Prejsť na obsah
Verejnosť

Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Programu na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-výskumných projektov. Mladí vedci (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) podali spolu 181 projektov. V tomto roku je financovaných 111 projektov. Slovenská technická univerzita na tento účel vyčlenila 110 000,- eur.

Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí schválila Stavebnej fakulte 29 projektov, Strojníckej 7 projektov, elektrotechnikom 14, chemikom 32, architektom 5, Materiálovotechnologickej 10, informatikom 12 a Ústavu manažmentu 2 projekty.

Zoznam financovaných projektov:

  NÁZOV PROJEKTU AKRONYM ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ SUMA
  Stavebná fakulta
     
1 Experimentálna ANalýza Inovatívnych MEtód Spriahnutia EXANIMES Petrík Adam, Ing. 1 000 €
2 Kvantifikácia vzostupu teploty vzduchu v medzipriestore dvojitej transparentnej fasády v zimnom období pre fasádnu rekuperačnú jednotlu KVANTTEPL Klem Josip, Ing.  1 000 €
3 Zhodnotenie objektov architektonického dedičstva z hľadiska pamiatkovej starostlivosti a tepelnej techniky ZOBADPASTET Vargic Lukáš, Ing. 1 000 €
4 Šmyková odolnosť bezprievlakových dosiek podopretých stĺpmi s obdĺžnikovým prierezom ŠOBDPSSOP Šarvaicová Simona, Ing. 1 000 €
5 Tepelná pohoda a kvalita vzduchu v školách Komfort Junasová Barbora, Ing. 1 000 €
6 Numerické metódy v matematickej kartografii NUMETKART Ábrahámová Andrea, Ing. 850 €
7 Vplyv zmien lokálnych hydrologických podmienok na hodnotu tiažového zrýchlenia VLHnTZ Novák Adam, Ing. 1 000 €
8 Využitie optických metód pri určovaní dynamického koeficientu intenzity napätia VOMPUDKIN Turis Matúš, Ing. 1 000 €
9 Ovplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domov Otladom Uhlík Adam, Ing. 1 000 €
10 Analýza účinností priamych sanačných metód historických konštrukcií skúmaných in situ ANUPSAHIKS Šťastný Patrik, Ing. 1 000 €
11 Meranie rýchlostného poľa v šachtovom vtokovom objekte metódou PIV MERPO Bytčanková Lucia, Ing. 1 000 €
12 Implementácia matematického modelovania do procesu analýzy prúdenia odpadovej vody IMMPAPOV Csicsaiová Réka, Ing. 1 000 €
13 Zmeny odtokových procesov v horských a poľnohospodársky využívaných povodiach na Slovensku spolupôsobením zmeny využitia územia a zmeny klímy ZOP Labat Mihaela Marija, Ing. 1 000 €
14 Použitie dinamickej penetrácie pri určení mechanických vlastností zemín DYNPEN Kučová Eliška, Ing. 1 000 €
15 Riešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy  v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územia ProPeCy Takács Jakub, Ing. 1 000 €
16 Vývoj tepelnej izolácie  na báze biokompozitov VTIB Kráľová Barbora, Ing. 1 000 €
17 Stochastická detekcia zmien v hydrologických procesoch StoDeZH Ballová Dominika, Mgr. 1 000 €
18 Kvantifikácia aerodynamického režimu dvojitej transparentnej fasády pavilónovým in-situ experimentom EXPERDTF Kaniková Kristína, Ing. 1 000 €
19 Výpočet solárnej radiácie vo vysokohorskom prostredí na podklade priestorových dát SOLRAD Jakócsová Veronika, Ing. 1 000 €
20 Experimentálne meranie vplyvu distribučných systémov vodovodu na kvalitu vody v budovách EMVDSVnKVvB Juhošová Dominika, Ing. 1 000 €
21 Príprava experimentálneho overenia účinkov zosilnenia lokálne podopretých železobetónových stropných dosiek PEOUZLPZSD Bolešová Mária, Ing. 1 000 €
22 Oprimalizácia odľahčovacej komory na základe matematického modeľovania OPTIKOM Šutúš Marek, Ing. 1 000 €
23 Dendrologický prieskum metamorfózy lužných lesov DENDROL Tyukosová Viktória, Ing. 1 000 €
24 Využitie BIM pre inteligentné budovy BIMIB Chlaň Mário, Ing. 1 000 €
25 Navrhovanie a dimenzovanie veľkoplošných suterénov z hľadiska tepelnej ochrany NASUTE Mišovýchová Eva, Ing. 1 000 €
26 Meranie a optimalizácia kompaktnej stanice tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie. MaOKSTsVOZE Kubica Matej, Ing. 1 000 €
27 Topologická optimalizácia a generatívny dizajn 3D tlačených prvkov TOGD3D Rubint Jakub, Ing. 1 000 €
28 Adaptačné opatrenia proti klimatickým zmenám v architektúre a verejnom priestore ADAPTARCH Topilin Alexander, Ing. Arch. 1 000 €
29 Implementácia nástrojov GIS pri viacrozmernom matematickom modelovaní prúdenia vody IGISMMP Mydla Jakub, Ing. 1 000 €
  Strojnícka fakulta      
1 Inovácia experimentálnej stanice pre kontinuálnu granuláciu liečiv FARMA Ing. Matúš Čierny

