Prejsť na obsah
Výskum

CEDA (Centre of Design for All) - Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania
Fakulta architektúry STU

Katedra/ústav:      Ústav architektúry občianskych budov
Kontaktná osoba: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Kontakt:                  02 5727 6419
e-mail:                     uninavrhovanie@gmail.com
web stránka:          http://www.fa.stuba.sk/a2k20.html?page_id=974

 

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - CEDA (Centre of Design for All) bolo založené na Fakulte architektúry STU v júni 2007.

CEDA je od júla 2007 aktívnym členom organizácií:

Prečo je potrebné tvoriť prístupné prostredie? – informácia tu

Bariéry v prístupnosti – informácia tu

Poslanie centra

Centrum CEDA sa zameriava na výskum a profesionálnu podporu tvorby a realizácie bezbariérového prostredia v súlade s princípmi inklúzie a nediskriminácie. Cieľom CEDA je skúmanie a aplikovanie princípov tvorby prostredia metódou „Univerzálne navrhovanie“ – „Navrhovanie pre všetkých“. Takto navrhnuté prostredie umožňuje rovnocenné užívanie všetkými ľuďmi bez rozdielu ich fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností.

Univerzálne navrhovanie (z angl. Universal Design) sa týka tvorby prostredí, produktov a služieb vo všetkých súvislostiach tak, aby boli prístupné a zrozumiteľné pre všetkých ľudí nezávisle na ich veku, schopnostiach a obmedzeniach. V dokumentoch EU sa táto metóda tvorby prostredia často označuje slovným spojením Navrhovanie pre všetkých (z angl. Design for All). 

Hlavné činnosti centra

Oblasť vzdelávania

 • vývoj a poskytovanie vzdelávacích kurzov zameraných na tvorbu inkluzívneho prostredia metódou „Navrhovanie pre všetkých“ v spolupráci s akademickými, odbornými a dotknutými štátnymi inštitúciami, 
 • zavedenie a integrácia princípov „Navrhovania pre všetkých“ do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň)
 • vysielanie podnetov odborníkom s cieľom začlenenia princípov „Navrhovania pre všetkých“ do hodnotiacich kritérií odborných komisií.

Oblasť výskumu

 • skúmanie princípov a súvislostí tvorby inkluzívneho prostredia vo všetkých oblastiach – v urbanizme, v tvorbe dopravných stavieb, stavieb na bývanie, stavieb občianskej vybavenosti, stavieb na prácu, služby a rekreáciu, ako aj v tvorbe interiéru, 
 • prieskumy a porovnávania národných a medzinárodných štandardov a iných legislatívnych predpisov v oblasti tvorby inkluzívneho prostredia,
 • zhromažďovanie vedomostí založených na správnych príkladoch aplikovania Univerzálneho navrhovania a Navrhovania pre všetkých v praxi
 • medziodborový výskum v spolupráci s relevantnými národnými univerzitnými pracoviskami, organizáciami osôb so zdravotným postihnutím, ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy

Predmety činnosti:

 • poskytovanie odborných konzultácií
 • špecificky zameraný výskum pre potreby praxe
 • audity prístupnosti budov
 • prieskumy spokojnosti užívateľov s prostredím (POE)
 • odborné stanoviská a posudky
 • návrhy debarierizácie objektov
 • tvorba architektonických štúdií a projektovej dokumentácie

  

Projekty:

 • Projekt ERASMUS+, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (KA2); Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA203-008959 
  UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs 
  viac informácií o projekte tu
  Doba riešenia projektu: 2015 – 2018
  Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • Rozvojový projekt; Číslo projektu: 001STU-2/2015 / MŠVVŠ SR
  Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
  Doba riešenia projektu: 2016 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • Národný projekt; 
  Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb 
  Doba riešenia projektu: 2013 – 2015 
  Koordinátor za partnera CEDA: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • Rozvojový projekt; Číslo projektu: 002STU-2/2013 / MŠVVŠ SR 
  Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
  Doba riešenia projektu: 2013 – 2014 
  Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • VEGA; Číslo projektu: 1/0996/11 / Ministerstvo školstva SR 
  Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu
  Doba riešenia projektu: 2011 – 2014 
  Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • VEGA; Číslo projektu: 1/0707/08 / Ministerstvo školstva SR 179/08 FA STU
  Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia
  Doba riešenia projektu: 2008 – 2011
  Koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
 • IP ERASMUS; Číslo projektu: 7203-0391/IP/BRATISL01 / Európska komisia 
  PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA: "Design for All – Universal Design" 
  Hlavná téma projektu: "Navrhovanie pre všetkých – Universal Design" I
  - Prvá téma "Tourism for All", koordinátor projektu: Doc. Ing. arch. Maria Samova, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
  - Druhá téma "Culture for All", koordinátor projektu: Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
  Doba riešenia projektu: 2007 – 2009 

