Prejsť na obsah
Výskum

Environmentálno-geochemické laboratórium
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:              0906 068 515
e-mail:                 maros.soldan@stuba.sk
web stránka:        http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium je špecializované na stanovenie kontaminácie vôd, pôd a dnových sedimentov. V laboratóriu sa zároveň simulujú geochemické procesy medzi kontaminatmi a zložkami ŽP. K dispozícii sú napr. analytické váhy a predvažovačky, laboratórna trepačka, laboratórna odstredivka, Spektrofotometer Thermospectronic Genesys 8, Fotometer pre stanovenie nutrientov HANNA HI 83215, stolové a prenosné konduktometre a pH metre, vrátane iónovoselektívnych elektród, prenosný refraktometer, mikroskop s videovýstupom a polarimeter.

 

Publikácie:

  • Hiller, Edgar - Zemanová, Lenka - Sirotiak, Maroš - Jurkovič, Ľubomír: Concentrations, distributions, and sources of polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in bed sediments of the water reservoirs in Slovakia. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Environmental Monitoring and Assessment. - ISSN 0167-6369. - Vol. 173, Iss. 1-4 (2011), s. 883-897 Sirotiak,
  • Maroš - Kupková, Veronika: Kontaminácia dnových sedimentov vybraných vodných diel a možnosti ich ex-situ remediácie. In: Waste Forum [elektronický zdroj]. - ISSN 1804-0195. - Č. 1 (2011), s. 32-41
  • Hiller, Edgar - Jurkovič, Ľubomír - Sirotiak, Maroš - Zemanová, Lenka: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Bottom Sediments from Three Water Reservoirs, Slovakia. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. - ISSN 0007-4861. - Vol. 83, Iss. 3 (2009), s. 444-448
  • Hiller, Edgar - Zemanová, Lenka - Sirotiak, Maroš - Jurkovič, Ľubomír: Concentrations, distributions, and sources of polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in bed sediments of the water reservoirs in Slovakia. In: Environmental Monitoring and Assessment. - ISSN 0167-6369. - No. 10661, Online First (561) [20.March 2010] (2010), s. 1-15
  • Hiller, Edgar - Sirotiak, Maroš - Tatarková, Veronika - Jurkovič, Ľubomír: Occurence of selected organochlorine pesticide residues in surface sediments from the Velke Kozmalovce, Ruzin and Zemplinska Sirava water reservoirs, Slovakia. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus. In: Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis. - ISSN 0042-790X. - Vol. 59, No. 1 (2011), s. 51-59
  • Sirotiak, Maroš - Khun, Miloslav - Hiller, Edgar: Composition, Distribution and Potential Sources of Selected POP´s in Bottom Sediments from Three Water Reservoirs, Slovakia. In: Mineral resources and environment : International conference. Baia Mare, Romania, 28-30 October 2010. - Baia Mare : North University of Baia Mare, 2010. - ISBN 978-606-536-116-4.


Fotografie:


Obr. 1  Environmentálno-geochemické laboratórium