Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Dôležitá informácia pre študentov v zahraničí!!!

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR.  MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). 

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

MV SR:          vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR:         opatrenia Hlavného hygienika SR

                         verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

Vážení študenti,

 

vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19 na Slovensku sú od 9. marca 2020 až do odvolania zrušené úradné hodiny ÚMV STU. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Erasmus+ mobilít nás môžete kontaktovať emailom (international@stuba.sk) alebo telefonicky (+421 917 669 324).

 

Ďalej Vás žiadame, aby ste po návrate z Vašej mobility (študijný pobyt, pracovná stáž) zaslali všetky potrebné dokumenty poštou.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Útvar medzinárodných vzťahov STU

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV STU, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM O MOBILITU NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE:


Kto sa môže prihlásiť?

Každý študent zapísaný na štúdium na STU (všetkých stupňov a foriem štúdia), ktorý absolvoval prvý ročník bakalárskeho štúdia.

Aká môže byť dĺžka výmennej zahraničnej mobility?

Dĺžka mobility študenta podlieha podmienkam medzinárodného programu alebo štipendijnej schémy a trvá maximálne jeden akademický rok.

Ako sa možno prihlásiť na zahraničnú mobilitu?

Mobilita študenta na zahraničnej vysokej škole musí byť formálne zabezpečená pred vycestovaním, počas pobytu a po návrate študenta na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave povinnými dokladmi. Nižšie uvedené materiály študent odovzdá zodpovednej osobe na fakulte.

 

MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY ALEBO ŠTIPENDIJNÉ SCHÉMY, V RÁMCI KTORÝCH MÔŽE ŠTUDENT ABSOLVOVAŤ ZAHRANIČNÚ VÝMENNÚ MOBILITU

PRED VYCESTOVANÍM NA ZAHRANIČNÚ MOBILITU

POČAS MOBILITY NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE

PO NÁVRATE Z MOBILITY - UZNANIE ABSOLVOVANÉHO ŠTÚDIA

 

MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY ALEBO ŠTIPENDIJNÉ SCHÉMY, V RÁMCI KTORÝCH MÔŽE ŠTUDENT ABSOLVOVAŤ ZAHRANIČNÚ VÝMENNÚ MOBILITU


PRED VYCESTOVANÍM NA ZAHRANIČNÚ MOBILITU

Pred vycestovaním na mobilitu na zahraničnú vysokú školu sa študent musí informovať  na študijnom/pedagogickom  oddelení fakulty o  povinnostiach voči materskej fakulte (nahlásenie mobility, oznámenie neprítomnosti apod.).  Študent musí odovzdať nasledujúce materiály:

 1. Prihláška na výmennú zahraničnú mobilitu
  Študent použije tlačivo príslušného medzinárodného programu, štipendijnej schémy, nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy.
  Ak program nemá tlačivo prihlášky alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Application Form for Exchange Student - Prihláška na mobilitu.
 2. Zmluva o obsahu štúdia
  Zmluva o obsahu štúdia musí byť uzatvorená medzi študentom, príslušnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou. Študent použije tlačivo príslušného výmenného mobilitného programu, štipendijnej alebo nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo "Zmluvy o obsahu štúdia" alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Learning Agreement for Exchange Student - Zmluva o obsahu štúdia.
 3. Výpis výsledkov celého absolvovaného štúdia vyhotovený v anglickom jazyku.
 4. Potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka
  Podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity alebo certifikát, štátnica.
 5. Doklad o poistení na dobu pobytu v zahraničí 
 6. Doklad o prijatí na mobilitu na zahraničnú vysokú školu
  Doklad vystavený a potvrdený prijímajúcou zahraničnou vysokou školou.


POČAS MOBILITY NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Počas mobility na zahraničnej vysokej škole je študent povinný riešiť akékoľvek nevyhnutné zmeny, ktoré nastali v obsahu štúdia voči pôvodne schválenej zmluve o obsahu štúdia. 
Žiadosť o zmeny v zmluve doručí študent elektronicky koordinátorovi zahraničných mobilít príslušnej fakulty/ústavu do jedného mesiaca od príchodu na zahraničnú vysokú školu. Študent použije tlačivo Changes in Learning Agreement - Zmeny v obsahu štúdia.
Zmeny v obsahu štúdia schvaľuje prijímajúca vysoká škola, garant študijného programu, prodekan pre vzdelávanie príslušnej fakulty a študent. Za univerzitné ústavy schvaľuje zmeny garant študijného programu a riaditeľom ústavu poverená osoba. Odpoveď na žiadosť o zmeny v zmluve o obsahu štúdia musí byť študentovi doručená do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.


PO NÁVRATE Z MOBILITY - UZNANIE ABSOLVOVANÉHO ŠTÚDIA

Po návrate z mobility na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte:
- Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
- výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou,
- sylaby absolvovaných predmetov,
- Learning Agreement,
- Changes in Learning Agreement (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
- v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole.

Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N.  

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI MOBILITNÉHO POBYTU ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA STU V BRATISLAVE:

Pobyt - mobilita zahraničného študenta na STU sa riadi  Smernicou rektora 5/2012-N.

Každý zahraničný študent zapísaný na zahraničnej vysokej škole (všetkých foriem a stupňov štúdia) ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia, môže absolvovať časť štúdia, tzv. mobilitu na STU v Bratislave.

Takisto Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov v § 58a definuje pojem akademická mobilita.