Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium generatívneho konštruovania
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Gavačová, PhD.
Kontakt:              0904 610 656
e-mail:                 jana.gavacova@stuba.sk
web stránka:        http://gekon.sjf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium bolo zriadené v roku 2013 a jeho základnou úlohou je výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov. V súčasnosti sa činnosť laboratória zameriava na problematiku generatívneho konštruovania, čo predstavuje nový originálny prístup vývoja nových výrobkov v automobilovom priemysle. Pracovisko je po softvérovej i hardvérovej stránke vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek, je tu 11 pracovných staníc DELL s nainštalovanými systémami CATIA V5, V6 a príslušnými modulmi a nadstavbami pre vývoj automobilov (platforma P3); zálohovací server IBM a sieťové prepojenie pracovných staníc; optické 3D skenovacie zariadenie so špeciálnym softvérom na záznam a spracovanie nameraných dát; zariadenie na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami umožňujúce efektívne liatie do silikónových foriem; 3D tlačiareň FDM na výrobu pevných a presných prototypových modelov; interaktívna tabuľa so softvérovou podporou; 2 prenosné počítače.

Projekty:

Projekt EŠF 26240220076  Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov, OP VaV

Projekt 530577 – TEMPUS – 1 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina

Projekt CEEPUS - CIII-RS-0304-06-1314 Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market

Projekty financované z programu na podporu mladých výskumníkov Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle a Aplikácia generatívneho projekto­vania v automobilovom priemysle;

Projekty VEGA 1/0301/12 Výskum prevádzkovej životnosti rozhodujúcich stavebných modulov mobilných pracovných strojov a VEGA 1/0445/15 Výskum možností uplat­ne­nia metód generatívneho konštruovania pri vývoji modulov mobilných pracovných strojov.

 

Publikácie:

GAVAČOVÁ, Jana - VEREŠ, Miroslav - GRZNÁR, Matúš. Computer aided generative design of automotive shaped components. In Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering [elektronický zdroj]. Tom 7, fasc. 2 (2014), online, p. 19-22. ISSN 2067-3809.

NEMČEKOVÁ, Miroslava. Generative model of spur gearing. In Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. Tom 12, fasc. 4 (2014), s. 231-234. ISSN 1584-2673.

GAVAČOVÁ, Jana - VEREŠ, Miroslav. Procedure for developing shaped models using the generative design method. In LEPŠÍK, P..Modern methods of construction design. 1st. ed. [S.l.] : Springer International Publishing, 2014, s. 435-441. ISBN 978-3-319-05202-1.

BUCHA, Jozef - GAVAČOVÁ, Jana - MILESICH, Tomáš. Application of skeleton method in interconnection of CAE programs used in vehicle design. In Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava. Vol. 22, (2014), s. 15-21. ISSN 1338-1954.

GAVAČOVÁ, Jana. Generatívne konštruovanie prototypu vozidla s použitím Rapid Prototyping technológií. In 41. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 1. vyd. Technická univerzita : Liberec, 2015, S. 145-150. ISBN 978-80-7494-196-2.

BUCHA, Jozef - GAVAČOVÁ, Jana. Application of CAD skeleton method generative design of virtual vehicle. In KOD 2014. Proceedings : 8th international symposium  about Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering. Balatonfüred, Hungary, 12-15 June 2014. Novi Sad : University of Novi Sad, 2014, s. 29-32. ISBN 978-86-7892-615-0.

BUCHA, Jozef - GAVAČOVÁ, Jana. Application of CAD skeleton method in process of design of virtual vehicle. In Transport means 2014 : proceedings of the 18th international conference. Kaunas, Lithuania, October 23-24, 2014. Kaunas : Kaunas University of Technology, 2014, S. 368-371. ISSN 2351-4604.

FORRAI, Michal. Opportunities for application of the generative engineering method in heavy machine design. In ERIN 2015 [elektronický zdroj] : 9th International conference for young researchers and PhD students, Monínec, ČR, 4.-6.5. 2015. 1. vyd. Praha : CTU publishing house, 2015, S. [5], USB kľúč. ISBN 978-80-01-05736-0.

GAVAČOVÁ, Jana - GRZNÁR, Matúš - ŽIŠKA, Ján - BELEJ, Peter. Practical procedure of a sport ship surface interpolation and its application. In Proceedings of CAD ´15 [elektronický zdroj] : 12th annual international CAD conference, London, 22-25 June, 2015. [S.l.] : CAD Solutions, 2015, S. 122-126, online.

GAVAČOVÁ, Jana - BUCHA, Jozef. Generative engineering design of vehicle prototype with aid of rapid prototyping technologies. In Proceedings of the 3rd international conference Mechanical engineering in XXI century : Niš, Srbsko, 17.-18.9. 2015. Niš : Faculty of Mechanical Engineering, 2015, S. 141-144. ISBN 978-86-6055-072-1.

FORRAI, Michal - GULAN, Ladislav. Vývoj konštrukcií pracovných strojov s využitím princípov znalostného inžinierstva. In Stavební technika. Roč. 14, č. 2 (2015), s. 68-70. ISSN 1214-6188.

ŠMAHELOVÁ, Daniela - GULAN, Ladislav. Navrhovanie častí automobilu s využitím princípov generatívneho konštruovania. In Stavební technika. Roč. 14, č. 4 (2015), s. 48-50. ISSN 1214-6188.

FORRAI, Michal. Uplatnenie moderných konštrukčných metód pri návrhu mobilných pracovných strojov. In Magazín stavebné stroje a mechanizácia. Roč. 10, č. 1 (2015), s. 32-34. ISSN 1336-958X.

ŠMAHELOVÁ, Daniela. Príspevok ku generatívnemu navrhovaniu častí podvozka automobilu. In Magazín stavebné stroje a mechanizácia. Roč. 10, č. 2 (2015), s. 34-36. ISSN 1336-958X.

 

Spolupráca:

Firma DYTRON SLOVAKIA s.r.o. – spoluriešiteľ projektu Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov

Fakulta Architektúry STU BA, Ústav dizajnu, prof. akad. soch. Peter Paliatka

University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, prof. Dr.sc. Siniša Kuzmanović

Laboratórium DRIVE Vyššieho inštitútu pre dopravu a automobily na Burgundskej univerzite v Neverse, prof. Stéphane Fontaine

 

Fotografie:


obr. 1 – Vývojovo-konštruktérske pracovisko


obr. 2 – Optické 3D skenovacie zariadenie


obr. 3 - 3D tlačiareň FDM, zariadenie na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami