Prejsť na obsah
Univerzita

Sumár všetkých vnútorných predpisov STU bez ohľadu na rok vydania.

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2022 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 5 k Štipendijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2022 Vnútorné predpisy STU Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2021 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 2 k Zásadám výberového konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2021 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 11 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2021 Vnútorné predpisy STU Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2021 Vnútorné predpisy STU Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2021 Vnútorné predpisy STU Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2021 Vnútorné predpisy STU Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
7/2021 Vnútorné predpisy STU Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2021 Vnútorné predpisy STU Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
9/2021 Vnútorné predpisy STU Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzita v Bratislave
10/2021 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 4 k Štipendijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
11/2021 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 3 k Zásadám výberového konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
12/2021 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2020 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2020 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k Študijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2020 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 8 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2020 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 2 k Študijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
5/2020 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
6/2020 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 3 k Štipendijnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2018 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 6 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2017 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu STU číslo 5/2013 Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
1/2016 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 5 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
/2015 Vnútorné predpisy STU Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2015 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 6 k Pracovnemu poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2014 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU
2/2014 Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
3/2014 Vnútorné predpisy STU Vnútorný systém kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
AS/2013 Vnútorné predpisy STU Zásady volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
AS/2013 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
1/2013 Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2013 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 9 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
3/2013 Vnútorné predpisy STU Dodatok číslo 3 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4/2013 Vnútorné predpisy STU Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (vrátane opravy z 05.11.2013)
5/2013 Vnútorné predpisy STU Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2013 Vnútorné predpisy STU Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
7/2013 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
8/2013 Vnútorné predpisy STU Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2013 Vnútorné predpisy STU Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
7/2012 - N Vnútorné predpisy STU Zásady používania a ochrany loga Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
VR/2011 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
-/2009

Zrušené interným predpisom č.:
1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)
Vnútorné predpisy STU Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 02.03.2009
15/2008 - N Vnútorné predpisy STU Organizačný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2007 - N Vnútorné predpisy STU Pracovný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
-/2003

Zrušené interným predpisom č.:
7/2013 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov zo dňa 03.02.2003
-/2003

Zrušené interným predpisom č.:
6/2013 Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov
Vnútorné predpisy STU Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre študentov zo dňa 03.02.2003
VR/2003 Vnútorné predpisy STU Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 17.03.2003