupy. Tým dobre dopĺňa prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii (IUS) vypracovaný Komisiou a súhrnný index inovatívnosti (SII). Posudzuje sa v nich inovačná výkonnosť členských štátov a EÚ zo širšieho hľadiska, s porovnaním širokého spektra 24 ukazovateľov inovácií vrátane predpokladov, firemných činností a výstu...

 

ARCHÍV AKTUALÍT