Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

AKO SA MOŽNO STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM

a) Študent si vyberie univerzitu zo zoznamu ERASMUS+ dohôd STU
S vybranou univerzitou musí mať fakulta, na ktorej študent študuje, podpísanú bilaterálnu dohodu. Erasmus+ dohoda musí byť platná v tom akademickom roku, v ktorom študent plánuje vycestovať na mobilitu.
Dohoda je podpísaná medzi fakultou STU a fakultou partnerskej univerzity. Obidve fakulty v dohode definujú počet študentov, ktorí môžu ísť na mobilitu a počet mesiacov, ktoré môže každý študent absolvovať. Odporúčame študentovi informovať sa u svojho fakultného Erasmus+ koordinátora na zazmluvnený počet študentov na danej univerzite. Študent si môže vybrať aj náhradnú univerzitu alebo univerzity.
b) Inšpirácia pri výbere univerzity
Študent sa môže pri výbere štátu a univerzity inšpirovať napr. zo záverečných správ študentov z celého Slovenska.
c) Výber novej univerzity
Študent môže požiadať fakultného Erasmus+ koordinátora svojej fakulty, aby uzavrel novú dohodu s novou zahraničnou univerzitou.
Zoznam zahraničných vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií vydaný Európskou komisiou zahrňuje všetky inštitúcie EU, ktoré sa zapojili do programu Erasmus+ a môžu realizovať mobility študentov, učiteľov a pracovníkov v rokoch 2014-2021.
d) Výber predmetov
Študent si hľadá univerzitu, na ktorej sa vyučuje študijný program s predmetmi (alebo veľmi podobný), ktoré by študent študoval na STU, ak by nešiel na mobilitu. Študent vyhľadá tieto informácie na web stránkach danej univerzity. Odporúčame pozrieť si aj v akom jazyku prebieha výučba. Ak informácia o jazyku výučby nie je na webe dostupná, študent kontaktuje zodpovednú osobu na vybranej zahraničnej univerzite.
e) Konzultácia plánovaného štúdia
Obsah naplánovaného štúdia konzultuje študent s garantom študijného programu, resp. prodekanom pre vzdelávanie svojej fakulty. Je to dôležité, aby mohlo byť štúdium absolvované v zahraničí študentovi uznané.
f) Záväzok študenta
Študent musí získať/priniesť minimálne 20 kreditov za každý semester na zahraničnej univerzite. V opačnom prípade je inštitúcia oprávnená žiadať vrátenie schváleného grantu.
g) Záverečné práce
Ak študent 1. alebo 2. stupňa VŠ štúdia chce ísť na zahraničnú univerzitu s cieľom pracovať na záverečnej práci (bakalárskej, inžinierskej) a teda nebude robiť skúšky, uvedie v Dohode o obsahu štúdia tému záverečnej práce alebo aspoň popis oblasti, v ktorej záverečná  práca bude vypracovaná. Pobyt za účelom vypracovania záverečnej práce sa vybavuje efektívne v spolupráci s pedagógom vysielajúcej fakulty  a s pedagógom zahraničnej univerzity. V opačnom  prípade je vysoko pravdepodobné, že zahraničná univerzita neposkytne študentovi odbornú podporu vedúceho záverečnej práce. V niektorých prípadoch univerzity zverejňujú témy záverečných prác, na ktorých zahraniční študenti môžu pracovať. Takáto mobilita môže trvať maximálne  3 mesiace.
PhD. študenti (doktorandi), ktorí budú na Erasmus+ študijnom pobyte vypracovávať iba záverečnú (dizertačnú) prácu, majú nárok na finančnú podporu počas celého semestra.
Študenti, ktorí majú záujem pracovať iba na záverečnej práci, majú možnosť využiť Erasmus+ pracovné stáže s možnosťou vycestovania na 4 mesiace.
h) Prihláška do výberového konania na mobilitný pobyt ERASMUS+

Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".
Otvorenie prístupu do on-line prihlášky si nastavuje každá fakulta samostatne. O otvorení prijímania prihlášok fakulta informuje dostupnými komunikačnými prostriedkami (web stránka, AIS, vývesné tabule a pod.)
i) Výberové konania
Výberové kritéria si stanovuje každá fakulta a zverejňuje ich na svojej web stránke v dostatočnom predstihu pred otvorením systému AIS na príjem prihlášok na Erasmus+ študijný pobyt.
Na fakultách prebehnú výberové konania uchádzačov o Erasmus+ študijný pobyt.
Po uzatvorení výberového konania fakultní Erasmus+ koordinátori odovzdajú na rektorát STU, útvar medzinárodných vzťahov (UMV), materiály vybraných študentov.
j) Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve 2019 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2019/2020 nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Prihláška ZŤP musia študenti odovzdať osobne alebo zaslať poštou najneskôr do 31.05.2019 na útvar medzinárodných vzťahov STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
Bližšie informácie na: international@stuba.sk

 

