Prejsť na obsah
Výskum

Katedra technológie stavieb
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav:     Katedra technológie stavieb
Kontaktná osoba: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt:              02-59274599
e-mail:                 jozef.gasparik@stuba.sk

Kľúčové slová:

Nedeštruktívne skúšobníctvo, malta, betón, laboratórium mokrých procesov, fotogrametria


Charakteristika:

História terajšej katedry sa začala písať v roku 1954.Katedra rozvíja vedný odbor „technológia stavieb“ ako komplexnú disciplínu, ktorej hlavnými súčasťami sú mechanizácia stavebných procesov, technológia stavebných procesov, výstavba objektov a stavieb, komplexné manažérstvo kvality a technológia rekonštrukcií stavieb. Súčasťou katedry je „Centrum manažérstva kvality v stavebníctve - CEMAKS“. Katedra vlastní aj laboratórium pre nedeštruktívne skúšanie stavebných materiálov a konštrukcií. V roku 2004 vzniklo pri katedre Centrum technológie obnovy pamiatok zamerané na oblasť prípravy a realizácie obnovy stavebného kultúrneho dedičstva.

Vo vedeckovýskumnej oblasti (domáce a zahraničné granty) katedra rieši úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti prípravy, realizácie a údržby stavieb, rekonštrukcií, revitalizácie, diagnostiky stavebných konštrukcií, biokorózie stavebných materiálov a konštrukcií, modelovania stavebných procesov a komplexného zabezpečovania kvality stavieb.

V ostatných rokoch katedra riešila projekty aplikovaného výskumu. Menovite FIBERDIST „Analýza rovnomernosti distribúcie vlákien vo vláknobetóne“; AFIDINCON „Analýza rozptýlenia vlákien v betónových konštrukciách“; SLWA_DESORPT „Evaluácia a model desorpcie vody z pórovitého kameniva pre vnútorné ošetrovanie betónu“; Urýchlenie tvrdnutia čerstvého betónu pomocou elektroohrevu;

Fotografie:

stanovenie zrelosti betonu
Obr.1 Stanovenie zrelosti betónu v korelácii s meraním konduktivity betónu

fotogrameticke analyzy
Obr. 2: Fotogrametrické analýzy – šírka trhlín v betónových konštrukciách


Obr.3: Rovnomernosť distribúcie oceľových vlákien vo vláknobetóne