Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Aktuálne je možnosť telefonovania pomocou klapkových a IP telefónov po sieti STU, t.j. mimo sieť telekomunikačného operátora, dostupná pre areály:

 • Stavebná fakulta

 • Strojnícka fakulta

 • Fakulta architektúry

 • Rektorát (Vazovova-Mýtna)

 • CVT (Námestie slobody)

Používa sa technológia Voice over Internet Protocol (VoIP) – prenos hlasu internetovým protokolom a protokol SIP.

Postup VoIP volania z jednotlivých lokalít


Stavebná fakulta

Pre presmerovanie volania z telefónnej siete SvF do VoIP siete STU sa používa predvoľba 8 a za ňou sa zadá VoIP štvorčíslie.

Predvoľba 8 + XXXX

Príklady:

SvF -> SjF: 8 2XXX
SvF -> FA: 8 5XXX
SvF -> RSTU: 8 9XXX

Strojnícka fakulta

Pre presmerovanie volania z telefónnej siete SjF do VoIP siete STU sa používa predvoľba 8 a za ňou sa zadá VoIP štvorčíslie.

Predvoľba 8 + XXXX

Príklady:

SjF -> SvF: 8 1XXX
SjF -> FA: 8 5XXX
SjF -> RSTU: 8 9XXX

Poznámka: v súčasnosti nie je telefónna ústredňa SjF správne nakonfigurovaná, a preto volania zo SjF do VoIP siete STU nemusia fungovať. Opačný smer – z VoIP siete STU do siete SjF je funkčný.

Fakulta architektúry

Pre presmerovanie volania z telefónnej siete FA do VoIP siete STU sa používa predvoľba 8 a za ňou sa zadá VoIP štvorčíslie.

Predvoľba 8 + XXXX

Príklady:

FA -> SvF: 8 1XXX
FA -> SjF: 8 2XXX
FA -> RSTU: 8 9XXX

Rektorát STU

Rektorát má IP telefóny priamo pripojené do VoIP siete STU, nepoužíva sa žiadna predvoľba, ale zadá sa priamo VoIP štvorčíslie XXXX.

Príklady:

RSTU -> SvF: 1XXX
RSTU -> SjF: 2XXX
RSTU -> FA: 5XXX
RSTU -> RSTU: 9XXX

Volania z Rektorátu STU (RSTU) na medzinárodné čísla ENUM:

Predvoľba 08 + 00 + smerové číslo krajiny + národné smerové číslo + číslo účastníckej stanice

Príklad volania na testovacie ENUM číslo CESNET v ČR +420950079999:

 1. Zadáme predvoľbu 08 (pre smerovanie z VoIP brány RSTU do medzinárodnej siete ENUM)

 2. V ENUM čísle v medzinárodnom tvare +420950079999 nahradíme symbol plus dvoma nulami
  RSTU -> ENUM: 0800420950079999

 

Telefónne zoznamy VoIP čísiel STU

Volané štvorčíslie XXXX – VoIP číslo je zložené z prefixu areálu podľa číselného plánu uvedeného nižšie a trojciferného čísla volaného. Tieto čísla sú spravidla odvodené od existujúcich klapiek telefónnych ústrední fakúlt alebo v prípade rektorátu od klapkových čísiel mobilnej siete. Napriek tomu môžu existovať výnimky pri niektorých používateľoch, preto odporúčame vyhľadať si kontakt na daného používateľa v špeciálnom telefónnom zozname VoIP čísiel (čísiel IP telefónov). V pláne je pridať VoIP čísla aj do telefónneho zoznamu STU v Akademickom informačnom systéme.

Stavebná fakulta 1XXX

Strojnícka fakulta 2XXX

Fakulta architektúry 5XXX

Rektorát STU 9XXX

 • Rektorát nepoužíva trojmiestne klapky, VoIP čísla sú generované zo štvormiestnych čísiel klapiek mobilnej siete, pričom tie začínajú číslom 9, čo zodpovedá číselnému plánu.

