Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1.12.2012
je uzávierka podávania žiadostí o ročné štipendium BAYHOST pre doktorandov a absolventov na štúdium v Bavorsku, Nemecko. Štipendium je možné predĺžiť na 3 roky. Výška štipendia je 700 EUR/mesiac, študent, ktorý má dieťa alebo nezamestnaného partnera a aspoň jedno dieťa dostane štipendium 860 EUR/mesiac. Podrobnosti. (S.S. 17.7.2012)

15.11.2012
je uzávierka na podávania žiadostí o štipendium DAAD pre študentov architektúry na ročný študijný pobyt v Nemecku. Štipendium zahŕňa 750 EUR/mesiac, cestovné, príplatok k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu. Štipendium sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Podrobnosti. (S.S. 7.3.2012)

4.11.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na základe bilaterálnej dohody medzi Izraelom a Slovenskou republikou na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Štipendium je určené pre študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Podrobnosti. (S.S. 7.3.2012) 

31.10.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v letnom semestri 2012/2013. Dĺžka pobytu pre študentov inžinierskeho štúdia je 1 až 2 semestre, dĺžka pobytu doktorandov je 1-12 mesiacov. Štipendium sa neposkytuje študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium). (T.Ž. 7.3.2011)

15.10.2012
je uzávierka prihlášok o štipendiá Go8 Australia  (každé v sume 20.000 AUD) pre mladých výskumníkov z Európy, aby mohli 6 mesiacov pracovať na univerzitách Go8. Prihlásiť sa môžu výskumníci z Litvi, Lotyšska, Estónska, Poľska, Maďarska, ČR, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Ruska a Chorvátska. (T.Ž. 2.10.2012)

15.10.2012
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Slovensko-Americkej nadácie Slovak-American Foundation na 1. Professional Intership Program - pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov so štipendiom do $30,000 USD v možnosťou pobytu až na 12 mesiacov a 2. Research Scholar - pre profesorov a vedeckých pracovníkov so štipendiom do $60,000 USD až na 12 mesiacov. Oznámenia o výsledkoch výberu budú 15.12.2012, pobyt sa začne na jar 2013. (T.Ž. 7.9.2012)

15.9.2012
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Dĺžka štipendia je minimálne 3 mesiace maximálne 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti. (18.6.2012)

Od 1.9. do 1.11.2012
možno podávať žiadosti o štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung Štipendiá sú udelované na 2,5 roka magisterského štúdia na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na Nemeckej športovej vysokej škole a na RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie (resp. byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), a musia hovoriť plynule nemecky a anglicky. (11.6.2012, T.Ž.)

15.7.2012
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Nemecka v rámci programu Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu. Štipendium vo výške 1060 EUR/mesiac sa poskytuje na 6-12 mesiacov. Okrem štipendia nadácia hradí aj náklady na poistenie a prípravný jazykový kurz nemčiny. Uchádzači musia mať ukončené inžinierske vzdelanie orientované na ochranu a tvorbu životného prostredia, trvalé bydlisko na Slovensku, vek menej ako 30 rokov a mať znalosť nemeckého jazyka. Podrobnosti. (25.6.2012, S.S.)

29.6. 2012
je uzávierka podávania prihlášok pre uchádzačov zo štátov V4 (ČR, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) o štipendium na štúdium alebo výskum na vysokoškolskej inštitúcii v Tajvane akreditovanej čínskou republikou. Dĺžka štúdia/výskumu: 10 mesiacov (2 semes­tre); možno požiadať o predĺženie, teda max. dĺžka 20 mesiacov. Kto sa môže uchádzať:
- na PhD štúdium: študent s ukončeným inžinierskym štúdium, zapísaný do 1. ročníka 4 ročného denného PhD programu, - ma postdoktorandský výskum: absolvent s PhD titulom realizujúci výskum na plný uväzok. Štipendium: - €750/mesiac = PhD level+ €800 jednorazový cestovný grant, - €1,000/mesiac = postdoktorand + €800 jednorazový cestovný grant. Podporované oblasti: nan­otech­nol­ogy, elec­trotech­ni­cal industry, biotech­nol­ogy, infor­ma­tion tech­nol­ogy (IT), tourism, social sci­ences and humanities. (18.6.2012, T.Ž.)

3.5.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium Nadácie SPP na zahraničné študijné pobyty na zimný semester akademického roka 2012/2013 a letné školy v rámci celej Európy a Turecka, . Podrobnosti. (S.S. 7.3.2012)

30.4.2012
je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá NATO štipendijného programu NATO Internship Program pre študentov alebo čerstvých absolventov (maximálne rok po ukončení), ktorí majú nad 21 rokov, úspešne ukončili dva ročníky vysokoškolského vzdelávania a v čase podávania prihlášky sú riadne zapísaní do tretieho ročníka a plynule hovoria po anglicky alebo francúzsky. Cieľom programu je poskytnúť malému počtu súčasných alebo bývalých študentov príležitosť pracovať s medzinárodným personálom NATO na ústredí v Bruseli alebo na niektorej NATO pobočke. (27.3.2012, T.Ž.)