NOMINÁCIA ŠTUDENTA NA ZAHRANIČNÚ UNIVERZITU

Po doručení prihlášok z jednotlivých fakúlt sú študenti zaradení do zoznamu vybraných študentov STU na mobilitu. Pracovníci útvaru medzinárodných vzťahov STU nominujú študentov - t. j. pošlú email na každú univerzitu s údajmi o prihlásenom študentovi, jeho študijnom programe a informáciou o zvolenom semestri. Študent je vždy v kópii emailu, takže vie, že bol nominovaný. Zahraničná univerzita zvyčajne študentovi pošle informačný email o ďalšom postupe. Ak nie, študent navštívi webovú stránku zahraničnej prijímajúcej univerzity a postupuje v súlade s ich inštrukciami pre prihlásenie sa.
UMV STU nominuje študentov najneskôr do 13. apríla 2018.

.

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTA NA ZAHRANIČNÚ UNIVERZITU

Študenti vybraní výberovým konaním fakulty a nominovaní STU sa musia samostatne prihlásiť na zahraničnú univerzitu. Zahraničné univerzity zasielajú akceptačné listy - akceptujú iba tých študentov, ktorí postupovali presne podľa požiadaviek zahraničnej univerzity, napr.:
a) On-line prihláška
Ak univerzita vyžaduje vyplnenie on-line prihlášky, ktorú má zahraničná univerzita na svojich web stránkach, študent zrealizuje všetko presne podľa pokynov. V takomto prípade zahraničná univerzita akceptuje/odmieta výlučne iba na základe svojej on-line prihlášky podanej cez svoj on-line systém. Prístup k on-line prihláškam zahraničných univerzít nájdete kliknutím na text "Erasmus+" za celým názvom univerzity v zozname ERASMUS+ dohôd STU.
b) Iný typ prihlášky
Ak univerzita nemá on-line prihlášku, ale žiada iný typ materiálov, študent opäť postupuje podľa pokynov zahraničnej univerzity a pošle všetky požadované materiály na adresu zahraničnej univerzity.

.

AKCEPTÁCIA ŠTUDENTA ZAHRANIČNOU UNIVERZITOU

a) Študent dostane zo zahraničnej univerzity:
1. e-mail, v ktorom zahraničná univerzita informuje študenta, že je akceptovaný na Erasmus+, alebo
2. e-mail, v prílohe ktorého bude priložený akceptačný list, alebo
3. akceptačný list zaslaný poštou na adresu študenta, alebo fakulty, alebo
4. Learning Agreement for Erasmus+ Studies (dohoda o obsahu štúdia) podpísaný za obidve univerzity, vysielajúcu a prijímajúcu.
Ak študent dostal akceptáciu, je povinný doručiť dokument o akceptácii na ÚMV STU. Týmto študent získa nárok na finančný príspevok EÚ - grant na mobilitu.

Študent akceptovaný zahraničnou univerzitou si môže začať vybavovať náležitosti súvisiace s vycestovaním a študijným pobytom v zahraničí.

O veciach týkajúcich sa akceptácie zahraničnou univerzitou, náležitostí pred vycestovaním, o vzdaní sa mobility a o Erasmus+ grante komunikuje študent s ÚMV STU.
Otázky týkajúce sa obsahu štúdia a zmien v obsahu štúdia konzultuje študent s garantom svojho študijného programu alebo s kompetentným prodekanom alebo  fakultným koordinátorom.

.

NÁLEŽITOSTI PRED VYCESTOVANÍM

On-line jazykový test
Každý Erasmus+ študent musí absolvovať on-line hodnotenie svojich jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina a daný jazyk nie je jeho rodným jazykom. Výsledok on-line hodnotenia jazykových schopností neslúži ako oficiálny doklad o jazykových kompetenciách študenta.
Výsledok testu nemá vplyv na účasť na Erasmus+ mobilite študenta, slúži ako prieskumný nástroj Európskej komisie.
Študent dostane link na jazykový test na svoju e-mailovú adresu.
On-line jazykový kurz: Každý študent, ktorý absolvoval on-line test, môže požiadať o link a prístupové heslá do bezplatného on-line jazykového kurzu toho jazyka, z ktorého vykonal on-line jazykový test.
Ubytovanie v zahraničí
Študent si zabezpečuje ubytovanie sám. Na  webových stránkach zahraničných univerzít sú dostupné informácie o možnostiach ubytovania  alebo sú tieto informácie  zasielané na emailovú adresu študenta.  
Webové stránky o dostupných možnostiach ubytovania:
https://housinganywhere.com/
https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing
https://eurasmus.com/en/student-room-accommodation/
https://www.uniplaces.com/
Doprava
Študent si samostatne zabezpečí cestovný lístok, letenku alebo iný druh dopravy na miesto konania Erasmus+ študijného pobytu.

Zrušenie Erasmus študijného pobytu
Ak študent z nejakých vážnych dôvodov (zdravotné, študijné, ...) nemôže vycestovať na plánovaný Erasmus+ študijný pobyt,  túto skutočnosť písomne/mailom nahlási na UMV STU.

