Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium iCIM
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:        UIAM
Kontaktná osoba:   prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Kontakt:                  0918 646 061
e-mail:                    pavol.tanuska@stuba.sk

 

Charakteristika:

Vybudované špecializované laboratórium pokrýva technologickú a vizualizačnú úroveň riadenia podniku. Laboratórium a jeho pracoviská sú prepojené nielen navzájom, ale aj s nadradeným systémom a úrovňou riadenia podniku. Takto vytvorené laboratórium vytvára priestor pre výskum a vývoj v širokej oblasti hardvérových, komunikačných a softvérových prostriedkov automatizovaného riadenia, znalostných systémov, archivácie a distribúcie poznatkov na nadradené systémy.

Súčasťou laboratória budú nasledovné výskumné pracoviská:

a) Výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných a technologických procesov (DSC)

Pracovisko obsahuje nižšie opísané modely a komponenty.

Modulárny výrobný systém

Fyzický model modulárneho výrobného systému, ktorý umožňuje simuláciu komplexných operácií a procesov, aké sa vyskytujú v podnikoch automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Čiastkové technológie obsiahnuté v rámci modelu sú súčasťou všetkých priemyselných odvetví, a preto využitie tohto zariadenia sa neobmedzuje len na konkrétny priemysel, ale umožňuje riešiť akékoľvek úlohy spojené s priemyselnou automatizáciou, ako aj s nimi súvisiacimi informačnými technológiami.

CNC výrobný systém

Fyzický model CNC výrobného systému spájajúci CNC sústruh a CNC frézku, ktoré sú obsluhované priemyselnými robotmi so šiestimi stupňami voľnosti. Model umožňuje pripojenie na ďalšie modely pracoviska, aby bolo možné zostaviť komplexné pracovisko predstavujúce kompletnú výrobu. V rámci predmetného modelu je možné simulovať, vyvíjať a skúmať plne automatizované výrobné procesy z oblasti strojárskeho priemyslu a s nimi súvisiace informačné a komunikačné technológie.

Podporná výbava laboratória LiCIM

Výbava pozostáva zo šiestich identických laboratórnych pracovísk, ktoré slúžia na prípravu experimentov, programovanie riadiacich systémov, vyhodnocovanie výsledkov experimentov a ďalšie podružné činnosti spojené s prevádzkou laboratória.

b) Výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC)

Pracovisko obsahuje nižšie opísané modely a komponenty.

  • systém pre logické a sekvenčné riadenie,
  • systém meničov frekvencie a asynchrónnych motorov,
  • systém  pre optické rozpoznávanie a optickú kontrolu rozmerovej a tvarovej presnosti,
  • systém pre pohyb autonómneho vozíka v priestore,
  • systém riadenia robotov.