Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

ZMENY OBSAHU ŠTÚDIA

Ak študent po príchode na zahraničnú univerzitu zistí, že univerzita neposkytuje výučbu predmetu/predmetov v jazyku, v ktorom je študent schopný štúdium absolvovať, alebo ak zistí, že obsah štúdia, ktorý si naplánoval v Learning Agreement for Erasmus+ Studies (dohoda o obsahu štúdia) sa odlišuje od aktuálne poskytovaného obsahu štúdia vypíšte si tlačivo "Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (Changes)" na nový predmet/predmety. Zmeny v obsahu štúdia konzultuje študent s garantom svojho študijného programu. Schválenie zmien fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo nadobudne platnosť po schválení oboma inštitúciami. Akékoľvek zmeny musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po príchode na zahraničnú univerzitu.


PREDĹŽENIE ŠTUDIJNÉHO POBYTU


Študent si môže požiadať o predĺženie zahraničného študijného pobytu najneskôr 1 mesiac pred ukončením študijného pobytu dohodnutého v Erasmus+ zmluve o poskytnutí finančnej podpory. Študent konzultuje svoj záujem o predĺženie štúdia s kompetentnou osobou na zahraničnej univerzite a na svojej domácej fakulte.

Naskenovanú Žiadosť o predĺženie študijného pobytu - Application for study stay prolongation within the Erasmus+ Programme,  potvrdenú podpisom a pečiatkou zodpovednej osoby zahraničnej inštitúcie posiela študent fakultnému Erasmus+ koordinátorovi vysielajúcej inštitúcie.

V prípade súhlasu fakulty s predĺžením je žiadosť potvrdená a podpísaná fakultným Erasmus+ koordinátorom a elektronicky poslaná na útvar medzinárodných vzťahov inštitucionálnemu koordinátorovi, ktorý rozhodne o pridelení grantu na predlžované obdobie. Grant na predĺženie študijného obdobia bude študentovi poskytnutý v prípade voľných finančných prostriedkov. Študent bude písomnou formou informovaný inštitucionálnym koordinátorom o schválení alebo zamietnutí žiadosti. Po schválení žiadosti inštitucionálnym koordinátorom si študent vypracuje Learning Agreement na letný semester v on-line systéme alebo inom systéme zahraničnej univerzity. Schválenie Learning Agreementu na letný semester fakultou STU zabezpečuje fakultný Erasmus+ koordinátor. Tlačivo  nadobudne platnosť po schválení   oboma inštitúciami. Schválený Learning Agreement oboma inštitúciami  a oficiálnu akceptáciu na letný semester zašle študent e-mailom na útvar medzinárodných vzťahov STU. ÚMV STU následne vyhotoví študentovi dodatok k zmluve na predĺženie štúdia.

V prípade vyskytnutia akýchkoľvek problémov súvisiacich s mobilitou, študent kontaktuje útvar medzinárodných vzťahov  STU.


KONTROLY ŠTUDENTOV NA MOBILITÁCH

Zamestnanci ÚMV STU sú oprávnení vykonávať kontrolu študentov na mobilitách.