Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Výber univerzity konzultujte s fakultným Erasmus+ koordinátorom. Ak ste nenašli v zozname želanú univerzitu, je možné požiadať koordinátora o vytvorenie novej dohody s danou univerzitou.

Konzultácia študijného plánu s garantom študijného programu. Študent musí na zahraničnej univerzite získať min 20 ECTS. V prípade písania záverečnej práce nie je potrebné získať kredity, ale certifikát o vypracovávaní záverečnej práce vydaný zahraničnou univerzitou.

Požadované dokumenty nahráte do Checklistu v AIS cez Portál študenta.

Študentovi bude na účet zaslaných 80% grantu (zvyšných 20% získa po úspešne ukončenej mobilite po nadobudnutí 20 ECTS a vyplnení OLS a Mobility Survey)

Predmety je možné zmeniť do 1 mesiaca od začatia mobility cez OLA Changes.

Mobilitu si môžete predĺžiť zo zimného semestra na letný. Žiadosť o predĺženie mobility je potrebné poslať Erasmus+ fakultnému koordinátorovi podpísanú zahraničnou univerzitou najneskôr mesiac pred ukončením mobility.

Potvrdenie o trvaní mobility, Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records), v prípade písania záverečnej správy študent odovzdá Hodnotiacu správu vypracovanú a podpísanú vedúcim práce na zahraničnej univerzite.

Bude Vám automaticky vygenerovaný a zaslaný na Váš email.

Uznanie predmetov je riešené na priamo na fakulte. K uznaniu predmetov je transcript o records a vyplnená žiadosť o uznanie predmetov.