1 000 €
2 Analýza vplyvu homogenity práškových materiálov pri procese tabletovania TABLET Ing. Adam Guštafík

1 000 €
3 Výskum granulácie partikulárneho materiálu a vývoj granulátora partikulárneho materiálu s plochou matricou GRANULA Ing. Mária Karľová

1 000 €
4 Lokalizácia potrubného úniku s využitím pôdnych mikrofónov LPUVPM Ing. Roman Ižold

1 000 €
5 Integrácia moderných akčných prevkov pre real-time simuláciu HVAC procesov MAPHVAC Ing. Peter Minarčík

1 000 €
6 Zaistenie kamerovej bezpečnosti robotického pracoviska ZAKABROP Ing. Juraj Slovák

1 000 €
7 Automatizácia metrologickej kontroly váh AMKV Ing. Ivan Fiťka

790 €
  Fakulta elektrotechniky a informatiky      
1 Vytvorenie riadiacej jednotky pre priemyselné roboty s prvkami umelej inteligencie využitím periférnych zariadení Vrjpprspuivpz Ing. Martin Komák, PhD. 1 000 €
2 Optimalizácia technológie depozície tenkých vrstiev niklu pre využitie v OFET prvkoch a na foto-elektrochemickú oxidáciu vody Ni-FET-PEC Ing. Filip Chymo 1 000 €
3 Vzdialený experiment regulácie vertikálnej polohy loptičky VertLev Ing. Matej Rábek, PhD. 1 000 €
4 3D vizualizačné metódy v online experimentovaní 3DVinOE Ing. Jakub Matišák 1 000 €
5 Analýzy vybraných materiálov tlakovej nádoby reaktora za účelom predĺženia prevádzkovej životnosti AMTNR Ing. Adam Jakabovič 1 000 €
6 Vývoj autonómneho vozidla s využitím virtuálneho prostredia VAVVVP Ing. Roman Leskovský 1 000 €
7 Analýza energetickej bilancie PEM palivového článku a návrh potrieb na realizáciu experimentálnej kvantifikácie overovaných napäťových strát. Časť 2. APEM2 Ing. Kristián Ondrejička 1 000 €
8 Metóda pre rýchlu diagnostiku porúch čítania pomocou sledovania pohybov očí READ2020 Ing. Juraj Škunda 1 000 €
9 Simultánna lokalizácia a mapovanie pomocou vizuálneho systému SLAM-VS Ing. Martin Lučan 1 000 €
10 Vývoj automatizovaného dávkovača liekov na báze IoT ako súčasť komplexného systému monitorovania zdravia DDIoT Ing. Ján Šubjak 1 000 €
11 Príprava a optimalizácia organo-gélových elektród využívajúcich vysoko vodivé polyméry ORGEL Ing. Martin Feiler 1 000 €
12 Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov SIAKMR Ing. Michal Šnírer 1 000 €
13 Vývoj technológie prípravy sol-gel tenko-vrstvových tranzistorov a vyhodnocovanie ich kontaktného odporu CuOTFT Ing. Martin Ziman 1 000 €
14 Stanovenie priestorových váhových funkcií ex-core detektorov pre reaktor VVER-440  SPEFD Ing. Peter Hausner 1 000 €
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie       
1 Viacúrovňová analýza procesov - hodnotenie bezpečnosti MULTI-PA-SS Ing. Ján Janošovský, PhD. 1 000 €
2 Syntetický chameleón a jeho transformácie SYNCHAT Ing. Michaela Marčeková 1 000 €
3 Afinitná chromatografia rastlinných β-tioglykozidáz pomocou sulforafanu chemicky viazaného na celulózovú matricu glukozinolátov na aktívne izotiokyanáty ACHRSCM Ing. Helena Galádová 1 000 €
4 Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog MAGKAEMGS Ing. Andrea Kvasničáková 1 000 €
5 Flavonoidy v prítomnosti iónov kovov: pomáhajú alebo škodia? FLAVMET Ing. Miriama Šimunková 1 000 €
6 Domácnosti ako potenciálny zdroj mikrovlákien pre životné prostredie Mvlak Ing. Noemi Belišová 1 000 €
7 Izolácia a charakterizácia novej limonén-1,2-epoxidhydrolázy ako katalyzátora enantioselektívnych hydrolýz vybraných epoxidov LIMOX Ing. Dominika Šilhárová 1 000 €
8 Progresívna oxidová keramika pripravená technológiou 3D tlače POK3D Ing. Martina Orlovská 1 000 €
9 Experimentálne overenie matematického modelu pyrolýzneho skrutkového reaktora R-mod Ing. Jakub Husár 1 000 €
10 Bórom dopovaný diamant ako perspektívny elektrochemický senzor v analýze potravín SENZOR Mgr. Olha Sarakhman 1 000 €
11 Príprava polovodivých štruktúr na báze TiO2 a ich aplikácia v tlačených perovskitových solárnych článkoch so zadnou uhlíkovou elektródou PRINTCELL Ing. Matej Hvojnik 1 000 €
12 Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou a jeho vplyv na vybrané druhy organizmov OAVARFV Ing. Ronald Zakhar 1 000 €
13 Syntéza nových fotoizomerizovateľných pyridínových
ligandov pre spin-crossover komplexy
FOTOSPIN Ing. Jakub Orvoš 1 000 €
14 Verifikácia fotoprotektívnych a antioxidačných účinkov rastlinných olejov ako možnej náhrady za rizikové syntetické látky VERAFO Ing. Aneta Ácsová 1 000 €
15 Bezpečné riadenie chemicko-technologických procesov zamerané na úspory energií a nákladov BRCHEN Ing. Michaela Horváthová 1 000 €
16 Aromaticita organických molekúl – teória vs. experiment  AROM Ing. Denisa Cagardová 1 000 €
17 Úprava a testovanie experimentálneho zariadenia na splyňovanie tuhých heterogénnych odpadov STAGAS Ing. Patrik Šuhaj 1 000 €
18 Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciálm ANTI-MIKROB Ing. Ján Víglaš 1 000 €
19 Stanovenia hliníka metódou molekulovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia ALMAS Ing. Jakub Masác 1 000 €
20 Štúdium účinku nízkoteplotnej plazmy na reálne historické želatínové fotografie PlasmaFoto Ing. Katarína Haberová 1 000 €
21 Príprava a štúdium fyzikálno-chemických vlastností koordinačných polymérov prechodných prvkov obsahujúcich metaloorganické siete (MOF) MOFM Ing. Marek Brezovan 1 000 €
22 Intenzifikácia a optimalizácia hybridných destilačných procesov IOHDP Ing. Branislav Šulgan 1 000 €
23 Modelovanie energeticky efektívnych technológií a procesov MEETPro Ing. Michal Hruška 780 €
24 Príprava polyhydroxylovaných pyrolizidínových alkaloidov s využitím olefinačných reakcií PPA-OLE Ing. Lívia Dikošová 1 000 €
25 Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v potravinách typu „sushi“  a u rýb určených na konzumáciu, ako aj možnosti eliminácie rezistentných baktérií AMRFISH Ing. Monika Krahulcová 1 000 €
26 Štúdium a charakterizácia zloženia náplní písacích prostriedkov pre kriminalisticko-technické skúmanie dokumentov WRING Ing. Silvia Stašková 1 000 €
27 Teoretické štúdium elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov a ich interakcia s malými anorganickými molekulami a organickými liečivami INTERKOV Ing. Barbora Vénosová 1 000 €
28 Vývoj a optimalizácia zloženia biomateriálov pre 3D inkjetovú biotlač Bioink Ing. Pavla Hájovská 1 000 €
29 Štúdium enzýmovej aktivity, stability a selektivity imobilizovaných fungálnych hexózaminidáz HEXIMO Ing. Ema Ondrejková 1 000 €
30 Príprava kompozitov  na výrobu neoxidových keramických materiálov s použitím 3D tlače KONEK3D Ing. Mária Vozárová 1 000 €
31 Heterogénna katalytická ozonizácia alkylfenolov v reaktore s fluidizovanou vrstvou HKOARFV Ing. Martin Vrabeľ 1 000 €
32 Syntéza a syntetické využitie aktivovaný nitroalkénov na prípravu heterocyklov s potenciálnou biologickou aktivitou SSNA Ing. Branislav Pavilek 790 €
  Fakulta architektúry      
