Prejsť na obsah
Výskum

Astronomicko-geodetické observatórium
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav:      Katedra geodetických základov  
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Kontakt:               02-59274533
e-mail:                  jan.hefty@stuba.sk 

Charakteristika

Astronomicko-geodetické observatórium (AGO) sa nachádza na budove Slovenskej technickej univerzity na Mýtnej ulici v Bratislave, obr. 1. Funguje od roku 1956. Pôvodné zameranie výskumnej činnosti AGO bolo v oblasti určovania parametrov rotácie Zeme metódami optickej astrometrie  a ich využitia pri definícii svetového času UT1 v rámci aktivít Medzinárodného úradu pre čas. V období po roku 1990 sa výskum na AGO orientuje na realizáciu geodetických priestorových referenčných systémov a štúdium kontinentálnej a regionálnej geokinematiky využitím globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). V súčasnosti je AGO Lokálnym analytickým centrom permanentnej siete Európskeho referenčného rámca, spracovateľským centrom siete permanentných staníc GNSS v strednej Európe a venuje sa analýzam družicových meraní uskutočňovaných v rámci medzinárodných a domácich epochových projektov zameraných na priestorové geodetické siete. Vedecké aktivity sa sústreďujú na detekciu, kvantifikáciu a interpretáciu polohových zmien vyvolaných recentnou tektonikou Zeme – globálneho, regionálneho aj lokálneho charakteru. Predmetom výskumu je aj problematika kombinácií meraní viacerých družicových navigačných systémov – GPS, GLONASS, Galileo a vývoj nových algoritmov na spracovanie nediferencovaných meraní GNSS pre účely geodézie a geodynamiky. Významnejšie výsledky výskumu z posledného obdobia vedené prof. Heftym boli publikované v článkoch [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Katedra geodetických základov prevádzkuje viacero permanentných staníc GNSS. Najstaršou z nich je stanica Modra-Piesok, ktorá bola zriadená v roku 1996. Ďalšia z permanentných staníc je umiestnená na Lomnickom štíte, obr. 2.

            Oblasťou úzko spojenou so spracovaním meraní GNSS je monitoring parametrov troposféry a ionosféry. V súčasnosti sa na kontinuálny monitoring troposféry a ionosféry využívajú satelity amerického systému GPS a ruského systému GLONASS. Spracovanie sietí regionálneho až celosvetového rozsahu umožňuje modelovať parametre troposféry a ionosféry a vytvárať ich modely nad príslušným územím, alebo ich časové rady na jednotlivých staniciach. Stav ionosféry sa vyjadruje celkovým počtom voľných elektrónov v definovanom objeme (Total Electron Content – TEC). Sledovaným parametrom troposféry je celkový integrovaný obsah vodnej pary (Precipitable Water Vapour - PWV) nad pozorovacím miestom, ktorý je určovaný na základe Celkového oneskorenia signálu GNSS v smere zenitu (Zenith Total Delay - ZTD). Údaje ZTD je taktiež možné integrovať do numerických modelov predpovede počasia, a tým prispieť k presnejším predpovediam. Výskum v tejto oblasti prispieva k rozširovaniu základných znalostí o atmosfére, ale aj umožňuje zavádzať dodatočné korekcie pri spracovaní meraní, čím sú spresňované výsledné údaje. Významnejšie články publikované z tejto oblasti sú [8], [9], [10], [11].

 

Projekty:

 • COST
 • VEGA
 • VEGA 1/1108/11: Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom spresnenia geodetických meraní. Vedúci projektu: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
 • VEGA 1/0569/10: Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných družicových systémov. Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

 

Publikácie

 • Caporali A.- Aichhorn C.- Barlik M.- Becker M.- Fejes I.- Gerhátová Ľ.- Ghitau D.- Grenerczy G.- Hefty J.- Krauss S.- Medak D.- Milev G.- Virag G.- Mojzeš M.- Mulic M.- Nardo A.- Pesec P.- Rus T.- Simek J.- Sledzinski J.- Solaric M.- Stangl G.- Stopar B.- Vespe F.: Surface kinematics in the Alpine-Carpathian-Dinaric and Balkan region inferred from a new multi-network GPS combination solution. Tectonophysics, 474, 1-2, 2009, s. 295-321.
 • Caporali A., Aichhorn C., Becker M., Fejes I., Gerhatova L., Ghitau D., Grenerczy G., Hefty J., Krauss S., Medak D., Milev G., Mojzes M., Mulic M., Nardo A., Pesec P., Rus T., Simek J., Sledzinski J., Solaric M., Stangl G., Vespe F., Virag G., Vodopivec F., Zablotskyi F.: Geokinematics of Central Europe: New insights from the CERGOP-2/Environment Project. Journal of Geodynamics, 45, 4-5, 2008, s. 246-256.
 • Bogusz J. - Hefty J.: Determination of the Not-modelled short periodic variations in the GPS permanent sites' positions. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 3 (163), 2011, s. 283-290. 
 • Hefty J. - Igondová M.: Diurnal and semi-diurnal coordinate variations observed in EUREF permanent GPS network - a case study for period from 2004.0 to 2006.9. Contributions to Geophysics and Geodesy, 40, 3, 2010, s. 225-247.
 • Hefty J. - Hipmanová L. - Gerhátová Ľ. - Igondová M. - Droščák B.: Recent Geo-kinematics of Slovakia Based on Homogenized Solutions of Permanent and Epoch GPS Networks. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 7, 3 (159), 2010, s. 303-315.
 • Hefty J.: Geo-kinematics of central and south-east Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 4, 4 (148), 2007, s. 173-189.
 • Hefty J. - Gerhátová Ľ. - Burgan J.: Combination of GPS and GLONASS in PPP Algorithms and its effect on site Coordinates determination. In: Journées 2010 : Systémes de référence spatio-temporales. Observatoire de Paris, 2010, s. 200-201 ISBN 978-2-901057-64-2.
 • Igondová M. - Cibulka D.: Precipitable Water Vapour and Zenith Total Delay time series and models over Slovakia and vicinity. Contributions to Geophysics and Geodesy, 40, 4, 2010, s. 299-312.
 • Igondová M.: Analysis of precision and accuracy of Precipitable Water Vapour derived from GPS observations. Contributions to Geophysics and Geodesy, 39, 2, 2009, s. 121-132.
 • Igondová M., Hefty J.: Continuous precipitable water vapor monitoring using GNSS. Contributions to Geophysics and Geodesy, 38, 1, 2008, s. 17-24.
 • Hefty J., Igondová M.: The network of permanent GPS stations in central Europe analysed for purpose of regional geodynamics and troposphere studies. Contributions to Geophysics and Geodesy, 38, 2, 2008, s. 151-167.

 

Fotografie:


Obr. 1: Astronomicko-geodetické observatórium Katedry geodetických základov

 
Obr. 2: Panoramatický výhľad a permanentná stanica GNSS na Lomnickom štíte, ktorá bola inštalovaná na jeseň 2004