Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Slávnostné otvorenie programu "Profesionálne MBA Automobilového priemyslu" 2015 - 2017
Dolný rad: riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania na TU Wien prof. Martens, prorektor STU v Bratislave prof. Biskupič, akademický riaditelia programu prof. Sihn a prof. Lešinský, prvá zľava výkonná riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania TU Wien Mag. Aigner,  v strede účastníčky programu;
Horný rad: účastníci programu a p. Miorini (Vice President OE Sales Austria & Southeast Europe, Robert Bosch AG; lektor, druhý zľava).

Už siedmy krát sa dňa 21. októbra 2015 slávnostnou imatrikuláciou na Technickej univerzite vo Viedni otvoril medzinárodný študijný program „Profesionálne MBA Automobilového priemyslu“. Toto dvojročné kombinované štúdium popri zamestnaní, ktoré je spoločným programom TU Wien a STU v Bratislave, absolvovalo od roku 2009 šesťdesiatdeväť riadiacich pracovníkov, perspektívnych členov manažmentov, konzultantov, obchodníkov a zamestnancov automobilového a dodávateľského priemyslu. Účasť v programe vyššieho manažérskeho vzdelávania rozširuje študentom kompetencie dôležité v odvetví vyžadujúcom inovácie a zároveň podporuje ich osobný kariérny rast. Do aktuálne otvoreného programu je prijatých 18  študujúcich nielen z európskych krajín - Slovenska, Rakúska, Nemecka, Holandska, ale aj USA a Ruska, pričom väčšina z nich pôsobí priamo vo výrobných podnikoch medzinárodného významu. Slovensko je zastúpené štyrmi účastníkmi.

Slávnostné otvorenie programu 2015 - 2017 zahájil a moderoval Univ. Prof. Dr. Bob Martens, ktorý je riaditeľom Centra ďalšieho vzdelávania na Technickej univerzite vo Viedni. Okrem prehľadu o ďalšom vzdelávaní na TU Wien poukázal na úspešne etablovanú viacročnú spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v rámci MBA štúdia. Nasledoval príhovor prorektora STU pre vedu a výskum pána prof. Ing. Stanislava Biskupiča, DrSc., v ktorom predstavil Slovenskú technickú univerzitu, jej fakulty, vedecko-výskumné kapacity, ako aj technologický inkubátor pre podporu podnikania a vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie manažérskej kvalifikácie. Následne sa účastníkom prihovorili akademický riaditelia programu, za TU Wien Prof. Dr. Ing. Prof. eh. Dr. h.c. DI Wilfried Sihn a za Slovenskú technickú univerzitu Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., ktorí novým účastníkom predstavili ciele programu ako i štruktúru a organizáciu štúdia. Zdôraznili prepojenie teórie s poznatkami z praxe prostredníctvom exkurzií do významných výrobcov, stretnutiami s top manažmentom podnikov ako aj interdisciplinárnymi prierezovými témami a prípadovými štúdiami.  Ekonomické oblasti sú prednášané so zreteľom na ich aplikáciu hlavne vo výrobe a logistike. Na záver študentom akademický riaditelia popriali, aby napriek časovým a študijným nárokom boli uspokojení obohatením o nové poznatky a kompetencie pre ich súčasnú i budúcu pozíciu v auto priemysle. Vlastné dojmy a skúsenosti vyrozprával v príhovore novým účastníkom aj úspešný absolvent prvého behu programu 2009 - 2011, Mag. Rene Petzner, MBA, pôsobiaci v obchodnej časti KIA Austria, ktorý doplnil odporúčania o čerpanie pozitívnych zážitkov z komunikácie v multikultúrnej skupine a nadviazania cenných medziľudských a pracovných kontaktov.

Siedma skupina Profesionálne MBA Automobilového priemyslu 2015 – 2017 oficiálne začína štúdium na druhý deň po slávnostnom otvorení „Team building“ aktivitou  vo Viedenskom lese. Program pokračuje výučbou počas štyroch dní približne raz do mesiaca, pričom sa uzatvára po absolvovaní štyroch semestrov obhájením záverečnej práce. Študujúci v rámci modulov priamo navštevujú automobilové spoločnosti na Slovensku i v Rakúsku. Na Slovensku k nim patrí VW Bratislava, PSA Trnava a KIA Žilina a ich dodávatelia - napr. MIBA, MOBIS, Faurecia, Matador  a pod.  Účastníkom je počas štúdia poskytovaná priebežná lektorská podpora v spolupráci s viac ako 50 lektormi z Európy, e-learningové prostredie a vlastný iPad na uľahčenie prenosu rozsiahlej literatúry a materiálov k prednáškam, práce počas študijných blokov a pod.

Štúdium bude opäť otvorené v októbri 2016, pričom prihlášky do programu bude možné podať približne do konca júla 2016. Presnejšie termíny nájdete v aktuálnom čase na webovej stránke http://automotive.stuba.sk.

 

Doc. Ing. J. Lešinský, CSc. – akademický riaditeľ programu STU, riaditeľ ICV STU
Ing. M. Babinský – manažér programu
Mgr. J. Gajdošová – asistent programu

Foto: Ing. Miroslav Babinský