Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

KEDY ŠTUDENT DOSTANE GRANT.  PODMIENKY PLATBY.

Študent musí zdokladovať svoj nástup na zahraničnú univerzitu za účelom prevodu grantu na bankový účet študenta. Na dokladovanie nástupu na zahraničnú univerzitu použije študent nasledujúce tlačivo:  Potvrdenie o nástupe na mobilitu, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o ukončení mobility.

Odporúčame študentom, aby si tlačivo vyplnili sami a prijímajúcu inštitúciu požiadali už iba o podpis a pečiatku. Ušetria tým zahraničnej univerzite čas s vyplňovaním tlačiva pre každého študenta zvlášť. Dátum nástupu na štúdium musí byť zhodný s dátumom začiatku mobility, ktorý má študent uvedený v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študenta.
Zahraničnou inštitúciou potvrdené tlačivo môže študent poslať na ÚMV STU e-mailom na adresu uvedenú v tlačive (naskenovaný originál).

Originál tlačiva študent odovzdá na ÚMV STU po návrate z Erasmus+ študijného pobytu. Po obdržaní potvdenia o nástupe na štúdium ÚMV STU vystaví žiadosť na prevod finančného príspevku - grantu na účet študenta.

Podmienky a termíny platieb:
1. Do 30 kalendárnych dní od podpísania Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium oboma zmluvnými stranami a po doručení potvrdenia o nástupe na štúdium bude účastníkovi na osobný bankový účet vyplatená prvá splátka grantu, ktorá predstavuje 80% schválenej finančnej  podpory (grantu).

2. Podanie on-line správy a doručenie všetkých potrebných dokumentov k ukončeniu sa považuje za žiadosť o vyplatenie doplatku vo výške 20% schválenej finančnej podpory (grantu).

Študenti sú povinní mať v AISe zadané číslo bankového účtu, na ktorý sa vyplatí grant.

ZMENY OBSAHU ŠTÚDIA

Ak študent po príchode na zahraničnú univerzitu zistí, že univerzita neposkytuje výučbu predmetu/predmetov v jazyku, v ktorom je študent schopný štúdium absolvovať, alebo ak zistí, že obsah štúdia, ktorý si naplánoval v Learning Agreement for Erasmus+ Studies (dohoda o obsahu štúdia) sa odlišuje od aktuálne poskytovaného obsahu štúdia vypíšte si tlačivo "Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (Changes)" na nový predmet/predmety. Zmeny v obsahu štúdia konzultuje študent s garantom svojho študijného programu. Schválenie zmien fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo nadobudne platnosť po schválení oboma inštitúciami. Akékoľvek zmeny musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po príchode na zahraničnú univerzitu.


PREDĹŽENIE ŠTUDIJNÉHO POBYTU


Študent si môže požiadať o predĺženie zahraničného študijného pobytu najneskôr 1 mesiac pred ukončením študijného pobytu dohodnutého v Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory. Študent konzultuje svoj záujem o predĺženie štúdia s kompetentnou osobou na zahraničnej univerzite a na svojej domácej fakulte.

Naskenovanú Žiadosť o predĺženie študijného pobytu - Application for study stay prolongation within the Erasmus+ Programme,  potvrdenú podpisom a pečiatkou zodpovednej osoby zahraničnej inštitúcie posiela študent fakultnému Erasmus+ koordinátorovi vysielajúcej inštitúcie.

V prípade súhlasu fakulty s predĺžením je žiadosť potvrdená a podpísaná fakultným Erasmus+ koordinátorom a elektronicky poslaná na útvar medzinárodných vzťahov inštitucionálnemu koordinátorovi, ktorý rozhodne o pridelení grantu na predlžované obdobie. Grant na predĺženie študijného obdobia bude študentovi poskytnutý v prípade voľných finančných prostriedkov. Študent bude písomnou formou informovaný inštitucionálnym koordinátorom o schválení alebo zamietnutí žiadosti. Po schválení žiadosti inštitucionálnym koordinátorom si študent vypracuje Learning Agreement na letný semester v on-line systéme alebo inom systéme zahraničnej univerzity. Schválenie Learning Agreementu na letný semester fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo  nadobudne platnosť po schválení   oboma inštitúciami. Schválený Learning Agreement oboma inštitúciami  a oficiálnu akceptáciu na letný semester zašle študent e-mailom na útvar medzinárodných vzťahov STU. ÚMV STU následne vyhotoví študentovi dodatok k zmluve na predĺženie štúdia.

V prípade vyskytnutia akýchkoľvek problémov súvisiacich s mobilitou, študent kontaktuje útvar medzinárodných vzťahov  STU.


KONTROLY ŠTUDENTOV NA MOBILITÁCH

Zamestnanci ÚMV STU sú oprávnení vykonávať kontrolu študentov na mobilitách.