 • Existujú výnimky, napr. zamestnanec, ktorý prišiel na rektorát z fakulty a ponechal si pôvodné mobilné číslo, jeho štvorčíslie nemusí začínať číslom 9 – v takom prípade sa neprihliada na číselný plán a použije sa jeho švorčíslie mobilnej siete ako VoIP číslo.

 • Existujú výnimky, keď má zamestnanec iné VoIP číslo než štvorčíslie mobilnej klapky.

 • VoIP číslo sa dá (až na pár výnimiek) odvodiť z čísla mobilnej klapky v telefónnom zozname STU: http://www.stuba.sk/sk/telefonny-zoznam-stu.html?page_id=2882

CVT (Námestie slobody)

 • CVT (VS-NS) nepoužíva trojmiestne klapky, VoIP čísla sú generované zo štvormiestnych čísiel klapiek mobilnej siete, pričom tie začínajú číslom 9.

 • VoIP číslo sa dá odvodiť z čísla mobilnej klapky v telefónnom zozname STU: http://www.stuba.sk/sk/telefonny-zoznam-stu.html?page_id=2882 .

ENUM čísla

ENUM je internetová databáza, v ktorej majitelia telefónnych čísiel zverejňujú spôsob, ako im ostatní môžu na toto číslo volať cez internet. Ide o globálny systém, v rámci ktorého existuje v každej krajine správca registra čísiel s príslušným národným prefixom. Po schválení požiadavky na zavedenie systému ENUM na Slovensku organizáciami RIPE NCC (riadi prideľovanie IP adries pre Európu) a ITU-T (spravuje telekomunikačné štandardy) je od júna 2003 držiteľom domény „1.2.4.e164.arpa“ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Technickým zabezpečením bolo poverené združenie SANET.

Viac o volaní na ENUM čísla sa dozviete na stránkach:

http://nil.uniza.sk/book/export/html/261
http://www.vus.sk/broadband/enum/psenum.htm
http://www.vus.sk/broadband/enum/CTF_ENUM_200411024.pdf
http://www.vus.sk/broadband/enum/seminar16_03_2005/Durkovic.pdf

Testovacie ENUM čísla

ČR - CESNET echo test: +420950079999 (https://sip.cesnet.cz)
Rakúsko - echo test: +437200101011 (
https://www.rtr.at/de/tk/ENUM)

Enum čísla akademických sietí v SR a ČR

SANET: http://voice.sanet.sk
Univerzita Komenského v Bratislave: http://cit.uniba.sk/voip/zoznam_cisel.php
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
http://voip.upjs.sk
Technická Univerzita v Košiciach:
http://info.tuke.sk/telefon/tfzoznam
ČR:
https://sip.cesnet.cz/cs/cesnet/pripojeni

Pripojenie k VoIP sieti STU

Ak má vaša fakulta záujem využívať bezplatné volania po IP sieti, t.j. volať na iné fakulty STU a na ENUM čísla, je potrebné pripojiť fakultnú telefónnu ústredňu cez štandardný telekomunikačný vstup (napr. ISDN PRI) prostredníctvom externej VoIP brány, alebo doplniť do ústredne SIP kartu.

Presné technické parametre konfigurácie VoIP brány alebo SIP karty vám poskytne CVT, Výpočtové stredisko Námestie slobody.

Číselný plán VoIP siete STU

Pri konfigurácií ústredne je odporúčané, hlavne k vôli komfortu volania na iné fakulty, použiť nasledovný číslovací plán:

1XXX - Stavebná fakulta
2XXX - Strojnícka fakulta
3XXX - Fakulta elektrotechniky a informatiky
4XXX - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
5XXX - Fakulta architektúry
6XXX - Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
7XXX - Fakulta informatiky a informačných technológií
8XXX - Študentské domovy a jedálne
9XXX - Rektorát STU