 • MVTS: Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J.,Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., EIDD, doba riešenia 2007-2009
 • Architektúra a urbanizmus: Navrhovanie pre všetkých od školy po prax, Európska komisia, zmluva č. VS/2004/0554, riešitelia projektu - Samová, M., Drahovský, M., Čerešňová, Z., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., ARVHA (koordinátor), 03/2005 – 11/2006
 • Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých: medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/200

 

Publikácie:

 • ČEREŠŇOVÁ, Zuzana a kol.: Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, ISBN 978-80-87079-60-7
 • ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. 102 strán. ISBN 978-80-227-4803-2
 • ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Universal design: Methodology to enhance engagement of students in higher education. In Student Engagement: Leadership Practices, Perspectives and Impact of Technology. New York: Nova Science Publishers, 2015, S. 91-115. ISBN 978-1-63482-371-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84946411359 ; DOI ; SCOPUS_INTID: 538782266
 • ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - RUSŇÁKOVÁ, Eva - KORČEK, Pavol. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. 1. vyd. Bratislava: Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 200 s. ISBN 978-80-970110-5-5
 • ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. 1. vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. ISBN 978-80-227-4452-2
 • VIERA, Záhorcová (ed.) - CANGÁR, Miroslav (ed.) - ROLLOVÁ, Lea (ed.). Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb: záverečná hodnotiaca správa. 1. vyd. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 160 s. ISBN 978-80-970110-6-2
 • ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy. 1. vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015. 137 s. ISBN 978-80-227-4451-5
 • ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. 1. vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. ISBN 978-80-227-4452-2
 • Čerešňová, Z.,Samová, M., Rollová, L.: Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All. - Bratislava: CEDA FA STU, 2011
 • Rollová, Lea - Čerešňová, Zuzana: Prostredie bez bariér. - Bratislava : CEDA FA STU, 2010
 • SAMOVÁ, Mária - ROLLOVÁ, Lea - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KORČEK, Pavol - MAJCHER, Stanislav - KONČEKOVÁ, Danica. Audit bezbariérovosti prostredia: Výsledky vedecko-výskumnej grantovej úlohy VEGA 14/09 Ministerstva školstva "Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia. Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. 102. ISBN 978-80-970177-6-7
 • ROLLOVÁ, Lea. Bezbariérový turizmus: Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA Fakulta architektúry STU, 2010. 119. ISBN 978-80-970177-1-2
 • Korček, Pavol.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb: Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. - Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010
 • Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Končeková, D.: Culture for All: IP ERASMUS-Design for All - Universal Design. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2009
 • Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Končeková, D.: Tourism for All. 1. part - Lectures. Bratislava - Poprad, May 5-17, 2008. - Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2008
 • Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Korček, P., Majcher, S., Repček, Z.: Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2
 • Samová, M., Mikulová (Čerešnová), Z.: Bezbariérová architektonická tvorba z hľadiska nevidiacich a slabozrakých osôb (metodická príručka), ÚNSS, Bratislava 1997
 • Samová M., Puškár P., Mikulová (Čerešňová) Z.: Bývanie bez bariér, Bratislava 1999
 • Čerešňová, Z.: Univerzálne navrhovanie kultúrnych budov, dizertačná práca, 2001
 • Rollová, L.: Bezbariérové navrhovanie zariadení na plavecký šport a rekreáciu, dizertačná práca, 2003 
 • Korček, P.: Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb, dizertačná práca, 2006
 • Majcher, S.: Humanizácia nemocničného prostredia, úloha architektúry v redukovaní stresu pacienta, dizertačná práca, 2006

  

Spolupráca:

 • s univerzitami, vzdelávacími a odbornými inštitúciami (Department of Architecture, University of Chieti-Pescara, Italy, Teiresias - Centrum podpory pre študentov so ŠP na Masarykovej univerzite v Brne, Vienna University of Technology, Rakúsko, University College Limburg, Department of Architecture, Belgicko, Dresden Technical University, Nemecko, ČVUT v Prahe, Gdansk University of Technology, Poľsko, European Institute for Design and Disability – Design for All Europe, ICTA Europe, Slovenské centrum dizajnu),
 • s organizáciami osôb so zdravotným postihnutím (Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami (AP3SP), Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Zväz telesne postihnutých občanov Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien),
 • so štátnou správou a samosprávou (Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania ),
 • s organizáciami z oblasti obchodu, výroby a služieb.

  

Fotografie:


Banner

 
Publikačná činnosť CEDA FA STU