Prejsť na obsah
Výskum

Výskumné centrum ESET
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:      Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Kontakt:                 02-2102 2414
e-mail:                    ladislav.hudec@stuba.sk


Charakteristika:

Výskumné centrum ESET vzniklo na základe Memoranda o spolupráci medzi ESET spol. s r.o., STU a UK. Oficiálne bolo otvorené 17.2.2015 prezidentom SR.

Výskumné centrum ESET predstavuje efektívne prepojenie akademickej a komerčnej sféry, ktoré pre zmluvných partnerov prináša okrem iného aj nasledujúce výhody:

 • riešenie problémov, ktoré by Zmluvné strany samostatne neboli schopné riešiť, resp. samostatné riešenie problémov by bolo značne časovo aj finančne náročné
 • prehĺbenie výskumnej činnosti (podnety z praxe, informačné zdroje, základné know-how, kontakty, financovanie)
 • získanie a udržanie osôb s vedeckým základom a praktickou orientáciou
 • zväčšenie objemu výskumných zdrojov a kapacít (problémy vyžadujúce interdisciplinárny prístup, základný výskum, resp. vyhodnotenie početných alternatívnych riešení)
 • vzájomné rozvíjanie znalostí svojich zamestnancov
 • rozvoj nového spoločensky prospešného odboru, budovanie poznania a príprava kvalitných absolventov.

Výskumné centrum ESET je vybavené pracoviskami s PC so špecializovaným softvérom, sieťovým údajovým úložiskom  a konektivitou do Internetu. Pre študentov STU a FMFI tam prebieha výučba voliteľných predmetov Aplikácie reverzného inžinierstva a Aplikačné programovanie v C++. Výskumné centrum ESET podporuje riešenie diplomových a dizertačných prác,  ktoré tematicky spadajú do oblasti informačnej bezpečnosti.

 

Projekty:

 • Bezpečnosť sietí v prostredí Internetu vecí. Grant Programu na podporu mladých výskumníkov STU. 2017. Riešiteľ: Ing. Rudolf Grežo
 • Bezpečná automobilová komunikácia pomocou TCP/IP. Grant Programu na podporu mladých výskumníkov STU. 2016. Riešiteľ: Ing. Ján Laštinec
 • Bezpečnosť domácej siete. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Tomáš Morvay. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
 • Detekcia prienikov na webový server. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Štefan Šmihla. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
 • Zvýšenie bezpečnosti webového systému použitím biológiou inšpirovaných metód. Diplomová práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Bc. Filip Šoltés. Ocenené Certificate of achievement IT SPY 2016.
 • Security extension of automotive communication protocols using Ethernet/IP. Dizertačná práca. FIIT STU. 2016. Riešiteľ: Ing. Ján Laštinec

 

Spolupráca:

 • ESET, spol. s r.o.
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 

Fotografie:

Výskumné centrum ESET