Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Za administráciu mobilít na rektoráte STU pre študentov a zamestnancov STU zodpovedá:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (UMV STU)
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: international@stuba.sk

Kontakt na zamestnancov útvaru medzinárodných vzťahov a Erasmus+ fakultných koordinátorov

.


Informácie o Erasmus+ študijnom pobyte
:

Dĺžka študijného pobytu, financovanie (grant), pre koho je určený

Podrobné informácie:
PRED VYCESTOVANÍM NA ERASMUS+ ŠTUDIJNÚ MOBILITU (prihlásenie)
POČAS ERASMUS+ ŠTUDIJNEJ MOBILITY (zmeny, predĺženie)
PO ERASMUS+ ŠTUDIJNEJ MOBILITE (ukončenie)

Prezentácia - Infoseminár 

Mesačné granty na Erasmus+ mobility

ZOZNAM ŠTUDENTOV NA ERASMUS+ ŠTUDIJNOM POBYTE:
Zoznam Erasmus+ študentov za rok 2017/2018

Zoznam Erasmus+ študentov za rok 2018/2019

Zoznam Erasmus+ študentov za rok 2019/2020

.

Study a Master´s in Europe Scholarship 2019/2020 (Scholarship opportunity)

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+

Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823
European Policy Statement

.

ERASMUS+ dohoda (Inter Institutional Agreement)

Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan alebo prodekan. Každá dohoda musí byť doručená na ÚMV STU.
Inter Institutional Agreement
ISCED codes 2013 - zoznam ISCED 2013 kódov študijných odborov, ktoré treba vpísať do dohody