Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Kontakt:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (UMV STU)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5,  812 43 Bratislava

email: international@stuba.sk

Erasmus+ mobilita zamestnancov
Program Erasmus+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancom univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na zahraničných vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností a umožňuje účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie na zahraničnú inštitúciu a pod.

Výber zamestnancov
Na fakultách a inštitúte sú zamestnanci vybraní fakultou na základe výberových kritérií a jasne definovaného prínosu mobility pre vysielajúce pracovisko i samotnú univerzitu, ktorý musí byť uvedený v Staff mobility for training – Mobility Agreement. Výber zamestnancov musí prebiehať transparentne. Fakultou vybraných zamestnancov písomne nominuje prodekan pre zahraničné vzťahy listom prorektorovi.

Na rektoráte sú zamestnanci vybraní na základe výberových kritérií konkrétne:

1. relevantnosť mobility vzhľadom na pracovnú činnosť zamestnanca a odbor jeho činnosti (max. 60 bodov) - motivačný list + prihláška

2. úroveň znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba/výskum/školenie na hosťujúcej univerzite, (max. 30 bodov) 

3. účasť na domácich a zahraničných projektoch, konferenciách, atď. (max. 10 bodov)

Požadované dokumenty musia byť doručené na Útvar medzinárodných vzťahov alebo zaslené emailovou adresou na international@stuba.sk v lehote kedy je vyhlásené výberové konanie


Kam môže zamestnanec vycestovať?
- na ktorúkoľvek partnerskú inštitúciu uvedenú v Erasmus+ zozname dohôd,
- alebo 
na zahraničné vysokoškolské vzdelávacíe inštitúcie, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+ a môžu realizovať mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v období rokov 2021-2027, 
- alebo do podniku.
Účasť na konferencii, sympóziu, výstave nie je povolená. 

Dĺžka mobility
Mobilita zamestnanca môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov okrem času potrebného na cestu. Ďalší 1 deň je vyčlenený na cestu (deň pred prvým dňom aktivity v zahraničí alebo deň po poslednom dni aktivity v zahraničí).

Vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti grantu Erasmus+ pre STU a s cieľom zvýšiť počet účastníkov (zamestnancov) mobilít, bude umožnené financovanie jednej mobility maximálne na 6 dní (napr.  5 dní potvrdenej aktivity + 1 deň cesty).

Jeden deň na cestu pred prvým dňom výučby v zahraničí alebo jeden deň na cestu nasledujúci po poslednom dni výučby v zahraničí sa môže pridať k trvaniu mobility. Jeden extra deň je považovaný za oprávnený pre výpočet individuálnej podpory.

Mobilitu zamestnancov možno realizovať priebežne počas príslušného akademického roka.


ZOZNAM ZAMESTNANCOV NA ERASMUS+ POBYTE (VÝUČBA/ŠKOLENIE):
Zoznam zamestnancov za rok 2015/2016 (Výzva 2015)
Zoznam zamestnancov - Výzva 2016 (1.6.2016 - 31.5.2018)
Zoznam zamestnancov - Výzva 2017 (1.6.2017 - 31.5.2019)


FINANCOVANIE NÁKLADOV NA MOBILITU ZAMESTNANCA


a) Cestovné náklady

V zmysle aktualizovaných pravidiel programu Erasmus+  bude v akademickom roku 2021/2022 stanovená paušálna výška finančného príspevku na cestovné náklady pre zamestnancov Erasmus+ mobilít do krajín programu Erasmus+ nasledovne:

Cestovné náklady: sa stanovia na základe vzdialenostného pásma vypočítaného prostredníctvom oficiálneho kalkulátora Európskej komisie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 .

Do kalkulátora je potrebné zadať krajinu a mesto, v ktorej sídli žiadateľ a krajinu/ mesto v zahraničí, kde sa uskutoční mobilita. Cestovné náklady zahŕňajú celkové náklady na cestu tam aj späť pre účastníka mobility.

Cestovné vzdialenosti                                                             Suma

Od 10 do 99 km:

20 EUR na účastníka

Od 100 do 499 km:

180 EUR na účastníka

Od 500 do 1 999 km:

275 EUR na účastníka

Od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na účastníka

Od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na účastníka

Od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na účastníka

8 000 km alebo viac:

1 500 EUR na účastníka

Cestovné lístky si každý účastník mobility zabezpečuje individuálne po schválení prihlášky na mobilitu učiteľa a žiadosti o vyslanie na ZPC.
Za miesto začiatku cesty sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia. Ak zamestnanec je už na mieste konania v rámci inej aktivity, podpora na cestovné náklady nebude udelená.

b) Pobytové náklady
Na pokrytie pobytových nákladov poskytuje Európska únia finančnú podporu vo forme dennej sazdby, ktorá zamestnancovi vždy prináleží. Pobytové náklady zahŕňajú náklady na ubytovanie v hostiteľskej krajine, stravu, poistenie, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.). Pobytové náklady prináležia zamestnancovi na dni aktivity a 1 deň cesty (deň pred prvým dňom aktivít v zahraničí alebo deň po poslednom dni aktivít v zahraničí).
EUR/deň  - Denná sadzba na pobytové náklady podľa prijímajúcej krajiny