Je vhodné informovať sa na študijnom/pedagogickom  oddelení materskej fakulty STU o potrebe nahlásenia vycestovania príp. ďalších povinnostiach pri vycestovaní na mobilitu.


VYSTAVENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ZMLUVA NA GRANT)

Nižšie uvedené materiály/dokumenty k vycestovaniu na Erasmus+ mobilitu odovzdá študent v čase stránkových hodín na ÚMV STU, alebo ich zašle poštou na adresu ÚMV STU, alebo materiály odovzdá študentom poverená osoba. Mimo stránkových hodín možno dokumenty odovzdať v podateľni rektorátu STU na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).

a) Akademický kalendár
prijímajúcej zahraničnej univerzity alebo priamo fakulty, na ktorú študent vycestuje na štúdium.
b) Kópia "Learning Agreementu" potvrdená za obidve univerzity.
c) Povinné zdravotné poistenie (kópiu Európskeho zdravotného preukazu poistenca)
Študent môže uzavrieť aj odporúčané komerčné poistenie na liečebné náklady pre prípad špeciálnych lekárskych zákrokov. Kópiu odovzdá na ÚMV STU pred vycestovaním.
d) Tlačivo o osobnom účte študenta. Osobný účet môže byť vedený v ktorejkoľvek banke na Slovensku. Informácia o bankovom účte študenta tvorí súčasť zmluvy na grant. Na tento účet bude študentovi prevedený grant EU. Študent musí mať zadaný účet v AISe.
e) Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v núdzi.
f)  Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia.
Študent, ktorý bude v čase Erasmus+ študijného pobytu poberať sociálne štipendium, doloží rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia na daný akademický rok. Rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia sa vydávajú obvykle až v októbri alebo v novembri, teda v čase, keď študent už môže byť v zahraničí. Toto rozhodnutie možno doručiť na ÚMV STU poštou alebo prostredníctvom poverenej osoby. Študentovi s priznaným sociálnym štipendiom bude vyhotovený dodatok k zmluve na grant a bude mu pridelený vyšší grant (pozri v tabuľke grantov) a to aj spätne, teda na všetky mesiace a dni študijného pobytu v zahraničí.

Útvar medzinárodných vzťahov STU vypracuje pre študenta Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta (zmluvu na grant). Zmluva obsahuje podmienky pre vyplatenie finančných prostriedkov a záväzky študenta, ktorých splnením získa študent nárok na finančné prostriedky (grant). V prípade neplnenia podmienok zmluvy je študent povinný finančnú podporu alebo jej časť vrátiť. Zmluva zároveň obsahuje aj práva Erasmus+ študenta.

Študent, ktorý odovzdal všetky materiály k vycestovaniu a materiály sú v poriadku, podpisuje zmluvu na grant osobne na rektoráte, útvare medzinárodných vzťahov v čase stránkových hodín. V prípade, že študent nemôže prísť podpísať zmluvu osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia zostáva v zložke študenta na ÚMV STU spolu s druhým originálom zmluvy.

Zmluva na grant musí byť podpísaná pred vycestovaním na študijnú mobilitu.


KEDY ŠTUDENT DOSTANE GRANT.  PODMIENKY PLATBY.

Študent musí zdokladovať svoj nástup na zahraničnú univerzituuniverzitu za účelom prevodu grantu na bankový účet študenta. Na dokladovanie nástupu na zahraničnú univerzitu použije študent tlačivo o nástupe na štúdium: Potvrdenie o nástupe na mobilitu.

Odporúčame študentom, aby si tlačivo vyplnili sami a prijímajúcu inštitúciu požiadali už iba o podpis a pečiatku. Ušetria tým zahraničnej univerzite čas s vyplňovaním tlačiva pre každého študenta zvlášť. Dátum nástupu na štúdium musí byť zhodný s dátumom začiatku mobility, ktorý má študent uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta.
Zahraničnou inštitúciou potvrdené tlačivo môže študent poslať na ÚMV STU nasledovne:
- e-mailom (naskenovaný originál),
- poštou na adresu ÚMV STU.

Ak študent poslal potvrdenie e-mailom, originál tlačiva odovzdá na ÚMV STU po návrate z Erasmus+ študijného pobytu. Po obdržaní potvdenia o nástupe na štúdium ÚMV STU vystaví žiadosť na prevod finančného príspevku - grantu na účet študenta.

Podmienky a termíny platieb:
1. Do 30 kalendárnych dníod podpísania Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium oboma zmluvnými stranami a po doručení potvrdenia o nástupe na štúdium bude účastníkovi na osobný bankový účet vyplatená prvá splátka grantu, ktorá predstavuje 80% schválenej finančnej  podpory (grantu).

2. Podanie on-line správy a doručenie všetkých potrebných dokumentov k ukončeniu sa považuje za žiadosť o vyplatenie doplatku vo výške 20% schválenej finančnej podpory (grantu).

Študenti sú povinní mať v AISe zadané číslo bankového účtu, na ktorý sa vyplatí grant.