1 Strojové učenie ako predikčný nástroj vo výpočtovom navrhovaní SUPNVN Ing. arch. March. Roman Hajtmanek, PhD. 1 000 €
2 Funkcia máp Bratislavy pri koncipovaní krajinných prvkov v meste v 19. a 20. storočí FUMABA Ing. arch. Monika Bočková 1 000 €
3 Definovanie parametrov pre hodnotenie kvality mestského prostredia cez Agent Based Modelling DePa MeP - ABM Ing. arch. Oto Nováček 1 000 €
4 Lokálna akcia, globálny vplyv v mestskom rozvoji LOKAL_GLO_V Ing. arch. Viktor Kasala 1 000 €
5 Fúkni sklo FS Mgr. art. Martin Mjartan 1 000 €
  Materiálovotechnologická fakulta       
1 Návrh tvorby nástrojov udržateľného riadenia ľudských zdrojov za účelom zvýšenia výkonnosti generácie Z
v priemyselných podnikoch
NTN-URLZ-UPIM Ing. Mária Haladová 1 000 €
2 Hlboké učenie na zariadeniach s obmedzeným výpočtovým výkonom HUZOVV Ing. Roman Budjač 1 000 €
3 Návrh komplexnej metodiky pre tvorbu, zavádzanie
a udržiavanie relevantných KPI organizácií
MET-KPI Ing. Tomáš Brlej 1 000 €
4 Štúdium odstraňovania vybraných pesticídov progresívnymi oxidačnými metódami PESTOXID Ing. Juraj Michálek 1 000 €
5 Štúdium adsorpcie vybraných kontaminantov alternatívnymi adsorbentmi ALTERA Ing. Veronika Kvorková 1 000 €
6 Návrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch KRUH-INOV Ing. Filip Rybanský 1 000 €
7 Návrh neurónovej siete na predikciu spotreby tepla ANN-DHP Ing. Szabolcs Kováč 1 000 €
8 Návrh "sonotrode" s plynulým riadením jeho modálnych vlastností pre ultrazvukom podporované technologické procesy Sonotrode-UPTP Ing. Štefan Šimon 1 000 €
9 Výskum vplyvu technologických parametrov procesu omieľania monolitných karbidových nástrojov na prototype omieľacieho zariadenia PoDFP Ing. Marek Vozár 1 000 €
10 Aplikácia štruktúrnej dynamickej modifikácie v pohonových systémoch technologických zariadení SDM-PS Ing. Peter Bucha 1 000 €
  Fakulta informatiky a informačných technológií       
1 Získavanie informácií z nanopórového signálu s využitím hlbokého učenia NanoTandem Sitarčík Jozef, Ing. 1 000 €
2 Nízkoúrovňová deskripcia obrazových príznakov s využitím hlbokého učenia  LIFD Jakab Marek, Ing. 1 000 €
3 Kompatarívna štúdia pre modelovanie vnímania vzdialenosti objektov DeotgSal Laco Miroslav, Ing. 1 000 €
4 Dopad meta učenia a vysvetľovania rozhodnutí v doméne medicínskyh dezinformácií MetaMed Pecher Branislav, Ing. 1 000 €
5 Názorová diverzifikácia skupiny položiek NaDiSP Štefancová Elena, Ing. 1 000 €
6 Smerovací protokol pre MANET so zvýšenou spoľahlivosťou prenosu SPMZSP Erdelyi Jaroslav, Ing. 1 000 €
7 Objavovanie nových typov buniek pomocou hlbokého učenia DeepCell Jarábek Tomáš, Mgr. 1 000 €
8 Segmentácia tumorov v mozgu použitím hlbokých neurónových sietí SETUM Grivalský Štefan, Ing.  1 000 €
9 Manažment SDN kontrolérov založený na blockchaine MSDNKZNB Mastiľak Lukáš, Ing. 1 000 €
10 Využitie strojového učenia pri detekcii škodlivých aktivít VSUDŠA Mocko Martin, Ing. 1 000 €
11 Odvodzovanie krátkodobého kontextu z aktivity používateľa OKKAP Rác Miroslav, Ing.  1 000 €
12 Optimalizácia bezpečnostných protokolov v Internete vecí OBPVIV Kaňuch Peter, Ing.  790 €
  Ústav manažmentu STU      
1 Nové prístupy k výučbe urbanizmu a plánovania na univerzite URBaPP21 Ing. Milan Husár, PhD. 1 000 €
2 Integrácia apektov manažmentu zrážkových vôd v rámci implementácie zelenej infraštruktúry v urbanizovanom prostredí AMAZZING Ing. Ágnes Agócsová 1 000 €