135 EUR - Dánsko,Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo. Lichtenštajnsko, Nórsko
120 EUR - Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Malta
105 EUR - FYROM-Macedónsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika, Rumunsko, Turecko

Do 14. dňa mobility prináleží zamestnancovi denná sadzba v EUR na pobytové náklady podľa vyššie uvedenej tabuľky. Od 15. dňa do 60. dňa mobility prináleží zamestnancovi 70% dennej sadzby v EUR na pobytové náklady.


c) Pridelené finančné prostriedky vo forme poskytnutého grantu sú len príspevkom na realizáciu Erasmus+ plánovaných a schválených projektových mobilít. Z toho dôvodu, ak stanovené limity nie sú postačujúce a nepokryjú náklady v plnej výške, príjemca grantu ich musí uhradiť z iných zdrojov.


Spôsob financovania: 80:20
Predfinancovanie vo výške 80% a vyplatenie doplatku vo výške 20% po ukončení mobility a splnení si povinností.


Pred vycestovaním na mobilitu zamestnanca
Nominovaný zamestnanec doručí na útvar medzinárodných vzťahov STU (rektorát STU, Vazovova 5, Bratislava) v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 30 dní pred plánovaným vycestovaním, originály všetkých nižšie uvedených dokumentov.
Na základe predložených dokumentov 1., 2., 3., vystaví UMV STU zamestnancovi 4. "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie" na pobytové a cestovné náklady.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na bankový účet mobility.


1)   Prihláška na mobilitu zamestnanca
V prihláške vyplňte jednotlivé položky. Prihlášku podpíšte a zabezpečte podpis prodekana pre zahraničné vzťahy.
2)    Staff mobility agreement for training (Pracovný plán)
Nevyhnutnou súčasťou pracovného plánu účastníka mobility je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu a aktivity realizované počas mobility. Pracovný plán musí zamestnanec odovzdať na UMV STU už schválený prijímajúcou inštitúciou. Schválenie pracovného plánu musí byť vyjadrené originálom podpisu osoby zodpovednej za prijatie na zahraničnej inštitúcii. Pracovný plán je akceptovateľný aj ako naskenovaná kópia zaslaná prijímajúcou inštitúciou cez e-mail.
3)    Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu Erasmus+
Toto tlačivo si účastník mobility vyžiada na ÚMV mailom na adrese michaela.jurkovicova@stuba.sk. Vyplňte jednotlivé položky. Podpíšte sa a zabezpečte aj podpis Vášho nadriadeného. Ostatné podpisy zabezpečuje ÚMV STU.

4)   Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
      - Keď zamestnanec odovzdal všetky vyššie uvedené materiály, UMV STU mu vystaví "Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie". Zmluva definuje finančnú podporu na pobytové náklady vo forme dennej sazdby a grant na cestovné náklady, ktorého výška je stanovená na základe vzdialenostného pásma. Finančná podpora prináleží zamestnancovi po splnení podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory.
      - UMV STU pošle zmluvu zamestnancov na podpis.
      - Zamestnanec obratom pošle 3 originály späť na UMV STU, ktorý zabezpečí podpis prorektora.
Jeden originál tejto zmluvy sa predkladá ako súčasť žiadosti o vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na ekonomický útvar rektorátu, za účelom vystavenia cestovného príkazu a realizácie prevodu finančných prostriedkov na účet účastníka mobility.

5)   Zamestnanec s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu.
Vo Výzve na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby nájdete kritériá pre žiadateľov, informáciu o povinných prílohách a informáciu o finančných pravidlách na udelenie dodatočného grantu.
Tlačivo Žiadosti o dodatočný príspevok ku grantu musí zamestnanec odovzdať najneskôr do 31.09.2021 na Útvar medzinárodných vzťahov STU. 


Po ukončení mobility zamestnanca
Zamestnanec je povinný do 10 dní po návrate z mobility odovzdať na UMV STU nasledujúce materiály:
1)    Potvrdenie o účasti.
Zamestnanec musí predložiť doklad o skutočnom dátume začiatku a ukončenia školenie formou potvrdenia vystaveného prijímajúcou inštitúciou na hlavičkovom papieri inštitúcie a s originálom podpisu kontaktnej osoby. Potvrdenie musí obsahovať celé meno účastníka mobility, názov prijímajúcej inštitúcie, meno kontaktnej osoby, jej funkciu a presný dátum začiatku a ukončenia školenia.
2)  Vyúčtovanie cesty   
Toto tlačivo sa používa na rektoráte. Učiteľ uvedie prechod hraníc zo SR a do SR.
Paušálny príspevok na cestovné náklady zahŕňa všetky cestovné výdavky súvisiace s mobilitou. Účastník mobility nepredkladá žiadne cestovné doklady.
3)   Správa z Erasmus+ mobility 
Správu z Erasmus+ mobility musí účastník mobility vyplniť on-line v Mobility Tool, ktorý spravuje Európska únia. Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle zamestnancovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Zamestnanec odošle správu Európskej únií stlačením tlačidla "submit". Správu netreba odovzdať v tlačenej forme.

.

PONUKA ERASMUS+ STAFF WEEKS:

Pre ponuku Staff Weeks klikni tu