Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

STU je v súčasnosti zapojená do dvoch prebiehajúcich projektov Erasmus+ KA107 "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami" tzv. International Credit Mobility (ICM). Viac informácií o jednlitvých projektoch nájdete nižšie.

Prebiehajúce projekty:

Erasmus+ ICM 2020

Erasmus+ ICM 2019

Ukončené projekty:

Erasmus+ ICM 2018

Erasmus+ ICM 2017

Erasmus+ ICM 2016

 

Podmienky účasti:

Programu sa môžu zúčastniť študenti 2. alebo 3. stupňa štúdia na príslušnej fakulte po konzultácii s koordinátorom projektu a garantom študijného programu.
V rámci ICM sú povolené iba študijné mobility v trvaní od 3 - 5 mesiacov, v závislosti od konkrétnej krajiny.
Pre viac informácií je potrebné kontaktovať priamo fakultného koordinátora projektu alebo ÚMV (Ing. Michaela Anna Jurkovičová, michaela.jurkovicova@stuba.sk).

Dĺžka mobility v rámci ICM sa zarátava do celkovej dĺžky všetkých Erasmus+ mobilít (klasický Erasmus+ študijný pobyt aj Erasmus+ pracovná stáž). Platí, že na jednom stupni štúdia nesmie celková dĺžka mobilít presiahnuť 12 mesiacov.

Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

Internacionalizačná stratégia STU v projekte Erasmus+ ICM

 

Financovanie mobilít:

Každému ICM účastníkovi (študenti, zamestnanci, pedagógovia) prináleží finančná podpora na individuálne náklady podľa Sadzieb platných pre aktuálne obdobie, ktoré sú automaticky vyrátané podĺa dĺžky mobility nástrojom Európskej komisie Mobility Tool a cestovné náklady podľa vzdialenostného pásma.

.

Náležitosti pred vycestovaním:

Pred vycestovaním je potrebné dodať na ÚMV: Nominačný list, Learning Agreement, Akceptačný list zo zahraničnej univerzity, Cestovné poistenie, letenky, víza (ak je potrebné). ÚMV následne účastníkovi vystaví Zmluvu o poskytnutí grantu.

V prípade zamestnancov je nutné doloženie cestovného príkazu v závislosti na krajinách dostupných pre programové obdobie (Verzia 2020).

Po úspešnom fakultnom výberovom konaní je potrebné na ÚMV doručiť nominačný list podpísaný účastníkom a koordinátorom projektu.

ÚMV posiela nominačné listy na zahraničnú inštitúciu a po ich akceptovaní si účastník môže pripravovať Learning agreement, ktorý musí byť schválený oboma inštitúciami.

Účastník je povinný zabezpečiť si komerčné cestovné poistenie zahŕňajúce minimálne liečebné náklady a úrazové poistenie. Kópia komerčného poistenia sa prikladá k zmluve o poskytnutí grantu, ktorú vyhotoví ÚMV a ktorá musí byť odpísaná pred vycestovaním. Odporúča sa uzavrieť cestovné poistenie ERAPO. Letenky a víza si účastníci zabezpečujú sami za pomoci ÚMV.

.

Náležitosti po ukončení mobility:

- Potvrdenie o účasti – Výpis výsledkov – Vyplnenie záverečnej on-line správy – Boarding Pass / cestovný lístok

Po ukončení mobility musí každý účastník doručiť na ÚMV potvrdenie o účasti s konkrétnymi dátumami podľa zmluvy o poskytnutí grantu, potvrdený výpis výsledkov zo zahraničnej inštitúcie a Boarding Pass / cestovný lístok. V on-line systéme Mobility Tool účastník vyplní záverečnú správu z mobility.

P.