30.4.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu pre študentov a doktorandov, ktorí plánujú vycestovať do zahraničia na štúdium v akademickom roku 2012/2013. (T.Ž. 22.9.2011)

15.4.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Slovak American Foundation. Professional Internship Program je pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Štipendium je na šesť mesiacov alebo na celý rok v USA. (T.Ž. 9.1.2012)

1.4.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu Sciex na výskumný pobyt. Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov, trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov. Náklady pokrývané štipendiom: mzda štipendistu: CHF 50 000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12); CHF 55 000.- (doktorand počas mesiacov 13 - 24); CHF 80 000.- (postdoktorand), sociálne odvody hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany), dalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2 500.-; preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2 500.- za pobyt. Konzultácie a poradenstvo na SAIA http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty. Pozri tiež http://www.sciex.ch/ (S.S.18.9.2011)

31.3.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium vlády Kórejskej republiky na jednoročné pobyty pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Inštrukcie a prihláška. Zoznam univerzít. O programe. (S.S. 3.2.2012)

16.3.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie a komunikácie Luxemburskej univerzity na základe medzivládnej bilaterálnej dohody. (T.Ž. 17.1.2012) 

15.3.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Ernsta Macha pre doktorandov na študijnú alebo výskumnú mobiltu v trvaní 3-6mesiacov. Mesačné štipendium vypláca OeAD-GmbH: € 940, cestovné výdavky prepláca SAIA, n. o. (T.Ž. 10.1.2012)

15.3.2012
je uzávierka predkladania žiadostí o štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendiá sú pre: 1) výskumné pobyty doktorandov 3-6 mesiacov, 2) výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3-6 mesiacov, 3) pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1-3 mesiace. (T.Ž. 31.1.2012)

28.2. 2012
je uzávierka podávania prihlášok študentov všetkých fakúlt STU na zahraničné štipendijné pobyty v akademickom roku 2012/2013 na vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v štátoch Európskej únie cez program Erasmus. Podrobnosti.

22.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University. Štúdium je zamerané na japonský jazyk a kultúru. Uchádzači doručia vyplnenú prihlášku na Útvar pre zahraničné vzťahy rektorátu. Prihláška na KUSEP Program A. Guidelines for applicants. Odporúčania.(15.12.2011, S.S.)

17.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 5 mesačný študijný alebo výskumný pobyt v Českej republike. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje štipendium (9 000 CZK študentom, 9 500 CZK doktorandom), možnosti ubytovania a stravovania vo vysokoškolských zariadeniach za úhradu za rovnakých podmienok, ako majú domáci študenti, zdravotnú starostlivosť pre účastníkov výmen podľa daného Protokolu, zabezpečená v súlade so Zmluvou medzi SR a ČR o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, podpísanej v Prahe dňa 23. mája 2000. (S.S.18.9.2011)

17.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 3 až 6 mesačný výskumný pobyt v Belgicku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy do 35 rokov. MŠVVaŠ hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana hradí: štipendium 740 EUR/mesiac, jednorazový príspevok 125 € na výdavky spojené s pobytom a zdravotné poistenie. (S.S.18.9.2011)

15.2.2012
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre absolventov a doktorandov na Bavarské univerziry a univerzity applikovaných vied. Kraj Bavária sponzoruje jedno ročné štipendiá pre absolventov z Bulharska, Chorvátska, ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. V prípade otázok napíšte na info@bayhost.de. Daľšie informácie & online prihláška.  

14.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na minimálne 4-mesačný študijný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1300 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. (S.S.19.9.2011)

14.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na minimálne mesačný výskumný pobyt v Chorvátsku. Štipendium je určené pre doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana poskytuje bezplatné štúdium, mesačné štipendium 1500 kn, ktoré pokrýva náklady na ubytovanie v študentských domovoch, stravovanie v študentských jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej doprave. (S.S. 19.9.2011)

10.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na ročný štipendijný pobyt v Číne pre študentov 1. a 2. stupňa a doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu (100 USD/mes. počas bakalárskeho štúdia, 150 USD/mes. počas magisterského štúdia, 200 USD/mes. počas doktorandského štúdia). Prijímajúca strana hradí: štipendium od 800 do 1 400 jüanov/mes. a zdravotné zabezpečenie. Šipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály. (9.8.2011. S.S)

3.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 5 až 10 mesačný študijný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 100 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mes.). (S.S.18.9.2011)

3.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium na 1 až 10 mesačný postgraduálny a výskumný pobyt v Bulharsku. Štipendium je určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov a učiteľov vysokej školy. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac. Prijímajúca strana hradí štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 leva/mes.). (S.S.18.9.2011)

1.2.2012
je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendium fínskej vlády na 3 až 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Štipendium vo výške 1200 EUR/mesiac je určené iba pre doktorandov. (S.S.18.9.2011)

11.1.2012
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže v japonských firmách v období od septembra 2012 do augusta 2013 v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. V  rámci programu študenti absolvujú seminár o Japonsku, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Výška štipendia je 2 000 000 YEN. Jazykový kurz a ubytovanie sú bezplatné. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2012. Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325 do 11.1.2010. Tento termín treba dodržať, aby bol čas odoslať prihlášky so sprievodným listom. STU má každý rok schválené žiadosti. Často kladené otázky. Informačný leták. (S.S., 28.10.2011)

1.1. 2012
je uzávierka podávania prihlášok na štipendium Medzinárodného vyšehradského fondu. Intra-Visegrad sú 1-2 semestrálne štipendiá sú určené účastníkom z ČR, Maďarska, Poľska a Slovenska na akreditované univerzity alebo akadémie vied v štátoch V4. Outgoing štipendiá sú určené na 1-2 semestrálne pobyty účastníkov zo štátov V4 do štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko a Ukrajina. Výška štipendia je 2.300,- EUR/semester. (S.S. 19.9.2011)