Prejsť na obsah
Výskum

Laboratóriá Ústavu tepelnej energetiky
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav tepelnej energetiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Kontakt:              02-5296 1719
e-mail:                 michal.masaryk@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3043 


Charakteristika:

Dve samostatné laboratória sú situované v budove Centra inovácií na Námestí slobody 17 v Bratislave. V prvom laboratóriu je inštalovaných viacero výskumno-pedagogických meracích pracovísk, napríklad:

  • meracie pracovisko s modelom palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
  • aerodynamický tunel pre nízkorýchlostné meranie 3D prúdenia v lopatkových mrežiach s tetivou lopatky až 500 mm a výšky 800 mm
  • ciachovací aerodynamický tunel umožňujúci plnoautomatické ciachovanie pneumatických sond pri rýchlostiach do 150 m/s
  • novovznikajúce pracovisko umožňujúce komplexné aerodynamické merania obtekania vzduchu až do rýchlosti 120 km/h v meracej komore s prierezom 1000 x 800 mm na modeloch ako sú lopatkové mreže turbostrojov, na modeloch z oblasti stavebníctva, budovy, mosty a pod.

Druhé laboratórium je zamerané na výskum nízkopotenciálnej tepelnej techniky (najmä chladiacej). Obsahuje pracoviská výskumu sorpčných chladiacich systémov (dve absorpčné chladiace zariadenia),  systém tepelných solárnych kolektorov (inštalované na streche budovy). Vybavenie umožňuje výskum samotných zariadení ako aj rozličné spôsoby ich prevádzkovania a vzájomného kombinovania. V laboratóriách prebieha výskum alternatívneho chladenia fotovoltických panelov.


Projekty:

Výskumný projekt APVV v spolupráci s VUJE, a.s.

 

Publikácie:

Mlynár P., Masaryk M.: Optimalization of small absorption cooling unit, In: Proceedings of the eight international conference on Mechanical Engineering: Gépészet, Budapest, Hungaria, 2012, 361 - 365.

Bereznai, Jozef - Urban, František - Kučák, Ľubor: Analysis of the measurements on physical model of the fuel assembly of the nuclear reactor VVER 440.
In: Engineering Mechanics. - ISSN 1802-1484. - Vol. 20, No. 3-4. - , 2013, [10] p.

Urban F, Kučák Ľ, Muškát P., Pulmann M., Tihányi J.: Zvýšenie presnosti určovania výkonu palivových kaziet a jeho rozloženia v aktívnej zóne reaktora typu VVER 440. Návrh experimentálneho zariadenia, realizácia experimentov, analýza experimentálnych a výpočtových údajov. Realizácia a analýza experimentov na modeli palivovej kazety. Výskumná správa. Úloha APVT-99-P02405, etapa č. 5. Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Bratislava júl 2007. 58 s.

Fotografie:

aerodynamický tunel
Obr. 1: Pracovisko aerodynamického tunela, v pravej časti je viditeľná nasávacia dýza. Meracia komora má bočné panely z priehľadného materiálu, čim je umožnené vizuálne spracovanie experimentov kamerovou technikou. Ostatné časti tunela sú umiestnené v podzemnej časti laboratória.

model palivovwej kazety
Obr. 2 Pracovisko s fyzikálnym modelom palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440 na určovanie teplotových a rýchlostných polí na výstupe z palivovej kazety. Do prúdiacej ohriatej vody sa vpúšta studená voda vytvárajúca teplotovú diskontinuitu, ktorá je následne zaznamenávaná meracími sondami v troch meracích rovinách na výstupe z palivovej kazety.

modely absorpčných chladiacich zariadení
Funkčné modely absorpčných chladiacich zariadení s chladiacimi výkonmi 1kW a 8kW.